Στο πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» εντάσσονται οι δράσεις για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

0

Ως ένα από τα 9 υπο – προγράμματα του προγράμματος «Επανεκκίνηση» του υπουργείου Ανάπτυξης, έχουν ενταχθεί οι δράσεις για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

xatzidakis

Το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» εμπεριέχει ειδικότερα τους εξής τομείς (οι οποίοι προέκυψαν από τις μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey): Τουρισμός, Αγροδιατροφή, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία-Φαρμακευτική Βιομηχανία, Ενέργεια, Υλικά-Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές – Πολιτιστικές Βιομηχανίες. Θα έχει τον υψηλότερο προϋπολογισμό μεταξύ των Επιχειρησιακών και Περιφερειακών προγραμμάτων της περιόδου 2014 – 2020 – αν και όπως γίνεται φανερό οι τομείς που καλύπτονται είναι πολλοί, οπότε επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι δεν προβλέπεται παρά μόνον 1 δις. για τις ΤΠΕ – και συγκεκριμένα κοινοτική συνδρομή 3,73 δις σε σύνολο 20,8 δις. ευρώ.

Με βάση τον σχεδιασμό που έγινε γνωστός από το υπουργείο Ανάπτυξης οι στόχοι που τίθενται για τις ΤΠΕ είναι:

Ειδικός στόχος 1: Ανάπτυξη / εξέλιξη της αγοράς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, με την δημιουργία νέων / εξέλιξη υφιστάμενων Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ).

-Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών νέφους.

-Παροχή κινήτρων σε νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για χρήση επιχειρηματικών πληροφοριακών λύσεων στο νέφος.

-Παροχή κινήτρων σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μετάβαση σε επιχειρηματικές πληροφοριακές λύσεις στο νέφος.

-Παροχή κινήτρων στους Παρόχους Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη διάθεση των ολοκληρωμένων υπηρεσιών νέφους σε άλλες χώρες.

Ειδικός στόχος 2: Ανάπτυξη ή/και προσαρμογή εφαρμογών λογισμικού ή/και ψηφιακού περιεχομένου που θα μπορούν να διατίθενται στο νέφος με τη μορφή λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS).

-Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την ανάπτυξη εφαρμογών που θα μπορούν να διατίθενται στο νέφος (SaaS).

-Ενίσχυση επιχειρηματικότητας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, για όλους τους κλάδους της αγοράς.

-Ενίσχυση επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη πολυγλωσσικών εφαρμογών νέφους (SaaS), με δυνατότητα διάθεσης σε ξένες χώρες

Ειδικός στόχος 3: Εξειδίκευση στελεχών ΤΠΕ σε θέματα ειδικών τεχνολογιών, εμπορικής ανάπτυξης προϊόντων τεχνολογίας, εταιρικής διείσδυσης στη διεθνή αγορά και επιχειρηματικής καινοτομίας.

Ειδικός στόχος 4: Ανάπτυξη αγοράς δικαιωμάτων παραχώρησης δικαιωμάτων (royalties), τεχνολογιών και μεθοδολογιών ΤΠΕ, εφαρμογών λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου.

Ειδικός στόχος 5: Προώθηση του ελληνικού προϊόντος ΤΠΕ (εφαρμογές, περιεχόμενο, διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνογνωσία, κτλ.) στη διεθνή αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι η Κοινοτική συνδρομή κατά την περίοδο 2011-2020 με τα σημερινά δεδομένα διαμορφώνεται στα 20,8 δις. ευρώ, και κατανέμεται ως εξής: «Επανεκκίνηση» (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία) 3,73 δις. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 3,57 δις. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2,15 δις. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα: 0,38 δις. Τα 13 ΠΕΠ + Τεχνική Βοήθεια, Εδαφική Συνεργασία: 10,97 δις.

Share.

Leave A Reply