Διαγωνισμός για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων του Δημοσίου

0

Την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο που αφορά τη Διαλειτουργικότητα των συστημάτων του Δημοσίου, προϋπολογισμού 27,9 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανακοίνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ειδικότερα χθες δημοσιεύθηκε η απόφαση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο του έργου, «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημοσίας Διοίκησης». Κύριος του έργου είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) η οποία είναι και η αναθέτουσα αρχή. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από Εθνικούς Πόρους.

Όπως επισημαίνει η ΚτΠ ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην κατεύθυνση της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο, είναι η Διαλειτουργικότητα, δηλαδή η δυνατότητα χρήσης κοινών προτύπων επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Συνήθως, τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που έχουν υλοποιηθεί κατά διαστήματα, από διαφορετικούς δημόσιους φορείς και τις περισσότερες φορές χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, αδυνατούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή ακόμα και αν τελικά αυτό συμβεί επιτυγχάνεται με σημαντικό κόστος σε χρόνο και χρήμα. Η δε επικοινωνία που επιτυγχάνεται είναι πολλές φορές «εύθραυστη» και μη ολοκληρωμένη.

Προς αυτή την κατεύθυνση το αντικείμενο του έργου της συμφωνίας πλαίσιο, συνίσταται στην παροχή ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών για την ανάπτυξη διεπαφών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο: 1. Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2. Η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης gov.gr με την εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε αυτή. 3. Η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης.

Επίσης χθες ξεκίνησε η διαδικασία για ένα από τα τρία έργα που αφορούν την Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών έργων ΣΔΙΤ για λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,2 εκατ. ευρώ. Το πρώτο έργο που προκηρύχθηκε «Ανάπτυξη Γενικής Μεθοδολογίας και Προτυποποίηση Διαδικασιών για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ» έχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών 20/01/2021 και προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) 796.169 ευρώ.

Share.

Comments are closed.