Η κοινοπραξία Wind & Space οριστικός ανάδοχος για τις υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και φυλακές

0

Στην οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)» στην κοινοπραξία των Wind – Space προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Η αξία της σύμβασης είναι 13,306 εκατ. ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (3,193 εκατ.) και μη περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης αύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης έως 15%. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου πριν τη λήξη της σύμβασης.

Το έργο θα ολοκληρωθεί από την κοινοπραξία εντός 22 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο υπουργείο Δικαιοσύνης και στο υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη (Δικαστήρια και Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας).

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020 (ΜΔΤ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Share.

Comments are closed.