Ανοδικές πωλήσεις κι επιστροφή στην κερδοφορία για τον Όμιλο Quest

0

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

quest-building

• Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου:
Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 315 εκατ. έναντι € 295 εκατ. το 2013, σημειώνοντας αύξηση 6,9%.
Τα Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 19.861 χιλ. έναντι € 12.143χιλ. το 2013.
Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3.588 χιλ. έναντι € 1.602 χιλ. πέρυσι.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη € 3.025 χιλ. έναντι ζημιών € 2.149 χιλ. πέρυσι.
Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους € 8.177 χιλ. που αφορά προσαρμογές χρηματοοικονομικών στοιχείων και επενδύσεων σε εύλογη αξία.

• Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε € 6.689 χιλ. έναντι € 3.347 χιλ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4.129 χιλ. έναντι € 598 χιλ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.447 χιλ. έναντι ζημιών € 727 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 2.267 χιλ. έναντι ζημιών € 1.253 χιλ. το 2013. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της Εταιρείας περιλαμβάνονται έσοδα από μερίσματα ύψους € 3.405 χιλ. ενώ υπάρχει επιβάρυνση ύψους € 1.130 χιλ. που αφορά σε τμηματική διαγραφή αξίας επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση.
• Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 119,9 εκατ. έναντι € 104,7 εκατ. το 2013 αυξημένες κατά 14,5%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.275 χιλ. έναντι € 1.817 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.051 χιλ. έναντι € 901 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 994 χιλ. έναντι € 300 χιλ. το 2013.

Quest on Line (you.gr)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 10,2 εκατ. έναντι € 6,3 εκατ. το 2013 αυξημένες κατά 63,2%. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 787 χιλ. έναντι € 854 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 932 χιλ. έναντι € 929 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 934 χιλ. έναντι € 931 χιλ. το 2013.

iSquare
(Η i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 43,1 εκατ. έναντι € 50,2 εκατ. το 2013 σημειώνοντας πτώση 14%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.256 χιλ. έναντι € 1.570 χιλ. το 2013, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 946 χιλ. έναντι € 1.407 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 459 χιλ. έναντι σε € 936 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με ποσό ύψους € 99 χιλ. που αφορά τμηματική διαγραφή αξίας συμμετοχής.

iStorm
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 11 εκατ. έναντι € 6 εκατ. το 2013 αυξημένες κατά 85,3% λόγω της προσθήκης 3 νέων καταστημάτων στο δίκτυο λιανικής. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 152 χιλ. έναντι € 17 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 247 χιλ. έναντι € 276 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 254 χιλ. έναντι € 276 χιλ. το 2013.

Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 64,9 εκατ. έναντι € 64,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4.784 χιλ. έναντι € 3.485 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 2.188 χιλ. έναντι € 2.084 χιλ. το 2013 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2.095 χιλ. έναντι € 20 χιλ. το 2013. Τα αποτελέσματα της εταιρείας την κλειόμενη χρήση, επιβαρύνθηκαν με ποσό ύψους € 1.148 χιλ σχετικό με τμηματικές απομειώσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 82,3 εκατ. έναντι € 73,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση αυξημένες κατά 12,6% λόγω της δραστηριοποίησης της εταιρείας και στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 7.244 χιλ. έναντι € 3.454 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 6.707 χιλ. έναντι € 3.054 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 5.373 χιλ. έναντι € 3.015 χιλ. το 2013.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.
Η εταιρία λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 5,7 εκατ. έναντι € 6,1 εκατ. πέρυσι, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε € 3.834 χιλ. έναντι € 2.055 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 1.964 χιλ. έναντι ζημιών € 1.198 χιλ. το 2013 και ζημιές μετά από φόρους € 2.195 χιλ. έναντι € 1.410 χιλ. πέρυσι.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014, για τον όμιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου), επιβαρύνθηκαν με το ποσό των € 2.038 χιλ. στις πωλήσεις και € 1.496 χιλ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων, λόγω της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων βάση των διατάξεων του ν.4254/07.04.2014, που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013.
Επιπλέον υπήρξε επιβάρυνση ποσού € 2.563 χιλ. που αφορά σε τμηματική απομείωση της καθαρής αξίας αδειών, που κατέχει η εταιρεία μέσω θυγατρικών της για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Share.

Leave A Reply