Προαιρετική δημόσια πρόταση υπέβαλε η Ideal προς τους μετόχους της Byte

0

Σε συνέχεια της από 01/07/2022 υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας ΙDEAL HOLDINGS A.E. (ο «Προτείνων») προς όλους τους κατόχους (οι «Μέτοχοι») κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, (οι «Μετοχές»), της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») για την απόκτηση των μετοχών τους (η «Προαιρετική Δημόσια Πρόταση»), καθώς και της από 17/08/2022 αιτιολογημένης γνώμης του διοικητικού συμβουλίου της «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» σχετικά με την ως άνω Προαιρετική Δημόσια Πρόταση, ο βασικός μέτοχος της BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. κ. Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοχος 4.414.080 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι 27,909% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δηλώνει, προς το σκοπό της πλήρους και έγκαιρης αξιολόγησης των πληροφοριών από το επενδυτικό κοινό ενόψει της εν εξελίξει Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, ότι πρόκειται να αποδεχθεί την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση και να μεταβιβάσει τις μετοχές του και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην εταιρία ΙDEAL HOLDINGS A.E. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Επιπλέον, ο κ. Σπυριδογεώργης Βυζάντιος αποδέχθηκε την από 28.07.2022 πρόταση συνεργασίας του Προτείνοντος και πρόκειται να παραμείνει στην διοίκηση της ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, και μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής, σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι απόκτησης από τον Προτείνοντα ποσοστού άνω του 70% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Share.

Comments are closed.