Προσωρινοί ανάδοχοι για το WiFi4GR οι ΟΤΕ, Vodafone – Cosmos Business και Wind

0

Οι ΟΤΕ, Vodafone, σε συνεργασία με την Cosmos Business Systems και Wind ανακηρύχθηκαν, έπειτα από απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσωρινοί ανάδοχοι για το έργο «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», συνολικού προϋπολογισμού με την προαίρεση, 18,425 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (14,858 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Κατά της προαναφερόμενης απόφασης δύναται να γίνει προδικαστική προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της. Οι προσωρινοί ανάδοχοι θα προσκληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

Όπως εκτιμάται το έργο θα αρχίσει να υλοποιείται το δεύτερο εξάμηνο και ενώ η η δημόσια διαβούλευση για τη διακήρυξη του ξεκίνησε τον Μάιο του 2019. Προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 και οι προσφορές κατατέθηκαν τον Μάιο του 2021. Είναι υπό συζήτηση τουλάχιστον 10 χρόνια…

Με το WiFi4GR θα δοθεί δωρεάν ευρυζωνική πρόσβαση στο internet μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή και κλειστούς δημόσιους χώρους που θα αποφασίσουν οι δήμοι και ενδεικτικά θα είναι: Χώροι συνάθροισης κοινού, αναμονής – μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ο στόχος είναι η κατανομή σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια.

Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα χρησιμοποιήσει για το εν λόγω έργο πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Share.

Comments are closed.