Δρομολογείται από την ΕΕΤΤ ο διαγωνισμός για την εποπτεία του φάσματος

0

Με την επιλογή του συμβούλου για την σύνταξη της διακήρυξης του διαγωνισμού ξεκινά η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) τη διαδικασία για την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 32,5 εκατ. ευρώ, «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.

Η Επιτροπή έχει προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή του συμβούλου για τη διακήρυξη, με συνολική αμοιβή 140 χιλ. ευρώ κατ΄ ανώτερο, ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Το έργο στοχεύει στην παράλληλη ανάπτυξη και λειτουργία δύο συστημάτων: (α) ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος (ΣΕΦΕ), το οποίο θα ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες, αλλά και αναμενόμενες απαιτήσεις στήριξης και προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και (β) ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) ικανού να υποστηρίζει την ΕΕΤΤ στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, των δημοσίων φορέων καθώς και των πολιτών-καταναλωτών, οι οποίοι της υποβάλλουν αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο του έργου υλοποιείται μέσω δύο Πράξεων που περιλαμβάνουν μέρος ή το σύνολο συγκεκριμένων ενεργειών υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού, εγκατάστασης εξοπλισμού και λογισμικού διαχείρισης εξοπλισμού. Ενδεικτικά:

Πράξη 1: Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ): Σταθεροί και Κινητοί Σταθμοί Εποπτείας. Μεταφερόμενα Συστήματα Ραδιογωνιομέτρησης. Φορητοί Δέκτες Εποπτείας. Φορητοί Φασματικοί Αναλυτές. Τηλεκατευθυνόμενα Πτητικά Μέσα (drone) με Εξοπλισμό Εποπτείας. Σταθερός Σταθμός Ραδιογωνιομέτρησης εκπομπών HF. Σύστημα μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Επίγειας Τηλεόρασης (DTV) και Υπηρεσίας Ψηφιακού Ραδιοφώνου. Ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνίας Φωνής για την κάλυψη αναγκών Εποπτείας Φάσματος. Ασύρματο Δίκτυο Δεδομένων για την ασφαλή διασύνδεση των Σταθμών Εποπτείας.

Πράξη 2: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (ΣΔΦ).

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αποδοτική χρήση του φάσματος για τη ανάπτυξη του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ευρύτερα της οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους της εθνικής οικονομίας που βασίζονται σε σύγχρονες δικτυακές υποδομές και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δίκτυα νέας γενιάς (NGN όπως το 5G).

Share.

Comments are closed.