Αυξημένες πωλήσεις κατά 8,6% για τον Όμιλο Quest

0

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

quest-building

• Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου:
Πωλήσεις € 161,8 εκατ. έναντι € 149 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 8,6%.

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) € 10.297 χιλ. έναντι € 9.421 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Κέρδη προ φόρων € 309 χιλ. έναντι € 5.415 χιλ. πέρυσι.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 1.082 χιλ. έναντι κερδών € 4.240 χιλ. πέρυσι.
Σημειώνεται ότι:
α) τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με απομειώσεις ενσώματων και αύλων περιουσιακών στοιχείων ύψους € 3.731 χιλ.
β) τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά € 5.585 χιλ. στις πωλήσεις και κατά € 1.363 χιλ. στο EBITDA λόγω της εξαγοράς της Cardlink τον Ιανουάριο του 2015.

• Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε € 2.334 χιλ. έναντι € 2.109 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 771 χιλ. έναντι € 1.026 χιλ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 440 χιλ. έναντι € 706 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 357 χιλ. έναντι € 615 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

• Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών :
ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 56,4 εκατ. έναντι € 56,5 εκατ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 925 χιλ. έναντι € 1.147 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 336 χιλ. έναντι € 532 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 215 χιλ. έναντι € 277 χιλ. το 2014.

Quest on Line (you.gr)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 4,6 εκατ. έναντι € 4,4 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 7%. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 544 χιλ. έναντι ζημιών € 352 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 576 χιλ. έναντι ζημιών € 432 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 576 χιλ. έναντι ζημιών € 432 χιλ. το 2014.

iSquare
(Η i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 23,5 εκατ. έναντι € 19,1 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 23%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 632 χιλ. έναντι € 541 χιλ. το 2014, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 533 χιλ. έναντι € 420 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 365 χιλ. έναντι σε € 191 χιλ. πέρυσι.

iStorm
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 5,1 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 4%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 57 χιλ. έναντι € 20 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 86 χιλ. έναντι ζημιών € 145 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 86 χιλ. έναντι ζημιών € 151 χιλ. το 2014.

Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 33,7 εκατ. έναντι € 32,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 3%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.494 χιλ. έναντι € 3.039 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 731 χιλ. έναντι € 2.501 χιλ. το 2014 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 397 χιλ. έναντι € 1.813 χιλ. το 2014.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Cardlink
Τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής «Cardlink» που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών έχουν ως εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 5,6 εκατ. έναντι € 4,6 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.363 χιλ. έναντι € 268 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 239 χιλ. έναντι ζημιών € 844 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 142 χιλ. έναντι ζημιών € 239 χιλ. το 2014.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 39,9 εκατ. έναντι € 39 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 2,3%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.390 χιλ. έναντι € 2.741 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.395 χιλ. έναντι € 2.423 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.193 χιλ. έναντι € 2.223 χιλ. το 2014.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):
Όμιλος Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.

Η εταιρία λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2015 δεν είναι συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 καθώς η Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου) επιβαρύνθηκε το Α εξάμηνο του 2014 με το ποσό των € 2.038 χιλ. στις πωλήσεις και € 1.496 χιλ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων, λόγω της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων βάσει των διατάξεων του ν.4254/07.04.2014, που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2015 με την αντίστοιχη περσινή περίοδο πριν και μετά την επίδραση του ν.4254:
Α εξάμηνο 2015 Α εξάμηνο 2014 (μετά την εφαρμογή του Ν.4254)
Α εξάμηνο 2014 (πριν την εφαρμογή του Ν.4254)
Πωλήσεις: € 3.635 χιλ. € 2.229 χιλ. € 4.267 χιλ.
EBITDA: € 2.606 χιλ. € 1.276 χιλ. € 2.772 χιλ.
Αποτελέσματα προ φόρων: € 1.163 χιλ. € (286) χιλ. € 1.210 χιλ.
Αποτελέσματα μετά από φόρους: € 976 χιλ. € (96) χιλ. € 1.400 χιλ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2015 της Quest Συμμετοχών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.Quest.gr) σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply