Αρχές 2017 η λειτουργία του Τειρεσία της κινητής

0

Αρχές 2017 και αφού προηγηθεί η αναγκαία ενημέρωση των συνδρομητών θα τεθεί σε λειτουργία από την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) ο Φορέας Εκτίμησης Πιστωτικού Κινδύνου της κινητής τηλεφωνίας.

kiniti

Ο εν λόγω φορέας με την ονομασία ΤΕΛΕΓΝΟΥΣ θα διαχειρίζεται σύστημα ανταλλαγής πληροφόρησης σχετικά με συνδρομητές των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις για σημαντικό χρονικό διάστημα. Η ανταλλαγή της πληροφόρησης θα έχει αμιγώς γνωμοδοτικό χαρακτήρα και δεν θα συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του συνδρομητή από το αγαθό της τηλεπικοινωνίας. Ο φορέας συστήνεται σύμφωνα με τα πρότυπα που ήδη ισχύουν σε ε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ και προωθείται με την σύμφωνη γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Share.

Leave A Reply