Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει έξι πυλωρούς

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε σήμερα για πρώτη φορά έξι πυλωρούς -Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft- βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές. Συνολικά, ορίστηκαν 22 βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχονται από πυλωρούς. Τώρα, οι έξι πυλωροί θα πρέπει εντός έξι μηνών να συμμορφωθούν πλήρως με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές για καθεμία από τις ορισθείσες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχουν.

Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ορίσει ψηφιακές πλατφόρμες ως «πυλωρούς», εάν παρέχουν σημαντική πύλη μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών σε σχέση με βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας. Οι σημερινές αποφάσεις oρισμού είναι αποτέλεσμα 45ήμερης διαδικασίας επανεξέτασης που διεξήγαγε η Επιτροπή μετά την κοινοποίηση από την Alphabet, την Amazon, την Apple, την ByteDance, τη Meta, τη Microsoft και τη Samsung για τη δυνητική ιδιότητά τους ως πυλωρών. Η Επιτροπή απέδωσε, ειδικότερα, την ιδιότητα του πυλωρού στις ακόλουθες συγκεκριμένες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας:

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή κίνησε τέσσερις διερευνήσεις της αγοράς, με σκοπό να αξιολογήσει περαιτέρω τις υποβολές πληροφοριών της Microsoft και της Apple, σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες από τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας τους, παρότι πληρούν τα όρια, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πυλωροί.

  • Για τη Microsoft: Bing, Edge και Microsoft Advertising
  • Για την Apple: iMessage

Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, σκοπός αυτών των διερευνήσεων είναι να διαπιστωθεί αν η επαρκώς τεκμηριωμένη αντίκρουση που προβάλλεται από εταιρείες αποδεικνύει ότι οι εξεταζόμενες υπηρεσίες δεν θα πρέπει να χαρακτηριστούν. Η διερεύνηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 5 μηνών.

Επιπλέον, η Επιτροπή κίνησε μια διερεύνηση της αγοράς, με σκοπό να αξιολογήσει περαιτέρω κατά πόσον το λειτουργικό σύστημα iPadOS της Apple θα πρέπει να οριστεί ως πυλωρός, παρότι δεν πληροί τα όρια. Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, η διερεύνηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 12 μηνών.

Επιπλέον, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρόλο που οι υπηρεσίες Gmail, Outlook.com και Samsung Internet Browser πληρούν τα όρια βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές ώστε να χαρακτηριστούν πυλωροί, η Alphabet, η Microsoft και η Samsung υπέβαλαν επαρκώς αιτιολογημένα επιχειρήματα που αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πυλωροί για τις αντίστοιχες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας. Επομένως, η Επιτροπή αποφάσισε να μην ορίσει τις Gmail, Outlook.com και Samsung Internet Browser ως βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η Samsung δεν ορίζεται ως πυλωρός αναφορικά με καμία βασική υπηρεσία πλατφόρμας.

Επόμενα βήματα για τους ορισθέντες πυλωρούς

Μετά τον ορισμό τους, οι πυλωροί πρέπει εντός έξι μηνών να συμμορφωθούν με τον πλήρη κατάλογο των πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζουν ή να αποφεύγουν βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, γεγονός που προσφέρει περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ελευθερία στους τελικούς χρήστες και τους επαγγελματίες χρήστες των υπηρεσιών των πυλωρών. Ωστόσο, ορισμένες από τις υποχρεώσεις αρχίζουν να εφαρμόζονται από τη στιγμή του ορισμού, όπως, για παράδειγμα, η υποχρέωση ενημέρωσης της Επιτροπής για κάθε σχεδιαζόμενη συγκέντρωση. Είναι ευθύνη των ορισθεισών εταιρειών να διασφαλίζουν και να αποδεικνύουν την αποτελεσματική συμμόρφωση. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να υποβάλουν εντός 6 μηνών λεπτομερή έκθεση συμμόρφωσης στην οποία να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνονται με καθεμία από τις υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές αγορές.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή και τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που κάποιος πυλωρός δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην πράξη για τις ψηφιακές αγορές, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 10 % του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, ή έως και 20 % σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης. Σε περίπτωση συστηματικών παραβάσεων, η Επιτροπή έχει επίσης την εξουσία να λάβει πρόσθετα επανορθωτικά μέτρα, όπως να υποχρεώσει πυλωρό να πωλήσει μια επιχείρηση ή μέρη αυτής ή να απαγορεύσει σε πυλωρό να προβεί σε εξαγορά πρόσθετων υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη συστηματική μη συμμόρφωση.

Στο μέλλον, και άλλες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν κοινοποιήσεις στην Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, με βάση αυτοαξιολόγησή τους όσον αφορά τα αντίστοιχα όρια. Για αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή συνεχίζει να διεξάγει εποικοδομητικές συζητήσεις με όλες τις σχετικές εταιρείες.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Comments are closed.