Τρεις νέους διαγωνισμούς προκήρυξε η ΚτΠ

0

Διαγωνισμούς για συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, για τη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού του δημοσίου και την αναβάθμιση της Διαύγειας προκήρυξε τις τελευταίες μέρες η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Ειδικότερα, χθες δημοσιοποίησε διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την οριζόντια εποπτεία και το συντονισμό έργων και προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και την προετοιμασία του μηχανισμού διαχείρισης».

Ο προϋπολογισμός του έργου – εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 947.360 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και οι προσφορές θα κατατεθούν στις 22 Μαρτίου. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την οριζόντια εποπτεία και το συντονισμό έργων και προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και την προετοιμασία του μηχανισμού διαχείρισης.

Όπως επισημαίνεται στη διακήρυξη η έγκαιρη ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και η επιτυχής διαχείριση των πόρων του αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη δημόσια διοίκηση. Η πρόκληση είναι ακόμα σημαντικότερη όσον αφορά στο σκέλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δημοσίου Τομέα (Digital Pillar / eGov), λόγω της υψηλής του προτεραιότητας μεταξύ των υπολοίπων πυλώνων του Ταμείου Ανάκαμψης, του αυξημένου του προϋπολογισμού, αλλά και της εγγενούς δυσκολίας που έχουν τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας να σχεδιαστούν, ωριμάσουν και υλοποιηθούν αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ΚτΠ ως δυνητικός Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, προβαίνει στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε να διασφαλίσει την απαιτούμενη ετοιμότητα αντίδρασης και ικανότητα διαχείρισης του έργου που θα της ανατεθεί. Στο πλαίσιο αυτό σκοπεύει να λάβει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης που θα συμβάλουν στην προετοιμασία του μηχανισμού διαχείρισης και στη συνολική, οριζόντια εποπτεία και συντονισμό των έργων και προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το εν λόγω έργο δεν καλύπτει την καθαυτή ωρίμανση ή διαχείριση επιμέρους προγραμμάτων και έργων. Αντίθετα, είναι οριζόντιου χαρακτήρα και θα λειτουργήσει σε στρατηγικό επίπεδο, με σκοπό να προετοιμάσει τον εσωτερικό μηχανισμό διοίκησης (management) και διακυβέρνησης (governance), να παρέχει εποπτική παρακολούθηση όλου του χαρτοφυλακίου δράσεων, να θέσει ελάχιστες απαιτήσεις για το αντικείμενο της ωρίμανσης των έργων και να προτείνει τρόπους υλοποίησης που θα διασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

Πιο συγκεκριμένα, στο αντικείμενο του έργου εντάσσεται η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Προετοιμασία του εσωτερικού μηχανισμού διοίκησης και διακυβέρνησης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Οργάνωση, θέση σε λειτουργία και υποστήριξη Project Portfolio Management Office (PPMO) για τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Εποπτική παρακολούθηση και υποστήριξη της διοίκησης σε στρατηγικό επίπεδο (portfolio level) αναφορικά με τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Τυποποίηση ενεργειών ωρίμανσης για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Προσδιορισμός εναλλακτικών προσεγγίσεων δημοπράτησης για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Λίγες μέρες πριν (12.2.21) η ΚτΠ προκήρυξε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού», του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». Ο προϋπολογισμός του περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ είναι 1.022.528 ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης, παρακολούθησης και συντονισμού των επιμέρους έργων που θα υποστηρίξουν την Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα, καθώς και η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη ενός τόσο σύνθετου και σημαντικού εγχειρήματος, όπως αυτό της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο την επιτυχή υλοποίησή του.

Ακόμη στις 9.2.21 η ΚτΠ προκήρυξε το έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με προϋπολογισμό 1.295.800 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πλήρης αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής του προγράμματος Διαύγεια με κύρια επιδίωξη την επέκταση της λειτουργικότητάς της, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της διαφάνειας, ευχρηστίας, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας.

Κύριοι άξονες παρεμβάσεων μεταξύ άλλων είναι η επέκταση των δυνατοτήτων αποθήκευσης και διάθεσης δημοσίων εγγράφων, τα ανοικτά δεδομένα και η ενίσχυση των συμμετοχικών χαρακτηριστικών του συστήματος.

Share.

Comments are closed.