Ομόλογο 187 εκατομμυρίων μεταφέρει για το 2015 ο ΟΤΕ

0

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:

Η θυγατρική του εταιρεία ΟΤΕ plc σύναψε, κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων, σύμβαση ανταλλαγής ομολόγων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης βάσει της οποίας €187 εκατ. από το ομόλογο λήξεως Αυγούστου 2013 (ISIN XS0173549659) θα ανταλλαχθούν με νέα έκδοση ομολόγων ποσού €187,7 εκατ. λήξεως Φεβρουαρίου 2015. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, τα νέα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να ενοποιηθούν με τα υφιστάμενα  ομόλογα ποσού €600 εκατ. εκδόσεως Φεβρουαρίου 2008 και  λήξεως Φεβρουαρίου 2015 με τρέχον κουπόνι 7,25% (ISIN XS0346402463). Τα επαναγορασθέντα ομόλογα €187 εκατ. λήξεως Αυγούστου 2013 θα ακυρωθούν.

Share.

Leave A Reply