Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

LOGO_QUEST_HOL_GR

  • Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου:

Τα αποτελέσματα του ομίλου σε ενοποιημένη βάση για το Α΄ εξάμηνο 2014 έχουν ως εξής:

Πωλήσεις  € 149 εκατ. έναντι € 140,9 εκατ. Πέρυσι (αύξηση 5,7%) .

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  € 9.421 χιλ. έναντι € 5.824 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Κέρδη προ φόρων  €5.415 χιλ. έναντι € 2.986 χιλ. πέρυσι.Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 4.240χιλ. έναντι € 213 χιλ. πέρυσι.

Σημειώνεται  ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου, έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους € 1.496 χιλ. σε εφαρμογή του ψηφισθέντος στις 30 Μαρτίου 2014 νόμου, ο οποίος προέβλεπε αναδρομικό εκπτωτικό τιμολόγιο επί της παραχθείσας ενέργειας του προηγούμενου έτους (2013) στους εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ομίλου.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του Ομίλου ανέρχονται σε € 3,8εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2013.

 

  • Οικονομικά  Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):

Τα έσοδα ανήλθαν σε  € 2.109 χιλ. έναντι € 1.758 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.026 χιλ. έναντι € 186 χιλ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 706 χιλ. έναντι ζημιών €13 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 615 χιλ. έναντι ζημιών € 346 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

  • Οικονομικά  Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Info Quest Technologies

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 56,5 εκατ. έναντι € 48,9 εκατ. το 2013 (αύξηση 15,7% ). Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.147 χιλ. έναντι € 870 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 532 χιλ. έναντι € 489 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 277 χιλ. έναντι € 399 χιλ. το 2013.

 

iSquare i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 19,1 εκατ. έναντι  € 23,5 εκατ. το 2013 (μείωση 18,5%). Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 541 χιλ. έναντι € 769 χιλ. το 2013, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 420 χιλ. έναντι € 641 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 191 χιλ. έναντι σε € 460 χιλ. πέρυσι.

 

Όμιλος UniSystems

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 32,7 εκατ. έναντι € 32,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης . Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.039 χιλ. έναντι € 1.844 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 2.501 χιλ. έναντι € 1.364 χιλ. το 2013 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.813 χιλ. έναντι € 962 χιλ. το 2013.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ACS Courier

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 39 εκατ. έναντι € 35,7 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 9,4%). Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.741 χιλ. έναντι € 1.503 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.423 χιλ. έναντι € 1.285 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2.223 χιλ. έναντι € 600 χιλ. το 2013.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Quest Energy

Η Quest Energy  ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.

Η εταιρεία λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 2,2 εκατ. έναντι € 2,7 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.276 χιλ. έναντι € 854 χιλ., τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές € 286 χιλ. έναντι ζημιών € 200 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 96 χιλ. έναντι € 327 χιλ. το 2013.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2014, για τον όμιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου),  επιβαρύνθηκαν κατά το ποσό των € 2.038 χιλ. στις πωλήσεις και € 1.496 χιλ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων,  λόγω της έκδοσης  πιστωτικών τιμολογίων βάση των διατάξεων του ν.4254/07.04.2014, που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply