Συμφωνία πλαίσιο για την τηλεργασία στο Δημόσιο

0

Την αρωγή του ιδιωτικού τομέα αναζητά το δημόσιο προκειμένου να οργανωθεί στην τηλεργασία. Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο «Εισαγωγή του Μοντέλου της Τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η υλοποίηση Πιλοτικών Ενεργειών που σχετίζονται με την Τηλεργασία σε συγκεκριμένους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα είναι αντιπροσωπευτικοί σε επίπεδο αρμοδιοτήτων στην ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης (πχ Υπουργείο, Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανεξάρτητη Αρχή κλπ).

Στο πλαίσιο των Πιλοτικών Ενεργειών θα υλοποιηθούν επιχειρησιακά σενάρια υποστήριξης της Τηλεργασίας στους επιλεγμένους φορείς με τη χρήση μιας σειράς εργαλείων με στόχευση:

  • Την εφαρμογή αυτών των επιχειρησιακών σεναρίων με τη χρηστών πληροφοριακών εργαλείων στην κανονική λειτουργία των επιλεγμένων φορέων.
  • Την ανάδειξη των σεναρίων αυτών σε επαναλήψιμες καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με τη χρήση των ίδιων ή/και παρόμοιων πληροφοριακών εργαλείων, με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην Πιλοτική Εφαρμογή.
  • Επιλεγμένες λειτουργικότητες όπως ιδίως η καταγραφή της ανθρωποπροσπάθειας των στελεχών που είναι σε τηλεργασία θα μπορούν να έχουν καθολική εφαρμογή με βάση τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της Πιλοτικής εφαρμογής.

Τα εργαλεία στη λειτουργικότητα των οποίων θα στηρίζονται και θα αφορούν τα σενάρια που θα αναπτυχθούν αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εργαλεία Συνεργασίας (Collaboration Tools)
  • Εργαλεία Σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων, αναθέσεων εργασιών
  • Περιβάλλοντα Τηλεδιασκέψεων και Τηλεσυνεργασίας
  • Εξειδικευμένα περιβάλλοντα Εικονικής Υποδομής Περιβάλλοντος Εργασίας (VDI)

Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα είναι διαθέσιμα προς ανάκτηση από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης σε εξειδικευμένο δικτυακό τόπο που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του Έργου. Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας – πλαίσιο είναι 3,967 εκατ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Share.

Comments are closed.