Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

OTE Cosmote

Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2016 Β’τρίμηνο 2015 +/- % Εξάμηνο 2016 Εξάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 954,7 953,5 0,10% 1.883,20 1.894,30 -0,60%
EBITDA 305,1 235,2 29,70% 610,5 555,2 10,00%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 310,9 318,4 -2,40% 620,2 644,4 -3,80%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 32,60% 33,40% -0,8μον 32,90% 34,00% -1,1μον
Καθαρά Κέρδη/(ζημίες) 33,6 -3,6 67,5 36,8 83,40%
Βασικά Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (€) 0,0687 -0,0074 0,1381 0,0753 83,40%
Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες** 263,4 237,3 11,00% 452,4 450,1 0,50%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία** 138,1 131,2 5,30% 302,8 291 4,10%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές** 125,3 106,1 18,10% 149,6 159,1 -6,00%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.042,80 1.092,30 -4,50% 1.042,80 1.092,30 -4,50%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 736,4 1.055,80 -30,30% 736,4 1.055,80 -30,30%
Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας (ΟΤΕ Α.Ε) Β’τρίμηνο 2016 Β’τρίμηνο 2015 +/- % Εξάμηνο 2016 Εξάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 389,5 374,2 4,10% 768,4 746,6 2,90%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 161,8 144 12,40% 322,9 293,1 10,20%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 41,50% 38,50% +3,0μον 42,00% 39,30% +2,7μον
* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης
** Συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εφάπαξ καταβολών δικαστικών προστίμων / εξόδων αναδιοργάνωσης και πληρωμών για άδειες φάσματος

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα B’ τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Πετύχαμε άλλο ένα τρίμηνο με ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, παρά το οικονομικό περιβάλλον και την περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Αυτό, χάρη στην τεχνολογική μας πρωτοπορία, την υπεροχή του brand μας και τις επενδύσεις μας σε προϊόντα και υπηρεσίες που οι πελάτες αναζητούν. Η συνεχιζόμενη ζήτηση για γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις, αξιόπιστες υπηρεσίες δεδομένων κινητής και πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο, ενίσχυσαν τα έσοδά μας και την κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία, το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον δυσχεραίνει την ανάκαμψη των δραστηριοτήτων μας, αλλά εκτιμούμε ότι τα μέτρα που παίρνουμε θα αποδώσουν.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο έλεγχος του κόστους παραμένει βασική προτεραιότητα για τη Διοικητική ομάδα. Στο τέλος Ιουνίου, ανακοινώσαμε ένα νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης για περισσότερους από 300 εργαζόμενους το οποίο αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά μας έξοδα κατά περίπου €13 εκατ. σε ετήσια βάση, χωρίς καμία επιβάρυνση στο Ελληνικό Δημόσιο. Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κερδοφορίας και των μελλοντικών προοπτικών του ΟΤΕ.»
Προοπτικές
Οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του ΟΤΕ το πρώτο μισό του χρόνου αναμένεται να συνεχιστούν και το υπόλοιπο του 2016. Στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα μέσα που διαθέτει, ο ΟΤΕ επιδιώκει να περιορίσει την επίδραση από τις σταθερά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τον έντονο ανταγωνισμό και τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η επιπρόσθετη φορολόγηση, που εφαρμόστηκε πρόσφατα στις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία, ιδίως ο φόρος στη συνδρομητική τηλεόραση που επιβλήθηκε τον Ιούνιο στην Ελλάδα, καθώς και οι επιπλέον προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, αναμένεται να επηρεάσουν τη ζήτηση. Στις διεθνείς δραστηριότητες, αναμένεται ότι ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία θα παραμείνει ιδιαίτερα έντονος και λαμβάνονται μέτρα για την ανάσχεση της μείωσης εσόδων και κερδοφορίας μεσοπρόθεσμα, με έμφαση στην τεχνολογία, την εμπορική στρατηγική, τον περιορισμό του κόστους και τις επενδύσεις σε δίκτυα.
Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται και το 2016 να διαμορφωθούν στα επίπεδα των €0,55 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για την απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των έκτακτων εξόδων και των πληρωμών για άδειες φάσματος) για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν σε €0,5 δισ. περίπου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2016 Β’τρίμηνο 2015 +/- % Εξάμηνο 2016 Εξάμηνο 2015 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 389,5 374,2 4,10% 768,4 746,6 2,90%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 291,2 303,1 -3,90% 568,1 596,8 -4,80%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 149,5 150,5 -0,70% 286,6 299,2 -4,20%
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 110,1 105 4,90% 223,1 208,2 7,20%
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 20,1 17,3 16,20% 40,6 33,6 20,80%
Λοιπά 110,8 110,3 0,50% 216,5 229 -5,50%
Ενδοομιλικές απαλοιφές
(Κινητή & Όμιλος) -116,5 -106,9 9,00% -220,1 -219,1 0,50%
ΣΥΝΟΛΟ 954,7 953,5 0,10% 1.883,20 1.894,30 -0,60%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα) 7,4 9,3 -20,40% 16,1 25,4 -36,60%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2016 Β’τρίμηνο 2015 +/- % Εξάμηνο 2016 Εξάμηνο 2015 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 161,8 144 12,40% 322,9 293,1 10,20%
Περιθώριο EBITDA 41,50% 38,50% +3μον 42,00% 39,30% +2,7μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 97 109,9 -11,70% 188,9 210,3 -10,20%
Περιθώριο EBITDA 33,30% 36,30% -3μον 33,30% 35,20% -1,9μον
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 15,2 26,1 -41,80% 35,7 58,9 -39,40%
Περιθώριο EBITDA 10,20% 17,30% -7,1μον 12,50% 19,70% -7,2μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 21,8 22,9 -4,80% 40,1 45,3 -11,50%
Περιθώριο EBITDA 19,80% 21,80% -2μον 18,00% 21,80% -3,8μον
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 5,3 2,7 96,30% 9,5 6,3 50,80%
Περιθώριο EBITDA 26,40% 15,60% +10,8μον 23,40% 18,80% +4,6μον
Λοιπά 11,9 13,1 -9,20% 25,2 30,8 -18,20%
Περιθώριο EBITDA 10,70% 11,90% -1,2μον 11,60% 13,40% -1,8μον
Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) -2,1 -0,3 -2,1 -0,3
Όμιλος OTE 310,9 318,4 -2,40% 620,2 644,4 -3,80%
Περιθώριο EBITDA 32,60% 33,40% -0,8μον 32,90% 34,00% -1,1μον

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Β’ τρίμηνο του 2016, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €954,7 εκατ., αυξημένα κατά 0,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015, κυρίως χάρη στην ισχυρή αύξηση στα έσοδα σταθερής Ελλάδας, και παρά τις προκλήσεις και τον έντονο ανταγωνισμό σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €651,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 1,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στα υψηλότερα κόστη διασύνδεσης που είναι αποτέλεσμα της αυξημένης κίνησης και εσόδων χονδρικής στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας. Tα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,1%, εν μέρει ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού στη σταθερή Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2015. Το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης για το 2016 που ανακοινώθηκε πρόσφατα θα έχει θετική επίδραση στη βάση κόστους του ΟΤΕ από το Γ’ τρίμηνο και μετά.

Σε επίπεδο χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σταθερής και κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,7% το δεύτερο τρίμηνο, αποδίδοντας περιθώριο EBITDA 38,5%, με σχεδόν αμετάβλητα έσοδα. Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε από την πίεση στις δραστηριότητες στη Ρουμανία, ενώ η Αλβανία κατέγραψε υγιή αύξηση στα έσοδα και στην κερδοφορία EBITDA.

Τα έξοδα τόκων μειώθηκαν κατά 1,7% στο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €35,4 εκατ. ενώ η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €40,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, αυξημένος κατά 56,6%, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων Κερδών Προ Φόρων (Τα Κέρδη Προ Φόρων το Β’ τρίμηνο του 2015 είχαν επιβαρυνθεί από δαπάνες ύψους €81,7 εκατ. που σχετίζονται με τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης). Ο υψηλός φορολογικός συντελεστής που προέκυψε σε επίπεδο Ομίλου, επηρεάστηκε κυρίως από τις ζημίες που κατέγραψε η Ρουμανία, για τις οποίες δεν αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €33,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, σε σχέση με τις καθαρές ζημίες των €3,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2015, καθώς τα καθαρά κέρδη του προηγούμενου έτους είχαν επιβαρυνθεί από τις δαπάνες των προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης. Στο πρώτο εξάμηνο του χρόνου, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 83,4% σε €67,5 εκατ.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος) το Β’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε €138,1 εκατ., αυξημένες κατά 5,3%. Οι επενδύσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €50,9 εκατ. και €18,7 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €63,6 εκατ. (€47,1 εκατ. στην Ελλάδα, €12,6 εκατ. στη Ρουμανία και €3,9 εκατ. στην Αλβανία).

Το Β’ τρίμηνο 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των πληρωθέντων/εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των πληρωμών για άδειες φάσματος καθώς και των έκτακτων καταβολών για έξοδα αναδιοργάνωσης και δικαστικών προστίμων), κατέγραψαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015 και διαμορφώθηκαν σε €125,3 εκατ. Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το Α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε €149,6 εκατ., μειωμένες κατά μόλις 6% από το Α’ εξάμηνο του 2015, αναπληρώνοντας τις χαμηλές επιδόσεις του Α’ τριμήνου του 2016, που οφείλονταν κυρίως στην καθυστερημένη επίδραση από τον έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκε το καλοκαίρι του 2015.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (Μετά από απαλοιφές)

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2016 Β’τρίμηνο 2015 +/- % Εξάμηνο 2016 Εξάμηνο 2015 +/- %
 Ελλάδα 697,3 698,9 -0,20% 1.376,50 1.385,60 -0,70%
 Ρουμανία 241,8 240,3 0,60% 475,2 480,9 -1,20%
 Αλβανία 15,6 14,3 9,10% 31,5 27,8 13,30%
Όμιλος ΟΤΕ 954,7 953,5 0,10% 1.883,20 1.894,30 -0,60%
Προσαρμοσμένο EBITDA (Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2016 Β’τρίμηνο 2015 +/- % Εξάμηνο 2016 Εξάμηνο 2015 +/- %
 Ελλάδα 268,6 266,7 0,70% 534,9 533,9 0,20%
Περιθώριο EBITDA 38,50% 38,20% +0,4μον 38,90% 38,50% +0,3μον
 Ρουμανία 37 49 -24,50% 75,8 104,2 -27,30%
Περιθώριο EBITDA 15,30% 20,40% -5,1μον 16,00% 21,70% -5,7μον
 Αλβανία 5,3 2,7 96,30% 9,5 6,3 50,80%
Περιθώριο EBITDA 34,00% 18,90% +15,1μον 30,20% 22,70% +7,5μον
Όμιλος ΟΤΕ 310,9 318,4 -2,40% 620,2 644,4 -3,80%
Περιθώριο EBITDA 32,60% 33,40% -0,8μον 32,90% 34,00% -1,1μον

ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΤΕ

Σύνολο Δανεισμού (Εκατ. € ): 1.779,20
Ομόλογα ( Εκατ, €) ISIN
XS0885718782 ISIN
XS1327539976 ISIN
XS1086785182
Λήξη  Φεβρουάριος 2018  Δεκέμβριος 2019  Ιούλιος 2020
Τοκομερίδιο (%) 7,88% 4,38% 3,50%
Ονομαστικό Ποσό 650 350 700

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2016 διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. ή 0,6 φορές την ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 30,3% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2015.

1. ΕΛΛΑΔΑ

 

30-Ιουν-16  30 Ιουνίου 2015
PSTN συνδέσεις 2.091.833 2.369.831
ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 285.701 322.027
Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB) 304.426 20.400
Σύνολο Συνδέσεων γραμμής πρόσβασης ΟΤΕ (με WLR) 2.681.960 2.712.258
Συνδέσεις Λιανικής ΟΤΕ εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ex-WLR) 2.670.364 2.690.112
Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE 1.613.389 1.449.371
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής 1.575.383 1.428.560
εκ των οποίων συνδέσεις VDSL λιανικής ΟΤΕ 186.208 121.748
Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 458.920 377.548
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί) 2.055.936 2.040.721

Το Β’ τρίμηνο του 2016, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε απώλεια 9.000 γραμμών. Σε ότι αφορά τον ΟΤΕ, η σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατέγραψε καθαρή απώλεια 10.000 γραμμών πρόσβασης.

Το Β’ τρίμηνο του 2016, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 32.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 60% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.575.000 πελάτες. Συνεχίστηκε επίσης η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας, με την προσέλκυση 18.000 συνδρομητών στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, περίπου 186.000 συνδρομητές ή το 12% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας. Με σχεδόν 550 αστικά κέντρα και περίπου 5.400 καμπίνες να προσφέρουν ταχύτητες VDSL και επεκτείνοντας συνεχώς την κάλυψη του δικτύου, ο ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τους πελάτες του που επιλέγουν προγράμματα υψηλότερων ταχυτήτων, ενισχύοντας τον δείκτη ARPU. Η συνεχιζόμενη αύξηση των πελατών VDSL, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για το υψηλής ποιότητας προϊόν στο οποίο επενδύει σταθερά ο ΟΤΕ. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 ενισχύθηκε και η ζήτηση για υπηρεσίες VDSL χονδρικής του ΟΤΕ. Δεδομένης της ζήτησης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το VDSL δίκτυό του.

Οι υπηρεσίες τηλεόρασης παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη για ένα ακόμα τρίμηνο. Στις 30 Ιουνίου 2016, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 459.000, καταγράφοντας αύξηση 22% σε ετήσια βάση. Χάρη στην αύξηση των συνδρομητών και το υψηλότερο ARPU, ο ΟΤΕ TV ενίσχυσε τις επιδόσεις του κατά το τρίμηνο. O OTE συνέχισε να κεφαλαιοποιεί τις σημαντικές επενδύσεις του σε δημοφιλές αθλητικό περιεχόμενο, όπως οι διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League, UK Premier League και το Κύπελλο Ελλάδας. Ο επιπλέον φόρος που επιβλήθηκε πρόσφατα στις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, έχει επηρεάσει αρνητικά, όπως ήδη διαφαίνεται στο Β’ τρίμηνο, την προσέλκυση νέων πελατών στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Ο OTE ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στην αγορά υπηρεσιών ICT, σημειώνοντας αύξηση 11% στα σχετικά έσοδα. Οι επιδόσεις αυτές ενισχύθηκαν από την αύξηση των έργων που αναλαμβάνει ο ΟΤΕ για ιδιωτικές εταιρείες, ενώ τα έργα για το Δημόσιο (επιχορηγούμενα από ΕΕ) δεν αναμένεται να αυξηθούν.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2016 Β’τρίμηνο 2015 +/- % Εξάμηνο 2016 Εξάμηνο 2015
Κύκλος Εργασιών 389,5 374,2 4,10% 768,4 746,6
Έσοδα λιανικής σταθερής 223,3 215,7 3,50% 443,9 429,7
Έσοδα χονδρικής σταθερής 87,1 81,7 6,60% 168,5 163
Λοιπά 79,1 76,8 3,00% 156 153,9
Λοιπά Λειτουργικά ‘Εσοδα/(‘Εξοδα), καθαρά 0,5 1,8 -72,20% 2,8 6,3
EBITDA 161,8 69 134,50% 320,3 214,6
Περιθώριο EBITDA % 41,50% 18,40% +23,1μον 41,70% 28,70%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 161,8 144 12,40% 322,9 293,1
Περιθώριο EBITDA % 41,50% 38,50% +3μον 42,00% 39,30%
Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (ΕΒΙΤ) 85,3 -1,2 161,3 72,1
Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου/αντιλογισμοί 0 -75 -2,6 -78,5
Αποσβέσεις -76,5 -70,2 9,00% -159 -142,5

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και εξόδων αναδιοργάνωσης

Το Β’ τρίμηνο του 2016 τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, ενισχυμένα κατά 4,1%, αυξήθηκαν για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο σε ετήσια βάση. Τα έσοδα λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 3,5% το τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεόραση και υπηρεσίες ICT, αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων σε δίκτυα, της αναβάθμισης της εμπειρίας του πελάτη, αλλά και της εμπορικής στρατηγικής. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν από την αύξηση των πελατών VDSL στο τρίμηνο. Οι επενδύσεις σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, στην εξυπηρέτηση πελατών και σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες είναι η κινητήριος δύναμη για την συνεχή ανάπτυξη του ΟΤΕ σε συνδρομητές και έσοδα σταθερής.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €228,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, μειωμένα κατά 1,6% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έξοδα προσωπικού, λόγω του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης που υλοποιήθηκε το 2015. Τον Ιούλιο του 2016, ένα νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης για πάνω από 300 εργαζομένους στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε και αναμένεται να επιφέρει περίπου €13 εκατ. ετήσια εξοικονόμηση κόστους.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 12,4% το Β’ τρίμηνο 2016 και διαμορφώθηκε σε €161,8 εκατ. ως αποτέλεσμα των ισχυρών εσόδων και των μειωμένων εξόδων. Κατά συνέπεια, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας αυξήθηκε σε 41,5%, μία αύξηση 300 μονάδων βάσης σε σχέση με 38,5% το Β’ τρίμηνο του 2015, συνεχίζοντας τις τάσεις βελτίωσης από το πρώτο τρίμηνο.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

30-Ιουν
2016 30-Ιουν
2015 +/- %
Συνδρομητές κινητής 7.610.022 7.386.271 3,00%
(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2016 Β’τρίμηνο 2015 +/- % Εξάμηνο 2016 Εξάμηνο 2015 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 234,5 243,6 -3,70% 456,3 472,5 -3,40%
Σύνολο Εσόδων 291,2 303,1 -3,90% 568,1 596,8 -4,80%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων,απομειώσεων, επίδρασης προγρ. Εθελ. αποχώρησης & αναδιοργάνωσης) -194,8 -193,4 0,70% -380,1 -387,3 -1,90%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 97 109,9 -11,70% 188,9 210,3 -10,20%
Περιθώριο EBITDA % 33,30% 36,30% -3μον 33,30% 35,20% -1,9μον

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Στο τέλος του Β’ τριμήνου 2016, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,6 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, με τη συνδρομητική της βάση να αυξάνεται κατά 3% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2015.

Το Β’ τρίμηνο 2016, τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 3,7% (2015: -3,7%), ακολουθώντας την τάση των τελευταίων τριμήνων, λόγω του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 3,9%, αποτέλεσμα της μείωσης κατά 13,3% των πωλήσεων συσκευών, κυρίως λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης με το Β’ τρίμηνο του 2015, που ωφελήθηκε από το επιδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα Ψηφιακής Αλληλεγγύης για την προώθηση της ευρυζωνικότητας.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης και εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote επενδύει σταθερά στην υπεροχή του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Β’ τρίμηνο 2016, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει πάνω από το 85% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+, που λανσαρίστηκε τον Ιανουάριο του 2015, έφθασε ήδη το 65%.

Οι υπηρεσίες data από συσκευές κινητής συνέχισαν να αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό το Β’ τρίμηνο του 2016, με αποτέλεσμα η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote να αυξηθεί 75% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, καθώς περίπου το 54% της πελατειακής βάσης της Cosmote είναι χρήστες smartphones. Η Cosmote επικεντρώνεται στην αύξηση της χρήσης δεδομένων, αξιοποιώντας την υπεροχή του δικτύου της. Κατά το Β’ τρίμηνο, διατέθηκαν στην αγορά νέα πακέτα για μεγαλύτερη χρήση δεδομένων.

Το Β’ τρίμηνο 2016, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας μειώθηκε κατά 5,8% και διαμορφώθηκε σε 292 λεπτά, λόγω πιέσεων στη ζήτηση. Ο δείκτης μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €11, μειωμένος κατά 3,3% από το Β’ τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της μείωσης του AMOU και των ανανεωμένων συνδυαστικών πακέτων.
2. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

30-Ιουν
2016 30-Ιουν
2015 +/- %
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας 2.182.636 2.161.718 1,00%
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών 1.193.626 1.207.689 -1,20%
Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή) 1.461.287 1.420.828 2,80%
Πελάτες FMC 310.314 137.310 126,00%
(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2016 Β’τρίμηνο 2015 +/- % Εξάμηνο 2016 Εξάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 149,5 150,5 -0,70% 286,6 299,2 -4,20%
#ΟΝΟΜΑ? 76,6 83,4 -8,20% 155,5 169,9 -8,50%
#ΟΝΟΜΑ? 29,9 28,3 5,70% 54,1 52 4,00%
#ΟΝΟΜΑ? 43 38,8 10,80% 77 77,3 -0,40%
Λοιπά έσοδα 5,2 6,5 -20,00% 10,1 13,4 -24,60%
EBITDA 11 24,7 -55,50% 31,2 57,1 -45,40%
Περιθώριο EBITDA % 7,40% 16,40% -9μον 10,90% 19,10% -8,2μον
Προσαρμοσμένο EBITDA* 15,2 26,1 -41,80% 35,7 58,9 -39,40%
Περιθώριο EBITDA % 10,20% 17,30% -7,1μον 12,50% 19,70% -7,2μον
Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (EBIT) -25,6 -9,9 -38 -10
(Κόστος) προγράμματος εθελούσιας εξόδου -4,2 -1,4 -4,5 -1,8
Αποσβέσεις -36,6 -34,6 5,80% -69,2 -67,1 3,10%
* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων αναδιοργάνωσης

Το Β’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας διατηρήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, κυρίως λόγω της επιτυχημένης διάθεσης συνδυαστικών πακέτων Σταθερής-Κινητής (Έσοδα από υπηρεσίες κινητής: +78%), και των υψηλότερων εσόδων ICT και χονδρικής.

Σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015, τα έσοδα της σταθερής από φωνή συνέχισαν την πτωτική τάση (-16%), τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες επίσης μειώθηκαν κατά 4%, ενώ τα έσοδα από τηλεόραση παρέμειναν αμετάβλητα. Σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2015, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών πακέτων υπερδιπλασιάστηκε (+126%), οι συνδρομητές τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 2,8%, συνεχίζοντας να αναπτύσσονται σταθερά, ενώ οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσίων μειώθηκαν κατά 1,2%.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, αυξήθηκαν κατά 6,6% το Β’ τρίμηνο του 2016, σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της αύξησης στα κόστη διασύνδεσης, της αύξησης των ενοικίων δικτύου, και του υψηλότερου κόστους περιεχομένου. Η Εταιρεία διατήρησε αυστηρό έλεγχο στα έμμεσα κόστη και μείωσε επιτυχώς έξοδα προσωπικού (-1%), κόστη εγκαταστάσεων(-10%) και δορυφορικών υπηρεσιών (-21%).

Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 20% το Β’ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εσόδων από πώληση χαλκού και αξιοποίηση ακινήτων. Το μείγμα πωλήσεων, η αύξηση των εξόδων από εξωγενείς παράγοντες, και η αδυναμία πώλησης μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων επιβάρυναν σημαντικά το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA.

Oι συνεχείς επενδύσεις και αναβαθμίσεις του δικτύου, η ενίσχυση του περιεχομένου τηλεόρασης, η διάθεση συνδυαστικών προϊόντων και η ποιοτική εξυπηρέτηση, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα σε σταθεροποίηση και ανάκαμψη.
ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

30-Ιουν
2016 30-Ιουν
2015 +/- %
Συνδρομητές κινητής 5.589.924 5.861.317 -4,60%
(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2016 Β’τρίμηνο 2015 +/- % Εξάμηνο 2016 Εξάμηνο 2015 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 76 78 -2,60% 153,1 156,6 -2,20%
Σύνολο Εσόδων 110,1 105 4,90% 223,1 208,2 7,20%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων (εξαιρ. αποσβέσεων, απομειώσεων, επίδρασης προγρ. Εθελ. αποχώρησης & αναδιοργάνωσης) -89,4 -82,7 8,10% -185,1 -163,7 13,10%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 21,8 22,9 -4,80% 40,1 45,3 -11,50%
Περιθώριο EBITDA % 19,80% 21,80% -2μον 18,00% 21,80% -3,8μον
* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Στις 30 Ιουνίου του 2016, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile ήταν μειωμένη κατά 4,6% σε ετήσια βάση, και διαμορφώθηκε σε 5,6 εκατ., εκ των οποίων το 29% ήταν πελάτες συμβολαίου. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το τέλος Ιουνίου του 2015, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προσφορών της εταιρείας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και των συνεργιών που προέκυψαν από το rebranding σταθερής και κινητής υπό την επωνυμία Telekom.

Το Β’ τρίμηνο του 2016, ο δείκτης μικτού ΑRPU αυξήθηκε κατά 1,7% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015. Ο δείκτης μικτού AMOU αυξήθηκε κατά 0,8%.

Το Β’ τρίμηνο του 2016, τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, ήταν υψηλότερα κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εξαιτίας κυρίως του αυξημένου κόστους πωληθέντων που σχετίζονται με την αύξηση των πωλήσεων συσκευών, και του υψηλότερου κόστους διασύνδεσης λόγω της διάθεσης συνδυαστικών πακέτων στην αγορά.

Η μείωση του περιθωρίου κερδοφορίας της καρτοκινητής λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, καθώς και τα κόστη για την ενίσχυση των εταιρικών πελατών, οδήγησαν σε μείωση της κερδοφορίας EBITDA κατά 5% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015. Κατά αντιστοιχία με τις δραστηριότητες στη σταθερή, η Telekom Romania Mobile αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των επιδόσεών της, ενισχύοντας τις υπηρεσίες 4G, επαναπροσδιορίζοντας τις τακτικές πωλήσεων και περιορίζοντας τα κόστη.

3. ΑΛΒΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

30-Ιουν
2016 30-Ιουν
2015 +/- %
Συνδρομητές κινητής 1.733.480 2.056.111 -15,70%
(Εκατ. € ) Β’τρίμηνο 2016 Β’τρίμηνο 2015 +/- % Εξάμηνο 2016 Εξάμηνο 2015 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 19,1 16,5 15,80% 38,8 32,2 20,50%
Σύνολο Εσόδων 20,1 17,3 16,20% 40,6 33,6 20,80%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων (εξαιρ, αποσβέσεων, απομειώσεων, επίδρασης προγρ, εθελ, αποχώρησης & αναδιοργάνωσης) -14,9 -14,6 2,10% -31,2 -27,3 14,30%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 5,3 2,7 96,30% 9,5 6,3 50,80%
Περιθώριο EBITDA % 26,40% 15,60% +10,8μον 23,40% 18,80% +4,6μον
* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

 

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Το Β’ τρίμηνο του 2016, η Telekom Albania πέτυχε να διατηρήσει τη θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας. Στο τέλος του τριμήνου, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,7 εκατ., σε μία αγορά όπου καθιερώνεται σταδιακά η χρήση μίας κάρτας SIM ανά πελάτη, μετά την απόφαση της ρυθμιστικής αρχής τον Ιούλιο του 2015 να μην υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις για κίνηση εντός και εκτός δικτύου.

Η Telekom Albania κατέγραψε το Β’ τρίμηνο του 2016 αύξηση 47,6% σε σχέση με πέρυσι στα έσοδα από χρήση δεδομένων από κινητό, κυρίως λόγω της εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών LTE τον Ιούλιο του 2015 και των ανταγωνιστικών της προσφορών σε υπηρεσίες και smartphones.

Η ρύθμιση των υπηρεσιών λιανικής, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2015, ενίσχυσε περαιτέρω τον ανταγωνισμό στην αγορά της Αλβανίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Telekom Albania χτίζει πάνω στη δυναμική που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη μετονομασία της, στην ποιότητα του δικτύου της και στα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 16,2%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες κατά 15,8% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015.

Το Β’ τρίμηνο του 2016 η κερδοφορία EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκε (+96,3%) σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015, λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και του υψηλότερου περιθωρίου λιανικής και διεθνούς κίνησης, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις στις άμεσες δαπάνες περιαγωγής και εθνικού τερματισμού. Η κερδοφορία της Αλβανίας επηρεάζεται σημαντικά από τη διεθνή κίνηση.
4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Την 23 Ιουνίου 2016, η Γενική Συνέλευση Μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους €48,9 εκατ. ή €0,10 ανά μετοχή. Το μέρισμα πληρώθηκε στις 6 Ιουλίου 2016.

5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Στις 22 Ιουνίου 2016 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, κυρίως για εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε στο τέλος του Ιουλίου 2016 με περισσότερους από 300 εργαζόμενους να αποχωρούν από τον Όμιλο, αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα κατά περίπου €13 εκατ. σε ετήσια βάση. Το κόστος προ φόρων του προγράμματος ανήλθε σε €34,3 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου (€29,9 εκατ. σε επίπεδο μητρικής) και θα συμπεριληφθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Γ’ τριμήνου 2016.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply