Σύνταξη Οδηγίας για τη σύναψη Προμηθειών στις Δημόσιες Συμβάσεις με χρήση Ηλεκτρονικών μέσων.

0

Σε συμφωνία κατέληξαν η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη νέα Οδηγία που αφορά στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις.

invoice
Η Οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις προβλέπει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων από οργανισμούς του δημοσίου κατά τη διαδικασία αγοράς προμηθειών και υπηρεσιών ή διαγωνισμών δημοσίων έργων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και προεδρεύων των Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας και Συνοχής της Ε.Ε Κωστή Χατζηδάκη «με την επέκταση της χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, επιτύχαμε ένα ουσιαστικό βήμα για μια Δημόσια Διοίκηση χωρίς χαρτιά. Η σύναψη των δημοσίων συμβάσεων θα γίνεται με περισσότερη ταχύτητα και λιγότερο κόστος, ενώ μειώνονται τα εμπόδια πρόσβασης των ΜμΕ στους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το υπουργείο μας σκοπεύει να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση την Οδηγία για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Σε επίπεδο ΕΕ αναμένουμε ότι η ευρεία χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους δημόσιους διαγωνισμούς θα εξασφαλίσει μείωση των κονδυλίων που προορίζονται για δημόσιες προμήθειες έως και 2,3 δις ευρώ».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ έθεσε εξαρχής ως βασική προτεραιότητά του την υιοθέτηση της Οδηγίας, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η εφαρμογή της και για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή της Οδηγίας αναμένεται μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και της κρατικής δαπάνης για προμήθειες, διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας κράτους και επιχειρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ψηφίσει επί του σχεδίου Οδηγίας σε σύνοδο της ολομέλειάς του και κατόπιν το Συμβούλιο θα πρέπει να το υιοθετήσει επισήμως.
Η Οδηγία προβλέπει την ανάπτυξη ενός κοινού, διαλειτουργικού προτύπου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις Ευρωπαϊκές υπηρεσίες τυποποίησης (CEN, Cenele, ETSI) το οποίο θα πρέπει να υιοθετηθεί εντός 36 μηνών από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας. Μετά την δημοσιοποίηση του νέου προτύπου, οι κεντρικές αναθέτουσες αρχές θα έχουν περιθώριο μέχρι 18 μήνες για να το εφαρμόσουν. Οι τοπικές και περιφερειακές αναθέτουσες αρχές θα έχουν το δικαίωμα εξαίρεσης από την προθεσμία έως και 30 μήνες από την δημοσιοποίηση του προτύπου.

Share.

Leave A Reply