Αύξηση 9% για τις πωλήσεις του Ομίλου Quest

0

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

quest-building

• Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα:

apotelesmata

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Capex) για το Α εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε € 9.127 χιλ. έναντι € 9.639 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε € 3.297 χιλ. έναντι € 2.334 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 2.061χιλ. έναντι € 771 χιλ. το 2015. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.140 χιλ. έναντι € 440 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 1.802 χιλ. έναντι € 357 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

• Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών :
ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 51 εκατ. έναντι € 56,4 εκατ. το 2015 σημειώνοντας πτώση 9,6%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 681 χιλ. έναντι € 925 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 229 χιλ. έναντι € 336 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 152 χιλ. έναντι €215 χιλ. το 2015.
Quest on Line (you.gr)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 4,6 εκατ. ισόποσες με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 142 χιλ. έναντι € 544χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 183 χιλ. έναντι € 576 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 183 χιλ. έναντι € 576 χιλ. το 2015.
iSquare
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 27,6 εκατ. έναντι € 23,5 εκατ. το 2015 σημειώνοντας αύξηση 17,4%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 851 χιλ. έναντι € 632 χιλ. το 2015, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 682 χιλ. έναντι € 533 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 456 χιλ. έναντι σε € 365 χιλ. πέρυσι.
iStorm
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 5,8 εκατ. έναντι € 5,1 εκατ. το 2015 σημειώνοντας αύξηση 13,7%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 112 χιλ. έναντι € 57χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 38 χιλ. έναντι € 86 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 38 χιλ. έναντι € 86 χιλ. το 2015.
Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 41,6 εκατ. έναντι € 33,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 23,4%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.951 χιλ. έναντι € 1.494χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 1.397 χιλ. έναντι € 731 χιλ. το 2015 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 389 χιλ. έναντι € 397 χιλ. το 2015.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 41,6 εκατ. έναντι € 39,9 τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 4,5%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4.188 χιλ. έναντι € 3.390χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3.703 χιλ. έναντι € 2.395 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2.598 χιλ. έναντι € 1.193 χιλ. το 2015.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Cardlink
Τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής «Cardlink» που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών έχουν ως εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 9,7 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 73%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.326 χιλ. έναντι € 1.363 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 1.205 χιλ. έναντι € 239 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 706 χιλ. έναντι € 142 χιλ. το 2015.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Όμιλος Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.
Η εταιρεία λειτουργεί 5 φωτοβολταικά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 3,9 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.634 χιλ. έναντι € 2.606 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.944 χιλ. έναντι € 1.163 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2.466 χιλ. έναντι € 976 χιλ. το 2015.
Σημειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνουν κέρδος από την πώληση της συνδεδεμένης εταιρείας «Ανεμοπύλη Α.Ε.» ύψους € 1,4 εκατ.

Η Οικονομική Έκθεση του Α εξαμήνου 2016 της Quest Συμμετοχών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.Quest.gr) την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 .

Share.

Leave A Reply