Πολιτική «εύλογης χρήσης», αντί roaming στην ΕΕ

0

Ακόμα ένα βήμα για την κατάργηση των τελών περιαγωγής και παράλληλα την διασφάλιση της ανοιχτής πρόσβασης στο διαδίκτυο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

EU roaming

Ειδικότερα, την 1η Οκτωβρίου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε επισήμως τους νέους κανόνες για την κατάργηση των τελών περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα μέσα του 2017. Η νέα νομοθεσία θα περιλαμβάνει επίσης τις πρώτες διατάξεις σε επίπεδο Ε.Ε. για τη διασφάλιση της ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε χωρίς συζήτηση κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το κείμενο κατά τη σύνοδο της Ολομέλειας στα τέλη Οκτωβρίου. Με τον τρόπο αυτό περατώνεται η διαδικασία σε δεύτερη ανάγνωση. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ τρεις ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, θα γίνει τον Νοέμβριο.

Βάσει των όσων έχουν αποφασιστεί μέχρι σήμερα, τα τέλη περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταργηθούν από 15ης Ιουνίου 2017. Ωστόσο, οι πάροχοι περιαγωγής θα μπορούν να εφαρμόζουν μια πολιτική «εύλογης χρήσης» που θα αποτρέπει την υπερβολική χρήση περιαγωγής. Μικρό τέλος ενδέχεται να χρεώνεται για την περιαγωγή που υπερβαίνει την εύλογη χρήση. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από το μέγιστο τέλος χονδρικής που καταβάλλουν οι πάροχοι για τη χρησιμοποίηση των δικτύων άλλων χωρών της ΕΕ. Το όριο εύλογης χρήσης θα καθοριστεί από την Επιτροπή έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Για να καταστεί βιώσιμη η κατάργηση των τελών περιαγωγής σε ολόκληρη την Ε.Ε., οι τρέχουσες τιμές χονδρικής πρέπει να μειωθούν. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να επανεξετάσει την αγορά περιαγωγής χονδρικής και να προτείνει νέα νομοθεσία έως τις 15 Ιουνίου 2016. Επιπλέον, θα προβλεφθούν διασφαλίσεις για να αντιμετωπιστεί η ανάκτηση του κόστους εκ μέρους των παρόχων.

Τα τέλη περιαγωγής θα υποχωρήσουν ήδη στις 30 Απριλίου 2016. Η μέγιστη προσαύξηση θα είναι τότε 0,05 ευρώ ανά λεπτό για τις κλήσεις, 0,02 ευρώ για τα κείμενα και 0,05 ευρώ ανά megabyte δεδομένων.

​Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στις σημερινές μέγιστες τιμές χονδρικής. Για τις εισερχόμενες κλήσεις, η μέγιστη προσαύξηση θα είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των υψηλότερων τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας ανά την Ε.Ε., η οποία θα καθοριστεί από την Επιτροπή έως τα τέλη του 2015.

Τα σημερινά ανώτατα όρια τιμών λιανικής για την περιαγωγή στην ΕΕ αναφέρονται σε αυτό που οι πάροχοι μπορούν να χρεώνουν τους πελάτες τους. Με άλλα λόγια, καλύπτουν την εγχώρια τιμή συν την προσαύξηση. Επίσης, μετά τις 30 Απριλίου 2016, το σύνολο των εγχώριων τιμών και κάθε προσαύξησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι υψηλότερο από τα ισχύοντα ανώτατα όρια τιμών λιανικής (0,19 ευρώ ανά λεπτό για κλήσεις, 0,06 ευρώ για κείμενα και 0,20 ευρώ ανά megabyte δεδομένων).

Share.

Leave A Reply