Το Δημόσιο αποκτά πλατφόρμα Internet of Things

0

Πλατφόρμα Internet of Things για όλους τους δημόσιους φορείς δρομολογεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκηρύσσοντας σχετικό έργο, προϋπολογισμού 3,720 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το προαναφερόμενο υπουργείο προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για «Ολοκληρωμένο σύστημα οριζόντιας πλατφόρμας Internet of Things (iot.gov.gr) και δικτύου αισθητήρων».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία μια κεντρικής, οριζόντιας πλατφόρμας Internet of Things (iot.gov.gr), η οποία θα παρέχει την απαραίτητη βασική υποδομή για τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημοσίου προς ανάπτυξη διαφορετικών λύσεων γύρω από το Internet of Things.

Μερικές από τις λύσεις αυτές ενδεικτικά είναι:

  • Η μέτρηση κρίσιμων δεικτών ευημερίας (περιβαλλοντικοί δείκτες, ακτινοβολία, κατανάλωση ενέργειας κλπ).
  • Η παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών του κράτους.
  • Έξυπνες Πόλεις

Όπως επισημαίνεται στην προκήρυξη η εν λόγω πλατφόρμα θα παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια και τα απαραίτητα εφόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων από τους αρμόδιους φορείς και θα επιτρέπει υλοποιήσεις, με διαφορετικές και ετερογενείς τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές λύσεις και παρόχους.

Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και συνέργειες, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των πολιτών από την εφαρμογή ΙοΤ λύσεων. Ταυτόχρονα θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη τέτοιων λύσεων με ελληνική προστιθέμενη αξία, μέσω της αξιοποίησης μιας ενιαίας, κεντρικής πλατφόρμας με ανοικτά πρότυπα και επαυξημένη κυβερνοασφάλεια, η οποία θα παρέχει πρόσβαση σε πλήθος χρηστών και θα επισπεύσει τον χρόνο δοκιμής και θέσης σε παραγωγική λειτουργία των IoT εφαρμογών.

Το μοντέλο – στόχος για την υλοποίηση της πλατφόρμας iot.gov.gr είναι το G-Cloud, το οποίο λειτουργεί υποστηρίζοντας κρίσιμες λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, συμπληρωματικά της πλατφόρμας, θα αναπτυχθεί δίκτυο αισθητήρων για την μέτρηση περιβαλλοντικών δεικτών. Το δίκτυο θα αποτελέσει εφαρμογή ολοκληρωμένης λύσης (end to end) ώστε να λειτουργήσει ως οδηγός υλοποίησης άλλων αντίστοιχων έργων πανελλαδικής κλίμακας.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 14 μήνες (το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου).

Το έργο θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να κατατεθούν έως την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης με έναν οικονομικό φορέα (ή με μία ένωση εταιρειών) για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης.

Share.

Comments are closed.