Αναβαθμίζεται το StartupGreece

0

Σε αναβάθμιση της συνεργατικής πλατφόρμας www.startupgreece.gov.gr προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έχοντας προκηρύξει εδώ και μερικές ημέρες σχετικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου.

sug

Σύμφωνα με την προκήρυξη το Υπουργείο αποφάσισε τη διενέργεια ανοικτού πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα  από οικονοµική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη της Υποδοµής της ∆ιαδικτυακής Συνεργατικής Πλατφόρµας Startupgreece» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Οριζόντιας Πράξης «Αναβάθµιση και Επέκταση της ∆ιαδικτυακής Συνεργατικής Πλατφόρµας STARTUPGREECE», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 381352).

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ήτοι συνολικά εβδοµήντα τριών χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ (73.800,00€). Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα της ΣΑΕ 0278 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Πράξης µε ενάριθµο κωδικό έργου: 2012ΣΕ02780016 µε Κωδικό ΟΠΣ 381352 και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2014 και ως ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 28/1/2014.

Share.

Leave A Reply