Νόμος 4070. Οργάνωση και Λειτουργία του Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

0

Σχεδόν το σύνολο της νομοθεσίας που διέπει την Οργάνωση και Λειτουργία του Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών περιλαμβάνεται στο νόμο 4070 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΥΜΔ) με την ευκαιρία της ενσωμάτωσης κοινοτικών οδηγιών επαναλαμβάνει στο νέο νόμο ένα μεγάλο μέρος του ν.3431/2006, αλλά και του πρόσφατα ψηφισθέντος ν4053/2012 που αφορά κυρίως στις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας με αποτέλεσμα στο ν.4070 να συγκεντρώνεται ουσιαστικά η βασική νομοθεσία για τον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Οι οδηγίες που ενσωματώθηκαν είναι οι 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις Οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/ 140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Μια από τις βασικές νέες ρυθμίσεις που αφορούν στον καταναλωτή των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι η δυνατότητα κάθε παρόχου να μην επιτρέπει σε κάποιον συνδρομητή να αλλάξει δίκτυο με φορητότητα του αριθμού του αν προηγουμένως δεν έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές του στον προηγούμενο πάροχο. Επίσης, σε εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες ο μέγιστος χρόνος για τις συμβάσεις μεταξύ παρόχου και συνδρομητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες όταν π.χ. παρέχεται επιδότηση συσκευής και 12 μήνες όταν δεν υπάρχει.

Αναλυτικότερα, ο ν4070 στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του, αναλύει τους ορισμούς που περιλαμβάνει καθώς και τους στόχους και τις γενικές γραμμές.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη διοίκηση του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες του ΥΥΠΔ και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Στο άρθρο 10 του 2ου κεφαλαίου που αφορά στην πειθαρχική διαδικασία όσο αφορά τα μέλη της ΕΕΤΤ έχουν επέλθει μικρές αλλαγές στη διαδικασία, ενώ ορίζεται ότι κάθε θέμα σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των μελών της ΕΕΤΤ και την πειθαρχική διαδικασία θα ρυθμιστεί με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.). Το Π.Δ. προβλεπόταν και στην προηγούμενη νομοθεσία χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί. Νέα ρύθμιση αποτελεί η πρόβλεψη πως η ΕΕΤΤ μπορεί να απασχολεί μέχρι τρεις ασκούμενους δικηγόρους στο Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται η ρύθμιση με βάση την οποία δικαιολογούνται στον Πρόεδρο και στους Αντιπροέδρους της ΕΕΤΤ, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μέχρι 100 ημέρες κατ’ έτος εκτός έδρας, ενώ δικαιολογείται η υπέρβαση αν ο πρόεδρος ή οι αντιπρόεδροι αναλάβουν θέσεις Προέδρου ή Αντιπροέδρου στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators of Electronic Communications – BEREC) ή και μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο Διεθνή ή Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στις Άδειες για την παροχή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συγκεκριμένα στις Γενικές Άδειες, στη Διαχείριση του Φάσματος Συχνοτήτων, στη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Συχνοτήτων, στη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών, στη διαδικασία περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και στη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Το τέταρτο κεφάλαιο με την επιγραφή Γενικές Διατάξεις επαναλαμβάνει τη νομοθεσία για τα δικαιώματα διέλευσης, τη συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών για τα δίκτυα. Αναφορικά με την συνεγκατάσταση η οποία προβλεπόταν και στην προηγούμενη νομοθεσία με δυνατότητα της ΕΕΤΤ να την επιβάλει εκδίδεται σχετικός κανονισμός μετά από διαβούλευση. Το κεφάλαιο αυτό επαναλαμβάνει τις ρυθμίσεις του ν4053/2012 για τον τρόπο εγκατάστασης των κεραιών, ενώ αναφέρεται και στη διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων. Στο άρθρο 31 παράγραφος 3 υπάρχει η πρόβλεψη ότι ο Hellas Sat δεν μπορεί να πουληθεί αν προηγουμένως δεν συμφωνήσει ο υπουργός Υποδομών. Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται ακόμη στο λογιστικό διαχωρισμό, στην επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και στη διαιτησία της ΕΕΤΤ.

Το 5ο κεφάλαιο αφορά στις επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά, τη διαδικασία ορισμού των αγορών και τη διαδικασία ανάλυσης της αγοράς.

Στο 6ο κεφάλαιο αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  οι υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου και οι υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης. Στο άρθρο 52 παράγραφος 6 αναφέρεται ρητά ότι «τα βασικά στοιχεία των εγκεκριμένων από την ΕΕΤΤ κοστολογικών συστημάτων, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις βασικές κατηγορίες κόστους και τους κανόνες για την κατανομή του, δημοσιεύονται στον ιστοχώρο της ΕΕΤΤ και του εκάστοτε υπόχρεου παρόχου. Το 6ο κεφάλαιο μιλά και για το λειτουργικό διαχωρισμό τον οποίο η ΕΕΤΤ μπορεί να επιβάλει σε μια επιχείρηση με σημαντική ισχύ στην αγορά εφόσον διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο ανταγωνισμού.

Το 7ο κεφάλαιο αφορά στην Καθολική Υπηρεσία όπου δεν αλλάζει κάτι σημαντικό ως προς τη διαδικασία ενώ ορίζεται ότι υπόχρεες να την καλύψουν είναι μόνον οι επιχειρήσεις και όχι το κράτος.

Το 8ο κεφάλαιο αναφέρεται στα Δικαιώματα των τελικών χρηστών και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Όπως μεταξύ άλλων ορίζεται «η  μεταφορά αριθμών και η επακόλουθη ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας. Εν πάση περιπτώσει, η ενεργοποίηση του αριθμού για τους συνδρομητές που έχουν συνάψει συμφωνία για τη μεταφορά αριθμού σε νέα επιχείρηση γίνεται μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα. Η ΕΕΤΤ μπορεί να καθορίζει τη συνολική διαδικασία μεταφοράς αριθμών, καθώς και τη μέγιστη κατά περίπτωση επιτρεπόμενη προθεσμία για τη μεταφορά αριθμών, έχοντας υπόψη τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τις συμβάσεις, τη δυνατότητα τεχνικής υλοποίησης, καθώς και την αναγκαιότητα διασφάλισης της συνέχειας της υπηρεσίας προς τον συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα».

Το 9ο κεφάλαιο μιλά για τα τέλη και τις ποινικές κυρώσεις όσο αφορά τις παραβιάσεις της νομοθεσίας. Με τη νέα νομοθεσία τα πρόστιμα που μπορεί να επιβάλλει η ΕΕΤΤ δύναται να φθάσουν και τα 3 εκατ. ευρώ (ήταν από 7.000 ευρώ έως 2 εκατ.). Καθορίζεται επίσης για πρώτη φορά πρόστιμο έως 20.000 ευρώ σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο και έως 100.000 ευρώ σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τους καταχωρητές ονομάτων χώρου και τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Το τελευταίο κεφάλαιο υπ.αριθμ.10, περιλαμβάνει τις μεταβατικές διατάξεις καθώς και τις τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις.

Για την εφαρμογή του νόμου πρέπει να εκδοθούν 53 Υπουργικές Αποφάσεις (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή Προεδρικά Διατάγματα). Από αυτές και καθώς η νομοθεσία επαναλαμβάνεται σε πολλά βασικά σημεία έχουν εκδοθεί ορισμένες στο πλαίσιο του ν.3431/2006 και μένουν να εκδοθούν 27. Η πιο σημαντική είναι αυτή που θα ρυθμίσει τις διαδικασίες για την εφαρμογή του ΣΗΛΙΑ (Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων). Με βάση το άρθρο 30 παράγραφος 17Α του ν4070 πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο, μέσω ΣΗΛΥΑ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών και εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ, ως και κάθε σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης οι αιτήσεις – μελέτες εξετάζονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες παράλληλα, ανεξάρτητα και χωρίς να προαπαιτείται η έγκριση ή η σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων αρμοδίων υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προηγείται απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, καθώς και κάθε θέμα αρμοδιότητάς της ΕΕΤΤ σχετικό με την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών.

Άλλες υπουργικές αποφάσεις που θα πρέπει να εκδοθούν αφορούν:

Τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά ενσύρματα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των οικοδομών.

Τη συγκρότηση της 11μελούς Επιτροπής η οποία θα παρέχει συμβουλευτική υπηρεσία προς τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών και δικτύων για θέματα πολιτικής ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η επιτροπή αυτή προβλεπόταν και στην προηγούμενη νομοθεσία, ωστόσο ουδέποτε συγκροτήθηκε.

Τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Εθνικό Μητρώο Συχνοτήτων.

Το περιεχόμενο των οικονομικών εκθέσεων, ο τρόπος δημοσιότητάς του και ο λογιστικός έλεγχος στον οποίο υπόκεινται οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή υπηρεσίες επικοινωνιών εφόσον δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις των νόμων περί εταιρειών ή δεν εμπίπτουν στα κριτήρια των κοινοτικών λογιστικών κανόνων περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τη διαδικασία διενέργειας των αυτεπάγγελτων ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας τον προγραμματισμό καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Το ύψος του παραβόλου για την υποβολή έγγραφης καταγγελίας για θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Τον καθορισμό χαρτών συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος (DVB-T).

Επίσης πρέπει να εκδοθούν τα παρακάτω Προεδρικά Διατάγματα:

Μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων (όπως προδιαγραφές) που πρέπει να πληροί η μελέτη, η υλοποίηση, η λειτουργία και η επίβλεψη, Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής, οι κυρώσεις και λοιπές συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων, η πιστοποίηση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων και ο έλεγχός τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές   θέμα.

Μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για τον καθορισμό των τομέων των Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής οι αντίστοιχες άδειες άσκησης επαγγέλματος οι απαιτήσεις (τίτλοι σπουδών και ισοτιμίες, προϋπηρεσίες, δικαιολογητικά), οι διαδικασίες χορήγησης των σχετικών αδειών άσκησης επαγγέλματος, όπου δεν υπάρχουν σχετικές ρυθμίσεις και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

Μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων (όπως οι προδιαγραφές) που πρέπει να πληροί η μελέτη, η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία και η επίβλεψη ηλεκτρονικών – ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οι κυρώσεις και λοιπές συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων, η πιστοποίηση της εκπλήρωσης των ως άνω απαιτήσεων και ο έλεγχός τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

Leave A Reply