Έτοιμο το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

0

Με στόχο τη δραστική εξοικονόμηση πόρων από 1ης Ιουλίου του 2013 οι προμήθειες προϊόντων, υπηρεσιών και οι αναθέσεις έργων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης (υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που χρηματοδοτούνται από την κεντρική διοίκηση) θα γίνονται με ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

dd

Αυτό προβλέπει στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ που κατατέθηκε στη Βουλή. Το νέο σύστημα θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο του Δημόσιου τομέα, με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής από όλους τους φορείς του Δημοσίου την 1η Οκτωβρίου 2015.

Το ΕΣΗΔΗΣ αποτελεί το δεύτερο στάδιο εκσυγχρονισμού του συστήματος των κρατικών προμηθειών, μετά τη δημιουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων («ΑΓΟΡΑ») και την ηλεκτρονική ανάρτηση των δημοσίων συμβάσεων.

Μεταξύ άλλων επέρχεται δραστικός περιορισμός των αναθετουσών αρχών που διενεργούν διαγωνισμούς, από περίπου 7.000 σε περίπου 700. Τα αιτήματα των φορέων του Δημοσίου για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες θα απευθύνονται στις Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές. Η κεντρική εκτέλεση διαγωνισμών θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακος: αντί να διεξάγονται πολλοί διαγωνισμοί για το ίδιο προϊόν από τους επιμέρους φορείς του Δημοσίου, θα γίνεται ένας που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των φορέων.

Στις προσδοκίες που συνοδεύουν το εγχείρημα περιλαμβάνεται η αύξηση του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια η μείωση της δημόσιας δαπάνης για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα. Αυτό θα επιτευχθεί με την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής τόσο για τις αρχές που διενεργούν τους διαγωνισμούς όσο και για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτούς. Οι ρυθμίσεις αυτές θα επιτρέψουν σε περισσότερες επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ελλάδας, μικρές, μεσαίες και μεγάλες να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία αλλά με τη χρήση του διαδικτύου και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Share.

Leave A Reply