Επαναγορά μετοχών από τον ΟΤΕ με σκοπό την ακύρωσή τους

0

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους η έκτακτη γενική συνέλευση του ΟΤΕ αποφάσισε την επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει σε κάθε χρονική στιγμή) με εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ 1 ευρώ (κατώτατη τιμή) έως 30 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών και με σκοπό την ακύρωσή τους.

ote-headquarters

Υπενθυμίζεται ότι η νέα πολιτική αμοιβών που έχει ανακοινωθεί προβλέπει μεσοπρόθεσμα τη διάθεση προς του μετόχους των ελεύθερων ταμειακών ροών που παράγονται κάθε χρόνο από την επιχείρηση, έχοντας ενσωματώσει τις εξαγορές φάσματος και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους. Για το 2018, αλλά και μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών βρίσκεται περίπου στο 65% και 35% αντίστοιχα.

Η έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης τη σύναψη επιμέρους συμφωνιών (Service Arrangements) μεταξύ του ΟΤΕ και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom AG και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH), για την παροχή από τις δεύτερες συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2018, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαίσιο Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών», καθώς και την τροποποίηση της από 30 Σεπτεμβρίου 2014 Συμφωνίας Άδειας Χρήσης του Σήματος «Τ» (License Agreement) μεταξύ της Telekom Romania Communications  και της Telekom Romania Mobile Communications  (θυγατρικές του ΟΤΕ στη Ρουμανία) και της Deutsche Telekom (βασικός μέτοχος του ΟΤΕ με 40%).

Share.

Leave A Reply