Επανεξέταση δαπανών για το Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων ζητά το Υπουργείο

0

Αποκαλυπτική για τον τρόπο που θα υλοποιηθεί το Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων είναι η απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔιΜΗΔ) για την έγκριση της δαπάνης του έργου ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, εν αναμονή της ανάδειξης του αναδόχου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πως θα γίνει μεγαλύτερη οικονομία με εντολές, όπως το να μην κάνει ο ανάδοχος τις δύο σχετικές με το έργο Ημερίδες ή να επανεξεταστεί η απαίτηση για προμήθεια γραμμής χωρητικότητας 100 Mbps στο κεντρικό σημείο.

Όπως τονίζεται η έγκριση της δαπάνης για λογαριασμό του υπουργείου Παιδείας στο οποίο ανήκει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) η οποία θα λειτουργήσει το έργο παρέχεται με προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων:

–          Η διασύνδεση όλων των σταθμών μέτρησης ανά την Ελλάδα και η αποστολή των πρωτογενών δεδομένων μέτρησης στο Κεντρικό Σύστημα να υλοποιηθεί μέσω VPN, με τη χρήση ζεύξεων του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ-Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ). Να ληφθεί μέριμνα για την πλήρη μετάπτωση και κάλυψη του συνόλου των υπηρεσιών του έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ – Δικτύου Δημόσιου Τομέα. Να καλυφθεί στο πλαίσιο του έργου και η παροχή SMS για την υλοποίηση της υπηρεσίας ψηφιακής ειδοποίησης και τη λειτουργία του συστήματος ενημέρωσης του κοινού.

–          Να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος των μετρήσεων με άλλες διαδικτυακές πύλες, όπως τον ΕΡΜΗ, το ΕΣΔΕΦ της ΕΕΤΤ, το pedion24, το Φάσμα, κ.α. Στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει συνεργασία με το ΥΔιΜΗΔ για τον προσδιορισμό και την αναλυτική περιγραφή των διαδικτυακών υπηρεσιών (webservices)που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου και τον τρόπο που θα παρέχονται στον ΕΡΜΗ και σε τρίτους ενδιαφερόμενους, ακολουθώντας το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.

–          Οι ακριβείς τοποθεσίες εγκατάστασης των σταθμών θα επιλεγούν με στόχο την κατά το δυνατόν ομοιογενή κάλυψη του Ελληνικού χώρου, λαμβάνοντας υπόψη και παραμέτρους που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τη μορφολογία, τις τεχνολογικές υποδομές και την προσβασιμότητα κάθε περιοχής. Η εγκατάσταση των 500 σταθμών μέτρησης να γίνει σε σημεία εντός κατοικημένων περιοχών, τα οποία θα επιλεγούν αφού προσδιοριστεί αναλυτικά η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του φορέα που θα φιλοξενήσει τον σχετικό εξοπλισμό, η διαδικασία έγκρισης του σχετικού αιτήματος, το πλαίσιο ευθύνης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

–          Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης – μεταφοράς τεχνογνωσίας στα στελέχη, χρήστες και διαχειριστές του συστήματος του φορέα λειτουργίας του έργου με στόχο την πλήρη αξιοποίησή του. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και να κοστολογηθούν ανά αντικείμενο.

Προϋποθέσεις τίθενται και με σκοπό να μην εκτιναχθεί το κόστος διαφόρων δράσεων. Ενδεικτικά, αναφέρεται να ληφθεί μέριμνα, ώστε το κόστος καταχώρησης σε ηλεκτρονικά μέσα, η αποστολή newsletters σε mailing list κλπ. για την προβολή του έργου χρειάζεται να μειωθεί δραστικά ή και να αποφευχθεί εντελώς και η ηλεκτρονική δημοσίευση να γίνει με την καταχώρηση banners σε ιστοσελίδες και φορέων του δημοσίου, κυρίως αυτές με αξιόλογη επισκεψιμότητα, ενώ η αποστολή των newsletters μπορεί να γίνει δωρεάν μέσω από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΔΔΤ.

Ακόμη, ζητείται για την εξοικονόμηση πόρων, η διεξαγωγή των δύο ημερίδων που έχουν αποφασιστεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την προβολή του έργου να μην γίνει από τον ανάδοχο. Όπως σημειώνεται η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας διαθέτει ικανό αριθμό στελεχών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, οι οποίοι σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, είναι σε θέση να διοργανώσουν με επιτυχία τις αναγκαίες εκδηλώσεις, οι οποίες μπορούν να διεξαχθούν σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Σχετικά με την ανάπτυξη GIS εφαρμογών, ζητείται να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας (π.χ. υπόβαθρα) που έχουν αναπτυχθεί από τους αρμόδιους δημόσιους Φορείς (Κτηματολόγιο, ΟΚΧΕ, ΕΥΓΕΠ).

Τέλος η εντολή του υπουργείου είναι να επανεξεταστεί η απαίτηση για προμήθεια γραμμής χωρητικότητας 100 Mbps στο κεντρικό σημείο. Όπως τονίζεται στη μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να διαστασιολογηθεί τεκμηριωμένα το απαιτούμενο εύρος ζώνης, καθόσον η παραπάνω χωρητικότητα δεν δικαιολογείται από το μικρό μέγεθος των διακινούμενων δεδομένων.

Share.

Leave A Reply