Κανονισμό Συνεγκατάστασης εκπονεί η ΕΕΤΤ

0

Κανονισμό Συνεγκατάστασης, μεταξύ άλλων και κεραιών, εκπονεί η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και σε εξέλιξη βρίσκεται σχετική δημόσια διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015.

eett-digital-tv

Ο Κανονισμός Συνεγκατάταστασης προβλέπεται στο ν. 4070/2012 και συγκεκριμένα στο άρθρο 29 με το οποίο ορίζεται ότι η ΕΕΤΤ είναι σε θέση να επιβάλλει, κατόπιν συγκεκριμένων προϋποθέσεων, την συνεγκατάσταση ή και την από κοινού χρήση ευκολιών ή ακινήτου σε επιχειρήσεις παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η κατανομή των δαπανών και ο επιχειρηματικός κίνδυνος. Κυρίως όμως, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, η υποχρέωση συνεγκατάστασης προβλέπεται ότι θα επιβληθεί από την ΕΕΤΤ, όταν η τελευταία κρίνει ότι η αλληλεπικάλυψη των υποδομών θα ήταν οικονομικώς αναποτελεσματική ή πρακτικώς ανέφικτη για την οποιαδήποτε επιχείρηση πάροχο.

Τη Συνεγκατάσταση προωθεί και η κοινοτική νεοεκδοθείσα Οδηγία 2014/61/ΕΚ της 15ης Μαΐου 2014 με τίτλο «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών: δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps).

Η κοινοτική αυτή οδηγία αναγνωρίζει την ανάγκη για πολιτικές που θα μειώνουν το κόστος της εγκατάστασης ευρυζωνικών συνδέσεων σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλου προγραμματισμού και συντονισμού και μείωσης του διοικητικού φόρτου. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υψίρρυθμων, σταθερών και ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτεί σημαντικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι πλέον η ανάπτυξη των σταθερών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα αφορά κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, υψίρρυθμα δίκτυα, καθώς το υφιστάμενο δίκτυο πρόσβασης αντικαθίσταται σταδιακά από δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), ενώ τα δίκτυα κορμού έχουν ήδη υλοποιηθεί ή αντικαθίστανται από δίκτυα νέας γενιάς (NGN). Η ΕΕΤΤεπισημαίνει ότι ειδικά για την εγκατάσταση υψίρρυθμων σταθερών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, η αλληλεπικάλυψη των υποδομών θα ήταν οικονομικώς αναποτελεσματική και σε κάποιες περιπτώσεις πρακτικώς ανέφικτη, όπως εξάλλου συμβαίνει και συνολικά στην ΕΕ.

Ο Κανονισμός Συνεγκατάστασης εφαρμόζεται σε συνεγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε κεραίες με τους ιστούς – πύργους στήριξής τους και εν γένει κατασκευές κεραιών, εξαιρουμένων των κατασκευών κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας κατασκευής.

Με βάση το Σχέδιο Κανονισμού Συνεγκατάστασης που έχει τεθεί σε διαβούλευση κάθε εταιρεία – δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από κάθε υπόχρεο πάροχο και κάθε υπόχρεος δικαιούται να ζητήσει από τον δικαιούχο πάροχο ο οποίος του απευθύνει αίτημα για συμφωνία συνεγκατάστασης, την σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών.

Share.

Leave A Reply