Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου

Δημόσια διαβούλευση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

0

Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 τέθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, το οποίο ενσωματώνει τις βασικές δεσμευτικές αρχές της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όπως την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και της επικοινωνίας των βασικών δημόσιων μητρώων, την εξοικονόμηση πόρων, την επαναχρησιμοποίηση των υποδομών, την ασφάλεια και προσβασιμότητα.

e-goverment

Ο ακριβής προϋπολογισμός των δράσεων θα είναι γνωστός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναθεώρησης και ανα – προγραμματισμού έργων, όπως είναι π.χ. τα έργα CRMS, IT Policy και HRMS.  Γενικότερα, ο προϋπολογισμός για τα έργα eGov Now, IT Policy, CRMS, HRMS, ERP, Δι@ύγεια ΙΙ και ΕΡΜΗΣ παρουσιάζει ένα ανώτερο όριο της τάξης των 75 εκατ. ευρώ και αναμένεται να μειωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναθεώρησης και ανα- προγραμματισμού.

Όπως σημειώνεται η πραγματοποίηση του Σχεδίου συμβαδίζει με την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος (enabling environment) που είναι κατάλληλο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παροχή και την αξιολόγηση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την αντίστοιχη στρατηγική. Η ταχύτερη δυνατή μετουσίωση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε πράξη, απαιτεί την παράλληλη ενεργοποίηση προς εξασφάλιση της ύπαρξης του απαραίτητου περιβάλλοντος με την πραγματοποίηση των δράσεων του παρόντος σχεδίου. Τα βασικότερα στοιχεία του περιβάλλοντος αυτού είναι η πολιτική δέσμευση και η άσκηση ηγεσίας, το νομικό πλαίσιο, το πλαίσιο και η δομή οργάνωσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι, οι τεχνολογικές επιλογές, η διαχείριση των δεδομένων (data) και η επικοινωνιακή προσέγγιση.

Οι σημαντικότερες τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν περιλαμβάνουν τις τεχνολογίες IaaS (Infrastructure as a Service) και SaaS (Software as a Service), έτσι ώστε να γίνει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (GCloud). Άλλες τεχνολογίες είναι αυτές της διαχείρισης δεδομένων (Data-Driven Decision Making, Data Processing / Big Data / Data Mining / Data Governance), ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ασφάλεια πληροφοριών (Information Security).

Οι πηγές χρηματοδότησης του Σχεδίου Δράσης είναι:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Τακτικός προϋπολογισμός (για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών).

Share.

Leave A Reply