eHealth Forum 2014: Έκθεση για την Ηλεκτρονική Υγεία

0

Το eHealth Forum 2014, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας πόλος ανταλλαγής εμπειριών και «καλών πρακτικών», δημιουργώντας ευκαιρίες και προκλήσεις για δυναμικές συνεργασίες και καινοτόμες συμπράξεις μεταξύ δημοσίων, κοινωνικών, αυτοδιοικητικών και ακαδημαϊκών φορέων, όπως και εκπροσώπων των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας.

ehealth-forum-20141

Η διοργάνωση της τριήμερης αυτής εκδήλωσης υπερβαίνει, για πρώτη φορά στη χώρα μας, τα στενά όρια του Υγειονομικού τομέα, στοχεύοντας να αναδείξει και να προωθήσει την αναπτυξιακή διάσταση της υγείας.
Το eHealth Forum συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Υγείας (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ στην έκθεση υπηρεσιών και δράσεων που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη συνδιάσκεψη συμμετέχουν τόσο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και η αγορά.

Στόχος του eHealth Forum είναι να συζητηθούν οι πολιτικές ηλ-υγείας, να παρουσιαστούν καινοτόμες δράσεις και να αναδειχθεί η διεθνής εμπειρία και πρακτική ώστε τα κράτη μέλη της ΕΕ να οδηγηθούν σε συντονισμένες μεταρρυθμιστικές δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι εφαρμογές ηλ-υγείας μπορούν να δώσουν νέα διάσταση στη συνεργασία ανάμεσα στις Δημόσιες Αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την αγορά ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής (ειδικά όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις), τους εκπροσώπους των ασθενών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Επιπλέον συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων μοντέλων διαχείρισης των χρονίως πασχόντων και καινοτομιών στην παροχή ποιοτικής και προσωποποιημένης φροντίδας, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν την ενεργητικότερη συμμετοχή ασθενών και ηλικιωμένων στην υγιή ενεργή γήρανση και την ανεξάρτητη διαβίωση. Ειδικά, δε, σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας μπορεί να συμβάλλει ως μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, συγκρατώντας το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και τη συνέχεια της περίθαλψης, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών στο επιθυμητό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια της τριήμερης Συνδιάσκεψης του eHealth Forum θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων:

• Διάσκεψη Υψηλού επιπέδου για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας (Informal Working Lunch on European Priorities on eHealth)

• Συνάντηση του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εθνικών αρχών όλων των κρατών-μελών (eHealth Network Meeting)

• Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (4th EU-US eHealth Marketplace & Cooperation Assembly)

• Έκθεση υπηρεσιών, δράσεων και εφαρμογών με παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων και ομιλιών επιχειρηματικού, τεχνικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος

• Ειδικές εκδηλώσεις με στόχο την παροχή ευκαιριών διασύνδεσης (speaker’s corner, matchmaking events)

• Παράλληλα events και δορυφορικά συμπόσια

Το eHealth Forum 2014 περιλαμβάνει 3 μεγάλες θεματικές ενότητες:

• Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

• Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Υγεία

• Δράσεις της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (EΙP on AHA)

 

Αναλυτικά:

Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας
Η Ελληνική προεδρία έχει διαμορφώσει μια Ατζέντα για το “eHealth Forum 2014” προσανατολισμένη στην ανάδειξη των ευεργετικών αποτελεσμάτων που μπορεί να προσφέρει η ηλεκτρονική υγεία στους ασθενείς, στα συστήματα υγείας και στην κοινωνία.

Οι συνεδρίες της Ελληνικής Προεδρίας θα εστιάσουν στο ρόλο της ηλεκτρονικής υγείας όσον αφορά τη διευκόλυνση της παροχής υγειονομικής φροντίδας σε απομακρυσμένες περιοχές και κράτη με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (όπως η νησιωτική Ελλάδα), αλλά και στο τι μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών σε υγειονομικά συστήματα που διαθέτουν περιορισμένους πόρους. Δίνεται επιπλέον έμφαση σε σενάρια βιώσιμης χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα.

Άλλη προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγείας, τομέας στον οποίο το Υπουργείο Υγείας δίνει ιδιαίτερη σημασία, ως συνέχεια της ενσωμάτωσης της αντίστοιχης Κοινοτικής Οδηγίας για τη Διασυνοριακή Περίθαλψη και την παροχή φροντίδας χωρίς σύνορα.

Στο πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας περιλαμβάνεται και η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, τομέας όπου η χώρα μας έχει να επιδείξει βέλτιστες πρακτικές και μια «εφαρμογή-φάρο» για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Επιπλέον, τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Ασθενών και ο Συνοπτικός Φάκελος Ασθενούς είναι παραδείγματα εφαρμογών που θα πρέπει να ενσωματωθούν στις Εθνικές Στρατηγικές όλων των χωρών και θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι των συνεδριών της Ελληνικής Θεματικής Ενότητας, που έχει ως κύριο σκοπό να αναδείξει το ρόλο της ηλ-υγείας στην αναδιάρθρωση των υγειονομικών και των κοινωνικών υπηρεσιών γύρω από τις ανάγκες των ασθενών.

Τέλος, η Ελληνική Θεματική Ενότητα θα εστιάσει και στα σπάνια νοσήματα, που αποτελούν ειδική πρόκληση για την ηλ-υγεία στο ευρύτερο πλαίσιο εξυπηρέτησης των αναγκών της δημόσιας υγείας, αλλά και της επίτευξης σημασιολογικής διαλειτουργικότητας ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα και κράτη μέλη της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Υγεία
Το σχέδιο δράσης «eHealth Action Plan 2012-2020» προωθεί την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας σε ευρεία κλίμακα, για την αντιμετώπιση των περισσότερο πιεστικών προβλημάτων και προκλήσεων των συστημάτων υγείας του 21ου αιώνα: τη βελτίωση της ισότητας της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες, τον εξορθολογισμό των δαπανών με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των χρονίων νοσημάτων.

Το Σχέδιο Δράσης εστιάζεται: (α) στη βελτίωση της διαχείρισης των χρόνιων ασθενειών και της πολυνοσηρότητας και στην ενίσχυση αποτελεσματικών πρακτικών πρόληψης και προαγωγής της υγείας, (β) στην αύξηση της βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας μέσω απελευθέρωσης της καινοτομίας, βελτίωσης της περίθαλψης με επίκεντρο τον ασθενή και της ενδυνάμωσης του ρόλου των πολιτών, (γ) στην προώθηση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, της ασφάλειας της υγείας και των καθολικών αρχών της αλληλεγγύης, της καθολικότητας και της ισότητας και (δ) στη βελτίωση των νομοθετικών πλαισίων και των συνθηκών της αγοράς για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ηλ-υγείας.

Στο επίκεντρο αυτής της Θεματικής Ενότητας βρίσκονται οι κύριοι επιχειρησιακοί στόχοι του Σχεδίου Δράσης:
• Επίτευξη ευρύτερης διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών ηλ-υγείας.
• Υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξη της καινοτομίας στον τομέα της ηλ-υγείας.
• Προαγωγή του διαλόγου για την ανάπτυξη πολιτικών συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Δράσεις της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (EΙP on AHA)

H Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (European Innovation Partnership in Active and Healthy Ageing) αποτελεί μια πρωτοβουλία που βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε. και δίνει μεγάλη έμφαση στην καινοτομία. Στα πλαίσια του ΕIP on AHA έχουν δημιουργηθεί συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων (δήμων, περιφερειών) αλλά και επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής υγείας για τους ευρωπαίους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης έχουν συσταθεί 32 Κέντρα Αναφοράς σε όλη την Ευρώπη και 6 θεματικά δίκτυα δράσεων.

Η Θεματική Ενότητα «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (EΙP on AHA)» στοχεύει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της γήρανσης και της αύξησης των χρονίων νοσημάτων. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας κοινωνικές ανάγκες μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Οι τομείς εφαρμογής της είναι η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας, η περίθαλψη και τα θεραπευτικά μοντέλα, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με χρόνιες ασθένειες, όπως και στην παροχή εξατομικευμένης φροντίδας υγείας.

Μέσα από αυτή τη Θεματική Ενότητα θα αναδειχθεί κυρίως το πώς η ηλεκτρονική υγεία και οι δράσεις της Σύμπραξης μπορούν να διαφοροποιήσουν τη στάση των πολιτών απέναντι στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια, αλλά και παραδείγματα μοντέλων ολοκληρωμένης φροντίδας. Τα μέλη της Σύμπραξης EIP on AHA θα παρουσιάσουν την πρόοδο των έργων τους, θα αναζητήσουν συνεργασίες και θα ανταλλάξουν «καλές πρακτικές», με σκοπό την αξιοποίησή τους από όλους, την κλιμάκωση και την μεταφορά των πρότυπων δράσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τα 32 Κέντρα Αναφοράς σε εθνικό επίπεδο (τόσο στα κράτη-μέλη όσο και στους κόλπους της Ε.Ε.). Ταυτόχρονα, θα τονιστεί ότι τέτοιου είδους δράσεις προσφέρουν δυνατότητα και δυναμική για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ευρωπαϊκών κρατών και των ΗΠΑ, Επίτροποι της Ε.Ε., Υπουργοί Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, γενικοί δ/ντες Ευρωπαϊκών Δ/νσεων της Ε.Ε., εθνικές αντιπροσωπείες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εκπρόσωποι διεθνών φορέων και οικοσυστημάτων ηλεκτρονικής υγείας (συμπράξεις συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων της αγοράς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φορέων εκπροσώπησης ασθενών, κ.λπ.), εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους στον τομέα της ανάπτυξης ICT εφαρμογών στον Υγειονομικό τομέα, Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, κ.ά.

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Αγγλική.

Για την αναλυτική περιγραφή των sessions παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://ehealth2014.org

Share.

Leave A Reply