Συστήνεται η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

0

Στο πολυνομοσχέδιο μαμούθ που ψηφίστηκε στη Βουλή και επιγράφεται «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και με συνοπτικές διαδικασίες επέλεξε η κυβέρνηση να συμπεριλάβει τις ρυθμίσεις για τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ).

gg

Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο νόμο, στη ΓΓΨΠ η οποία αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό προΐσταται Γενικός Γραμματέας ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι «αντί διορισμού μπορεί με όμοια απόφαση να γίνει ανάθεση καθηκόντων της θέσης του Γενικού Γραμματέα σε ανώτατο δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό, με ειδίκευση στα θέματα Ψηφιακής Πολιτικής» κάτι πάντως που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής μεταξύ άλλων ορίζει και τον Εθνικό Ψηφιακό Πρωταθλητή.

Η σύσταση της ΓΓΨΠ, όπως είναι γνωστό, είχε αναγγελθεί από τον πρωθυπουργό, ενώ αποτελεί προαπαιτούμενο για απελευθερωθούν πόροι για έργα ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) που συμπεριλαμβανομένων των πόρων για την Πρόσβαση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα νέας γενιάς, αγγίζουν σχεδόν το 1 δις. ευρώ και τα οποία, όπως ομολογείται και στην αιτιολογική του νομοσχεδίου, διαφορετικά, κινδυνεύουν να χαθούν.

Η νέα ΓΓ έχει ως αποστολή:
(α) το σχεδιασμό και την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ), με έμφαση στις ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ευρυζωνικών υποδομών και στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και την υποβολή της στον Πρωθυπουργό προς έγκριση.
(β) την παρακολούθηση της εφαρμογής και το συντονισμό των Υπουργείων αναφορικά με τις επιμέρους δράσεις υλοποίησης της ΕΨΣ.
(γ) την αποτίμηση της υλοποίησης της ΕΨΣ και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς.
(δ) τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας για θέματα που άπτονται της ΕΨΣ.
Αναλυτικότερα, η ΓΓΨΠ έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

– Καταρτίζει , σε συνεργασία με τα Υπουργεία, πενταετές σχέδιο για την ΕΨΣ, το οποίο εξειδικεύεται σε στόχους ανά Υπουργείο.

– Συντονίζει τα Υπουργεία αναφορικά με την εκπόνηση επιμέρους δράσεων υλοποίησης της ΕΨΣ εκδίδοντας δεσμευτικές οδηγίες για τις υπηρεσίες και εγκρίνει τις δράσεις αυτές. Τα Υπουργεία αποστέλλουν στη ΓΓΨΠ ενημέρωση για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων, όποτε αυτό ζητηθεί.

– Σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει τις επιχειρησιακές δράσεις των δομών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο κράτος και τους φορείς του και τις ενσωματώνει στην ΕΨΣ. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει: Τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο κράτος και τους φορείς του στα πεδία των υποδομών, της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το συντονισμό της εκπόνησης τομεακών και εξειδικευμένων σχεδίων δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της εναρμόνισής τους με την ΕΨΣ. Το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης. Την εναρμόνιση και παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Διοίκησης. Την παρακολούθηση των διεθνών πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και των εξελίξεων στις ΤΠΕ και κατόπιν την προσαρμογή και ενσωμάτωση των παραπάνω στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

– Την κατάρτιση σχεδίου οικονομικοτεχνικού προγράμματος ανάπτυξης της πληροφορικής και επικοινωνιών στο δημόσιο τομέα καθώς και απολογισμού υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

– Το σχεδιασμό, προώθηση, συντονισμό και παρακολούθηση των πολιτικών ασφάλειας για τα συστήματα και τις υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα.

– Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με άλλα κράτη για την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική εκπροσωπώντας τη χώρα. Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν σε όλους τους τομείς της ψηφιακής πολιτικής και συντονίζει τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς.

– Στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων: Συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνων με την ΕΨΣ, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιροποιείται όποτε απαιτείται. Προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης, εντός ενός μηνός από τη παραλαβή τους, ως προς την συμβατότητά τους με την ΕΨΣ, πριν την κατάθεσή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Με την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριμένα από τη ΓΓΨΠ. Γνωμοδοτεί ως προς την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη. Συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

– Συνεργάζεται με τις Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές που αφορούν στο αντικείμενό της (ενδεικτικά: ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ).

– Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις και τα έργα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων του δημοσίου τομέα κατά τη φάση της υλοποίησής τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με την ΕΨΣ, εντοπίζει καθυστερήσεις και προτείνει λύσεις, συγκεντρώνει καλές πρακτικές καινοτόμων δράσεων για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.

Share.

Leave A Reply