Η Thales αναφέρει τα αποτελέσματα για το 2021

0
 • Λήψη παραγγελιών[1]: 19,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση 18% (+18% σε οργανική βάση[2])
 • Πωλήσεις: €16,2 δισ., αυξημένες κατά 5,3% (+5,3% σε οργανική βάση)
 • EBIT[3]: €1.649 εκατ., αύξηση 32,1% (+31,9% σε οργανική βάση)
 • Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα, Μερίδιο Ομίλου3: 1.361 εκατ. ευρώ, αύξηση 45%
 • Ενοποιημένα καθαρά έσοδα, Μερίδιο Ομίλου: €1.089 εκατ., αύξηση 125%
 • Ελεύθερη λειτουργική ταμειακή ροή3: 2.515 εκατ. €, 185% του προσαρμορσμένου καθαρού εισοδήματος, Μερίδιο Ομίλου
 • Μέρισμα[4] €2,56, αύξηση 45%
 • Στόχοι 2022:
 • Book-to-bill[5] πάνω από 1, που υποστηρίζει την επιτάχυνση της αύξησης των πωλήσεων το 2023
 • Πωλήσεις μεταξύ 16,6 και 17,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχούν σε οργανική ανάπτυξη μεταξύ +2% και +6%
 • Περιθώριο EBIT μεταξύ 10,8% και 11,1%
 • Ο στόχος δημιουργίας ταμειακών ροών 2019-2023 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω:
 • Αναλογία μετατροπής προσαρμοσμένου καθαρού εισοδήματος[6] σε ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές: 115%
 • Περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ ελεύθερων λειτουργικών ταμειακών ροών αναμένονται για το 2021-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Thales (Euronext Paris: HO) συνεδρίασε στις 2 Μαρτίου 2022 για να εξετάσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2021[7].

«Η Thales ολοκλήρωσε το 2021 με ένα εξαιρετικό τέταρτο τρίμηνο όσον αφορά την λήψη παραγγελιών και τις λειτουργικές ελεύθερες ταμειακές ροές. Εμπορικά, ο Όμιλος πέτυχε την καλύτερη χρονιά στην ιστορία του. Αυτές οι επιτυχίες με τους πελάτες μας, σε συνδυασμό με την αξιοσημείωτη κινητοποίηση των ομάδων μας, είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις επιδόσεις το 2021, και τις προοπτικές για το 2022 και το 2023, αναθεωρούμε τον στόχο δημιουργίας ταμειακών ροών μας έντονα προς τα πάνω: ο Όμιλος θα πρέπει έτσι να παράγει σχεδόν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ ελεύθερων λειτουργικών ταμειακών ροών κατά την περίοδο 2021-2023.

Η οργανική ανάπτυξη επέστρεψε πάνω από 5%. Το περιθώριο EBIT ήταν πάνω από 10%, επωφελούμενο ιδίως από τη σταθερή αύξηση του περιθωρίου στην Ψηφιακή Ταυτότητα & Ασφάλεια, η οποία ήταν πάνω από 4 μονάδες υψηλότερη από το 2018, το έτος πριν από την ένταξή της στον Όμιλο.

Με γνώμονα την ισχύ της βιομηχανίας διαστήματος και το σχέδιο προσαρμογής κόστους στην αεροναυπηγική, ο τομέας της αεροδιαστημικής κατέγραψε αρχική ανάκαμψη εσόδων και κερδοφορίας. Ωστόσο, με έσοδα σχεδόν 20% χαμηλότερα από το 2019 και λειτουργικό περιθώριο 4,5%, εξακολουθεί να επηρεάζεται πολύ από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις αεροπορικές μεταφορές.

Όλες οι ομάδες της Thales δεσμεύονται να εφαρμόσουν τον στρατηγικό μας οδικό χάρτη. Η διάθεση της επιχείρησης «Συστήματα Επίγειας Μεταφοράς» προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο. Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις μας σε έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) για να προετοιμαστούμε καλύτερα για το μέλλον. Επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες μας για τη βιωσιμότητα και επιβεβαιώνουμε σήμερα όλους τους στόχους που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση ESG στις 5 Οκτωβρίου 2021.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Thales, καθοδηγούμενο από την αυξανόμενη ανάγκη για ασφάλεια και εμπιστοσύνη σε έναν όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, έχει αξιοσημείωτες δυνατότητες για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη, προσφέροντας σταθερές μελλοντικές προοπτικές για τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους μετόχους της».

 • Patrice Caine, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Σε εκατομμύρια € εξαιρουμένων των κερδών 2021 2020 Ολική αλλαγή Οργανική αλλαγή
και μέρισμα ανά μετοχή (σε €)        
Λήψη παραγγελιών 19.909 16.824 +18% +18%
Βιβλίο παραγγελιών στο τέλος της περιόδου 34.744 30.512 +14% +12%
Πωλήσεις 16.192 15.371 +5,3 % +5.3 %
EBIT 1.649 1.248 +32,1 % +31.9 %
ως % των πωλήσεων 10,2% 8,1% +2,1 πόντοι +2.0 πόντοι
Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα, μερίδιο Ομίλου [8] 1.361 937 +45 %  
Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα, Μερίδιο Ομίλου, ανά μετοχή8 6,39 4,40 +45 %  
Ενοποιημένα καθαρά έσοδα, μερίδιο Ομίλου 1.089 483 +125 %  
Ελεύθερη λειτουργική ταμειακή ροή8: 2.515 1.057 1.459  
Καθαρά μετρητά (χρέος) στο τέλος της περιόδου8 -795 -2.549 1.754  
Μέρισμα ανά μετοχή[9] 2,56 1,76 0,80  

 

Η λήψη παραγγελιών για το οικονομικό έτος 2021 ανήλθε σε €19.909 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 18% από το 2020 (αύξηση 18% επίσης σε «οργανική» βάση, δηλαδή σε σταθερή εμβέλεια και συναλλαγματικές ισοτιμίες). Ο Όμιλος επωφελήθηκε από μια ιδιαίτερα ισχυρή εμπορική δυναμική το τέταρτο τρίμηνο του 2021, ειδικά στους τομείς της αεροηλεκτρονικής, του διαστήματος και της ψηφιακής ταυτότητας και ασφάλειας (DIS). Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το ενοποιημένο βιβλίο παραγγελιών ανερχόταν σε 34,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ρεκόρ όλων των εποχών.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 16.192 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 5,3% από το 2020 στη συνολική αλλαγή καθώς και στην οργανική αλλαγή, λόγω των επιχειρήσεων Άμυνας & Ασφάλειας και Διαστήματος.

Για το 2021, ο Όμιλος δημοσίευσε EBIT8 ύψους 1.649 εκατ. ευρώ (10,2% των πωλήσεων), έναντι 1.248 εκατ. ευρώ (8,1% των πωλήσεων) το 2020, σημειώνοντας αύξηση +32% στη συνολική αλλαγή καθώς και στην οργανική αλλαγή.

Στα €1.361 εκατ., το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα, η μετοχή του Ομίλου8 σημείωσε άνοδο 45%. Αυτή η αλλαγή, μεγαλύτερη από αυτή του EBIT, οφειλόταν κυρίως στη μείωση του φορολογικού συντελεστή στη Γαλλία, στις αλλαγές στους φορολογικούς κανονισμούς στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε μεγαλύτερη συνεισφορά από τον τομέα των μεταφορών σε σύγκριση με το 2020 (ταξινομημένη ως «διακοπείσες δραστηριότητες» σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5).

Τα ενοποιημένα καθαρά έσοδα, το μερίδιο του Ομίλου, ανήλθαν σε 1.089 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 125% από το 2020. Εκτός από την αύξηση του προσαρμοσμένου καθαρού εισοδήματος, αυτή η θετική αλλαγή προκλήθηκε από την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης και άυλων περιουσιακών στοιχείων το 2020 στην επιχείρηση πολιτικής αεροναυπηγικής (In-Flight Entertainment) λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Η ελεύθερη λειτουργική ταμειακή ροή8 ανήλθε σε 2.515 εκατ. ευρώ έναντι 1.057 εκατ. ευρώ το 2020. Περιλαμβάνει συνεισφορά 2.360 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και 156 εκατ. ευρώ από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Ο δείκτης μετατροπής μετρητών του προσαρμοσμένου καθαρού εισοδήματος, το μερίδιο του Ομίλου σε ελεύθερη λειτουργική ταμειακή ροή ήταν 185% (113% το 2020). Αυτή η εξαιρετική επίδοση οφειλόταν ταυτόχρονα στην ισχυρή λήψη παραγγελιών, στη συνεχιζόμενη πρόοδο των ομάδων στα μέτρα που εφαρμόζονται από το 2020 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Cash», καθώς και σε ορισμένες θετικές επιπτώσεις σταδίων στις ταμειακές εισροές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει την καταβολή μερίσματος 2,56€ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε ποσοστό αποπληρωμής 40% επί του προσαρμοσμένου καθαρού εισοδήματος της μετοχή Ομίλου, ανά μετοχή.

Share.

Comments are closed.