Οι συχνότητες που σχεδιάζει να διαθέσει η ΕΕΤΤ για το 5G συμπεριλαμβάνει και αυτές που έχουν δοθεί για τα rural

0

Τις προθέσεις της για το φάσμα που θα διαθέσει για το 5G, στο οποίο συμπεριλαμβάνει και τις συχνότητες που έχουν διατεθεί για τα αγροτικά δίκτυα αποκαλύπτει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με τον ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκήρυξε για την «Επιλογή Αναδόχου Υποστήριξης της ΕΕΤΤ για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Συχνοτήτων στις Ζώνες των 700MHz, 1.500MHz, 2.100MHz, 3,6GHzκαι 26GHz».

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΕΤΤ για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης στις ζώνες των 700MHz, 1.500MHz, 2.100MHz, 3,6GHzκαι 26GHz.

Συγκεκριμένα η ΕΕΤΤ εξετάζει τη χορήγηση των εξής:

α) 60 MHz στις ζώνες συχνοτήτων 703 – 733 ΜΗz& 758 – 788 ΜΗz.

β) 65 MHz στη ζώνη των 1452-1517 MHz.

γ) 30 MHzστις ζώνες συχνοτήτων 1965-1980 MHz και 2155-2170 MHz, ελεύθερα, καθώς και 90 MHz στις ζώνες συχνοτήτων 1920-1965 MHz και 2110-2155 MHz που είχαν χορηγηθεί το 2001 με λήξη τον Αύγουστο του 2021 (τρία Εθνικά Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις εταιρίες VODAFONE (2x20MHz), WIND (2×10 MHz) και COSMOTE (2×15 MHz).

δ) 280 MHz ελεύθερα στις ζώνες συχνοτήτων 3400-3800 MHz. Στην ζώνη των 3400-3800 MHz υπάρχουν ακόμα 60 MHz τα οποία είχαν χορηγηθεί το 2014 στον ΟΤΕ (3440-3470 & 3540-3570) για ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικής ασύρματης πρόσβασης καθώς και 60 MHz (3670- 3700 MHz & 3770-3800 MHz) τα οποία έχουν δεσμευθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω δημοσίων αγροτικών δικτύων σε συγκεκριμένες περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας. Η ΕΕΤΤ προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στη διαγωνιστική διαδικασία με τις κατάλληλες προσαρμογές σε αξία και χρονική διάρκεια, και το φάσμα των 60 ΜΗzπου έχει ο ΟΤΕ και λήγει το 2029, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συνεχόμενο εύρος ζώνης φάσματος για δίκτυα 5ης γενιάς από 80 έως 100 MHz ανά πάροχο.

ε) Στη ζώνη συχνοτήτων 24,25 – 27,5 GHz, υπάρχει διαθέσιμο φάσμα εύρους 2.500 ΜΗz.

Σκοπός του έργου είναι η παροχή υποστήριξης της ΕΕΤΤ, για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων .Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα χιλιάδων ευρώ (160 χιλ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, δασμών και κρατήσεων, που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α που θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ανέρχεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της και η προθεσμία υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους 12/07/2019. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

Share.

Comments are closed.