Αυξημένη κερδοφορία καταγράφει ο ΟΤΕ

0

Κατά 30% βελτιώθηκε η καθαρή κερδοφορία του ΟΤΕ το 2014, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι θα διανέμει μέρισμα για την προηγούμενη οικονομική χρήση.

ote_2

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Μιχάλης Τσαμάζ μιλώντας στους αναλυτές με την ευκαιρία των αποτελεσμάτων και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα είπε ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο αναφορικά με την πρόθεση του Οργανισμού να καταθέσει δεσμευτική προσφορά για τη Nova. Σημείωσε πως «η κατάσταση είναι τέτοια που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τις κινήσεις μας στην αγορά. Δεν θα κάνουμε κάποια κίνηση πριν το εξωτερικό περιβάλλον σταθεροποιηθεί» καθώς και ότι «δεν πρόκειται να πιεστούμε όσο αφορά τη Forthnet, αν δεν είμαστε σίγουροι».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, «το 2015 ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να σταθεροποιεί τις επιδόσεις του στην Ελλάδα σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, με τη συνεχή ενίσχυση των νέων υπηρεσιών, με σταθερότερα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και με ένα πιο ξεκάθαρο κανονιστικό περιβάλλον, αλλά και μια ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης. Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των τελών τερματισμού θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις επιδόσεις σε Ρουμανία και Αλβανία. Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη συγκράτηση του κόστους συνεχίζουν να αποδίδουν, ενώ η εταιρεία θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Στόχος του ΟΤΕ είναι να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών της Ελλάδας και της Ρουμανίας στα ίδια επίπεδα με το 2014, με τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2015 να εκτιμώνται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος. Λόγω των χαμηλότερων πληρωμών για τόκους και της ορθής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, o OTE αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. και το 2015».

Ειδικότερα, το 2014 ο όμιλος ΟΤΕ είχε έσοδα 3.918,4 εκατ. ευρώ έναντι 4.054,1 εκατ. (μείωση 3,3%) το 2013, προσαρμοσμένο EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) 1.421,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.456,3 εκατ. (μείωση 2,4%) και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 317,3 εκατ. ευρώ έναντι 244,1 εκατ. ευρώ.

Κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος οι προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 1.140 εκατ. ευρώ έναντι 1.220,1 εκατ. (μείωση 6,6%) προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 556,7 εκατ. ευρώ έναντι 471,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 18,1%) και ελεύθερες ταμειακές ροές 583,3 εκατ. ευρώ έναντι 748,9 εκατ. ευρώ (μείωση 22,1%).

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του διαμορφώθηκαν σε 1.513,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 3,6%, ενώ ο καθαρός δανεισμός του στο τέλος του 2014 μειώθηκε κατά 24,8% και διαμορφώθηκε σε 1.124,9 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2015, η θυγατρική του Ομίλου OTE PLC προχώρησε σε μερικές επαναγορές ονομαστικής αξίας 49,8 εκατ. των ομολόγων λήξεως Φεβρουαρίου 2015, ενώ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 προχώρησε σε πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού των 382,6 εκατ. του εν λόγω ομολόγου.

Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέρισμα 8 λεπτά ανά μετοχή, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Το συνολικό ποσό για το μέρισμα θα ανέλθει σε περίπου 40 εκατ. ευρώ και με δεδομένο ότι το δημόσιο μαζί με τα ασφαλιστικά ταμεία διατηρεί ποσοστό 10% θα εισπράξει από τον ΟΤΕ περί τα 4 εκατ. ευρώ.

Στα αξιοσημείωτα των αποτελεσμάτων του ΟΤΕ θα πρέπει να καταγραφεί η πολύ μικρή αύξηση που κατέγραψαν τα έσοδα της μητρικής εταιρείας (σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας) το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα μετά από 27 τρίμηνα με αρνητικό πρόσημο.

Share.

Leave A Reply