Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

quest-building

• Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου:
Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 315 εκατ. έναντι € 295 εκατ. το 2013, σημειώνοντας αύξηση 6,9%.
Τα Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 19.861 χιλ. έναντι € 12.143χιλ. το 2013.
Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3.588 χιλ. έναντι € 1.602 χιλ. πέρυσι.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη € 3.025 χιλ. έναντι ζημιών € 2.149 χιλ. πέρυσι.
Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους € 8.177 χιλ. που αφορά προσαρμογές χρηματοοικονομικών στοιχείων και επενδύσεων σε εύλογη αξία.

• Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε € 6.689 χιλ. έναντι € 3.347 χιλ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4.129 χιλ. έναντι € 598 χιλ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.447 χιλ. έναντι ζημιών € 727 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 2.267 χιλ. έναντι ζημιών € 1.253 χιλ. το 2013. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της Εταιρείας περιλαμβάνονται έσοδα από μερίσματα ύψους € 3.405 χιλ. ενώ υπάρχει επιβάρυνση ύψους € 1.130 χιλ. που αφορά σε τμηματική διαγραφή αξίας επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση.
• Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 119,9 εκατ. έναντι € 104,7 εκατ. το 2013 αυξημένες κατά 14,5%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.275 χιλ. έναντι € 1.817 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.051 χιλ. έναντι € 901 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 994 χιλ. έναντι € 300 χιλ. το 2013.

Quest on Line (you.gr)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 10,2 εκατ. έναντι € 6,3 εκατ. το 2013 αυξημένες κατά 63,2%. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 787 χιλ. έναντι € 854 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 932 χιλ. έναντι € 929 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 934 χιλ. έναντι € 931 χιλ. το 2013.

iSquare
(Η i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 43,1 εκατ. έναντι € 50,2 εκατ. το 2013 σημειώνοντας πτώση 14%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.256 χιλ. έναντι € 1.570 χιλ. το 2013, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 946 χιλ. έναντι € 1.407 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 459 χιλ. έναντι σε € 936 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με ποσό ύψους € 99 χιλ. που αφορά τμηματική διαγραφή αξίας συμμετοχής.

iStorm
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 11 εκατ. έναντι € 6 εκατ. το 2013 αυξημένες κατά 85,3% λόγω της προσθήκης 3 νέων καταστημάτων στο δίκτυο λιανικής. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 152 χιλ. έναντι € 17 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 247 χιλ. έναντι € 276 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 254 χιλ. έναντι € 276 χιλ. το 2013.

Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 64,9 εκατ. έναντι € 64,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4.784 χιλ. έναντι € 3.485 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 2.188 χιλ. έναντι € 2.084 χιλ. το 2013 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2.095 χιλ. έναντι € 20 χιλ. το 2013. Τα αποτελέσματα της εταιρείας την κλειόμενη χρήση, επιβαρύνθηκαν με ποσό ύψους € 1.148 χιλ σχετικό με τμηματικές απομειώσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 82,3 εκατ. έναντι € 73,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση αυξημένες κατά 12,6% λόγω της δραστηριοποίησης της εταιρείας και στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 7.244 χιλ. έναντι € 3.454 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 6.707 χιλ. έναντι € 3.054 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 5.373 χιλ. έναντι € 3.015 χιλ. το 2013.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.
Η εταιρία λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 5,7 εκατ. έναντι € 6,1 εκατ. πέρυσι, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε € 3.834 χιλ. έναντι € 2.055 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 1.964 χιλ. έναντι ζημιών € 1.198 χιλ. το 2013 και ζημιές μετά από φόρους € 2.195 χιλ. έναντι € 1.410 χιλ. πέρυσι.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014, για τον όμιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου), επιβαρύνθηκαν με το ποσό των € 2.038 χιλ. στις πωλήσεις και € 1.496 χιλ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων, λόγω της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων βάση των διατάξεων του ν.4254/07.04.2014, που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013.
Επιπλέον υπήρξε επιβάρυνση ποσού € 2.563 χιλ. που αφορά σε τμηματική απομείωση της καθαρής αξίας αδειών, που κατέχει η εταιρεία μέσω θυγατρικών της για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply