Κατευθείαν στον Πρωθυπουργό η Ψηφιακή Πολιτική

0

Με διευρυμένες αρμοδιότητες «προικίζεται» η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) με γενικό γραμματέα ο οποίος θα αναφέρεται κατευθείαν στον πρωθυπουργό. Η σύσταση της ΓΓΨΠ προβλέπεται σε νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι 10 Φεβρουαρίου, ο αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης.

tsipras
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «η μορφή της Γενικής Γραμματείας υπό τον Πρωθυπουργό επιλέγεται ως μεταβατική δομή, με στόχο την δημιουργία των προϋποθέσεων για τη συγκρότηση Υπουργείου Πληροφορικής και Δικτύων. Στόχος είναι η πολιτική να διαμορφώνεται στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, προκειμένου να έχει συντονιστικό και αποφασιστικό ρόλο στο βαθμό που εκφράζει τη βούληση του πρωθυπουργού ως αρχηγού της κυβέρνησης».

Οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται είναι 72 ορισμένες εκ των οποίων θα καλυφθούν με αποσπάσεις από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική «τρεις δεκαετίες περίπου έχουν δαπανηθεί στη χώρα μας πολλά δισεκατομμύρια εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για μελέτες, υποδομές, συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το αποτέλεσμα απέχει πολύ από το αναμενόμενο. Επικαλύψεις, επαναλήψεις, ανεπαρκής αξιοποίηση, ελλιπής συνεργασία και διαλειτουργικότητα συστημάτων, πολύ μεγάλο κόστος, προβλήματα ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων, καθώς και αναθέσεις των έργων που συνέβαλαν περισσότερο στην αύξηση εσόδων των αναδόχων και στις συνεχείς επεκτάσεις των συμβολαίων, παρά στην επιτυχία των συστημάτων που τους ανατέθηκαν. Συχνά, η μη-επιτυχία, αντί να οδηγήσει σε καταλογισμό ευθυνών, γινόταν απλώς η αφορμή για ένα νέο συμβόλαιο. Συνέπεια είναι οι περιορισμένες σχετικές υπηρεσίες προς τους χρήστες και τον πολίτη. Σε ένα σύνολο που υπερβαίνει τα 7 δις ευρώ που έχει δαπανηθεί στη διάρκεια των μέχρι τώρα προγραμματικών περιόδων σε έργα ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια για τον εντοπισμό των οφελών για τον δημόσιο τομέα, την οικονομία, τον πολίτη».

Προστίθεται στο σημείο αυτό ότι «τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και η Ελληνική Κυβέρνηση έχουν διαπιστώσει τα προβλήματα και έχουν θέσει ως στόχο τη δημιουργία ισχυρής κεντρικής δομής στο ανώτατο επίπεδο για τον σχεδιασμό, συντονισμό, χρηματοδότηση, υλοποίηση, έργων ΤΠΕ και άμεση ευθύνη για σχετικές κεντρικές υποδομές, καθώς και ευρύτερες αρμοδιότητες για θέματα ΤΠΕ στο Δημόσιο και τη χώρα συνολικά. Η ίδρυσή της αποτελεί μάλιστα και μία από τις αιρεσιμότητες για την υλοποίηση του Θεματικού Στόχου (ΘΣ) 2 (και θα έχει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του ΘΣ11) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, προκειμένου να αποδεσμευθούν πόροι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για έργα ΤΠΕ, που αφορούν σε έργα των τριών βασικών υπουργείων που εμπλέκονται στο ΕΣΠΑ (Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού). Μία από τις αρμοδιότητες της ΓΓΨΠ είναι ο συντονισμός των σχετικών δράσεων και η ένταξή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τις ΤΠΕ, στην προοπτική της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις σχετικές Επιτροπές, ενώ μπορεί να εκτελεί ως δικαιούχος πράξεις και έργα, καθώς επίσης και να λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης και ως επιτελική δομή».

Με βάση το προτεινόμενο σχέδιο νόμου η αποστολή της ΓΓΨΠ είναι:

1. Χάραξη και εποπτεία υλοποίησης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, ως προς τις ανάγκες, τους στόχους, τις προτεραιότητες, και τον προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τη Ψηφιακή Αγορά και Επιχειρηματικότητα, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τις Τεχνολογίες Πρόσβασης Νέας Γενεάς (Next Generation Access Networks) και για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ύστερα από συνεργασία και κατάθεση προτάσεων από τα Υπουργεία και τους Φορείς του Δημοσίου, και τις αποφάσεις για την επίλυση οριζόντιων θεμάτων διακυβέρνησης στα ως άνω θέματα.
2. Η παρακολούθηση και συντονισμός των σχετικών δράσεων μεταξύ όλων των Υπουργείων και φορέων για την εφαρμογή και διασφάλιση της συνεκτικότητας της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, την ανάλυση κόστους/ωφέλειας, την προτεραιοποίηση, την ωρίμανση, την αξιολόγηση.
3. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων στα αρμόδια υπουργεία και φορείς.
4. Η κατάθεση προτάσεων στους αρμόδιους Υπουργούς για την βελτίωση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας καθώς και την προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών.
5. Η άσκηση και εφαρμογή της πολιτικής Ηλεκτρονικής και Ανοικτής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα, ιδίως σε σχέση με την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρμογών και συστημάτων ΤΠΕ, την εθνική πολιτική δημοσίων και ανοικτών δεδομένων, τις ψηφιακές υποδομές του δημοσίου τομέα, τις προμήθειες ΤΠΕ, το συντονισμό των έργων ΤΠΕ του δημοσίου τομέα,
6. Τήρηση σχετικών αρχείων και μητρώων.
7. Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και άμεση εποπτεία της λειτουργίας και ασφάλειας συστημάτων, εφαρμογών και υποδομών του Δημοσίου, καθώς και άλλων κρίσιμων υποδομών.
8. Εποπτεία, ενσωμάτωση, ή δημιουργία νέων φορέων του Δημοσίου με αντικείμενο τις ΤΠΕ.
9. Η διαχείριση έργων, κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, έργων τεχνικής βοήθειας, για τις ΤΠΕ.
10. Η πολιτική διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στο αντικείμενο των ΤΠΕ.
11. Η άμεση εποπτεία των Μητρώων του Δημοσίου της εκκαθάρισης, διαλειτουργικότητας, καθώς και τον έλεγχο των τρόπων και μέσων πρόσβασης σε αυτά.

Επίσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ΓΓΨΠ εποπτεύει την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε), αλλά και ορίζεται ως Εθνικός Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου (internet domains) του Ελληνικού Δημοσίου. Αποκτά έτσι την κυριότητα όλων των καταχωρημένων domains των Υπουργείων, ΓΓ, καθώς και άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και άλλων. Καταχωρεί το όνομα χώρου .gov.gr, ούτως ώστε όλοι οι φορείς του δημοσίου να καταχωρούν ονόματα ως ‘υποχώρους’ (subdomains).

Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής είναι 5ετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά με απόφαση του πρωθυπουργού. Εκπροσωπεί την χώρα και την Γενική Γραμματεία της οποίας προΐσταται σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά συμβούλια για θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ορίζεται, ή μπορεί να ορίζει, Chief Information Officer και Chief Security Information Officer για την εκπροσώπηση σε ανάλογα διεθνή όργανα, καθώς και Digital Champion. ​

Share.

Leave A Reply