Παρασκευή, 9 Ιουνίου

Siemens: Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου

0

«Πετύχαμε για άλλη μία φορά δυνατές επιδόσεις το δεύτερο τρίμηνο, συγκριτικά και με το προηγούμενο έτος και με το βιομηχανικό τομέα μας. Παρά τις διαρκείς προκλήσεις της αγοράς, θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε αυστηρά στην κερδοφόρο ανάπτυξη», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και CEO της Siemens AG.

siemens

• Σημαντικές παραγγελίες στην Αίγυπτο και το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησαν τις παραγγελίες του δεύτερου τριμήνου κατά 7% από έτος σε έτος, στα €22,3 δισεκατομμύρια. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα €19 δισεκατομμύρια, με τον δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται στο 1.17.
• Εξαιρώντας τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών διαφορών, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 10% και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%.
• Τα κέρδη των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων σημείωσαν αύξηση 28% από έτος σε έτος, στα €2,1 δισεκατομμύρια, συμπεριλαμβάνοντας την αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας, με τις περισσότερες βιομηχανικές διευθύνσεις να συμβάλλουν στην αύξηση – περιθώριο κερδοφορίας των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων στο 10,9%.
• Τα καθαρά κέρδη στα €1,5 δισεκατομμύρια ήταν χαμηλότερα από τα €3,9 δισεκατομμύρια του δεύτερου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2015, που περιελάμβανε €3 δισεκατομμύρια σε κέρδη από-επενδύσεων από την πώληση της διεύθυνσης των βοηθημάτων ακοής και του μεριδίου της Siemens στην BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH (BSH). Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν στα €1,78 σε σύγκριση με €4.70 του δευτέρου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2015.
• Οι αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις αφαίρεσαν 2 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη των παραγγελιών και των εσόδων. Οι επιδράσεις στο χαρτοφυλάκιο προσέθεσαν δυο ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη των παραγγελιών και των εσόδων.
• Οι μεγάλες παραγγελίες συνέχισαν να οδηγούν σε αύξηση των παραγγελιών, με τις παραγγελίες στη διεύθυνση Power and Gas να φτάνουν τα €3,1 δισεκατομμύρια για μονάδες παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας και τις υπηρεσίες service, στην Αίγυπτο· στη διεύθυνση Wind Power and Renewables με μία παραγγελία €1,2 δις. για ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσίας service.
• Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες έφτασε σε νέο υψηλό στα €115 δισεκατομμύρια.
• Χάρη στην άρση ή την ελάφρυνση των κυρώσεων στο Ιράν, η διεύθυνση Power and Gas σημείωσε έσοδα € 174 εκατομμυρίων και κέρδη € 130 που αθροιστικά προσέθεσαν 2,8 ποσοστιαίες μονάδες στο περιθώριο κέρδους της διεύθυνσης και 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στο περιθώριο κέρδους των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων.
• Σημειώθηκε αύξηση εσόδων χάρη στη διψήφια ανάπτυξη των διευθύνσεων Power and Gas και Wind Power and Renewables.
• Κέρδη στις Βιομηχανικές Δραστηριότητες: σημειώθηκε ισχυρή βελτίωση στη διεύθυνση Wind Power and Renewables και αυξήσεις στην πλειοψηφία των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, ιδιαιτέρως στις διευθύνσεις Power and Gas και Energy Management. Η ασθενής ζήτηση σε διευθύνσεις που σχετίζονται με αγαθά συνεχίζει να επιβαρύνει τη διεύθυνση Process Industries and Drives.
• Η ανάπτυξη κερδών ευνοήθηκε από τα αποτελέσματα της συναλλαγματικής αντιστάθμισης κινδύνου, περισσότερο στις διευθύνσεις Healthcare και Process Industries and Drives.
• Τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες συμπεριέλαβαν €226 εκατομμύρια σε κέρδη από τη διεύθυνση Financial Services. Το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2015 ευνοήθηκε από κέρδη €1,4 δισεκατομμυρίων από την πώληση του μεριδίου της Siemens στην BSH, που αντισταθμίστηκαν μερικώς από απώλεια €0,2 δισεκατομμυρίων που σχετίζεται με μερίδιο της Siemens στην Unify Holdings B.V. (Unify) και τις αρνητικές επιδράσεις που σχετίζονται με τα μέσα αντιστάθμισης του Corporate Treasury.
• Καθαρά κέρδη: Πώληση των εναπομεινάντων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της διεύθυνσης βοηθημάτων ακοής οδήγησε σε κέρδος € 60 εκατομμυρίων στο πλαίσιο των υπό διακοπή δραστηριοτήτων. Το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2015 περιελάμβανε κέρδη από την πώληση των δραστηριοτήτων βοηθημάτων ακοής (€1,6 δισεκατομμύρια) και πληροφορικής υγείας (€0,2 δισεκατομμύρια) στο πλαίσιο των υπό διακοπή δραστηριοτήτων.
• Αύξηση των διαθέσιμων ταμειακών ροών των Βιομηχανικών δραστηριοτήτων στα €1,477 δισεκατομμύρια από €749 εκατομμύρια στο αντίστοιχο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2015, οδηγούμενη από τις διευθύνσεις Wind Power and Renewables, Mobility και Healthcare, κυρίως χάρη στις θετικές επιδράσεις από τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Το δεύτερο εξάμηνο του 2015 είχε επιβαρυνθεί από τα αρνητικά αποτελέσματα που σχετίζονταν με τις δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνων του Corporate Treasury.
• ΑΚ 14,9% χάρη στο ισχυρό καθαρό εισόδημα, ακόμη και με σημαντική αύξηση του μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Dresser-Rand κατά τις εξεταζόμενες περιόδους. Το δεύτερο εξάμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2015 περιελάμβανε τα σημαντικά κέρδη από-επένδυσης που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Share.

Leave A Reply