Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Οικονομικά αποτελέσματα α’εξαμήνου Ομίλου Quest

0

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

LOGO_QUEST_HOL_GR

  • Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου:

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 140,9 εκατ. έναντι € 135,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σημειώνοντας αύξηση 4,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5.725 χιλ. έναντι € 4.098 χιλ. του 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.887 χιλ. έναντι € 1.130 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη € 114 χιλ. έναντι ζημιών € 420 χιλ. πέρυσι.

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα, του ομίλου επιβαρύνθηκαν με ποσό € 1,1 εκατ. αναβαλλόμενου φόρου που προκύπτει  από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών από 20% σε 26%. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί χρηματική υποχρέωση – καταβολή φόρου.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα πλέον δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις μείον δανειακή επιβάρυνση) του Ομίλου ανέρχονται σε € 15,9 εκατ. έναντι € 17,9 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2012.

  • Οικονομικά  Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (QuestHoldings):

Τα έσοδα ανήλθαν σε  € 1.758 χιλ. έναντι € 2.177 χιλ. το 2012. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 186 χιλ. έναντι € 20,5 χιλ. το 2012. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 13 χιλ. έναντι ζημιών € 57 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 346 χιλ. έναντι € 101 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  • Οικονομικά  Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών : 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Info Quest Technologies

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 48,9 εκατ. έναντι  € 47,2 εκατ. το 2012 αυξημένες κατά 3,6%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 870 χιλ. έναντι ζημιών € 381 χιλ., τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 489 χιλ. έναντι ζημιών € 588 χιλ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 399 χιλ. έναντι ζημιών € 688 χιλ. το 2012.

iSquare

i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 23,5 εκατ. έναντι  € 22,3 εκατ. το 2012 αυξημένες κατά 5%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 769 χιλ. έναντι € 834 χιλ. το 2012, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 641 χιλ. έναντι € 604 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 460 χιλ. έναντι σε € 466 χιλ. πέρυσι.

Όμιλος UniSystems

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 32,5 εκατ. έναντι € 30,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 7,3%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.844 χιλ. έναντι € 1.496 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 1.364 χιλ. έναντι € 491 χιλ. το 2012 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 962 χιλ. έναντι κερδών € 8 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ACS Courier

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 35,7 εκατ. έναντι € 35,6 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.503 χιλ. έναντι € 1.175 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.285 χιλ. έναντι € 1.325 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 600 χιλ. έναντι € 703 χιλ. την περυσινή περίοδο.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

 

Quest Energy

Η Quest Energy  ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.

Η εταιρία λειτουργεί 4 φωτοβολταικά πάρκα, συνολικής ισχύος 8,2 MW.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2013 για τον όμιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου)  ήταν:
Πωλήσεις  € 2,7 εκατ. έναντι € 2,5 εκατ. πέρυσι,  κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  € 854 χιλ. έναντι € 1.397 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ήταν € 200 χιλ. έναντι κερδών € 190 χιλ. το 2012 και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 327 χιλ. έναντι κερδών €1 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημειώνουμε ότι την κλειόμενη περίοδο τα αποτελέσματα του κλάδου Ενέργειας επιβαρύνθηκαν με ποσό € 671 χιλ. που αφορά την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012 που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ.

Share.

Leave A Reply