Σιβυλλική η απόφαση της ΕΕΤΤ για το VDSL

0

Προβληματισμός κυριαρχεί σε ΟΤΕ και εναλλακτικούς παρόχους – σε πρώτη φάση – μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την παροχή, υπό προϋποθέσεις, της υπηρεσίας VDSL.

Ως αρχική αντίδραση καμιά από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες δεν δηλώνει ικανοποιημένη. Η επίμαχη απόφαση χαρακτηρίζεται επίσης περίπλοκη, ενώ προστίθεται πως για τη διατύπωσης τελικής θέσης χρειάζεται να μελετηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των εταιρειών (νομικά και εμπορικά τμήματα).

Ωστόσο, ορισμένα στελέχη των εναλλακτικών παρόχων σημειώνουν πως για κάποιες από τις υπηρεσίες (όπως για το double play με τη μικρότερη ταχύτητα VDSL) είναι εμφανής δια γυμνού οφθαλμού η συμπίεση του περιθωρίου κέρδους των εναλλακτικών παρόχων. Επίσης επικρατεί προβληματισμός για την επίδραση που θα έχει η νέα υπηρεσία στον ανταγωνισμό μεταξύ των εναλλακτικών παρόχων και του ΟΤΕ καθώς, όπως λέγεται επίσης από στελέχη των εναλλακτικών, η τιμή λιανικής για το VDSL του ΟΤΕ που εγκρίθηκε από την ΕΕΤΤ είναι κοντά ακόμα και στην τιμή του ADSL (τιμή καταλόγου χωρίς προσφορά). Ορισμένοι και πάλι από την πλευρά των εναλλακτικών επαναλαμβάνουν τα περί «πρόχειρης απόφασης» και δεν αποκλείουν το επόμενο διάστημα να προσφύγουν κατά της ΕΕΤΤ είτε στη δικαιοσύνη είτε στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την εν λόγω απόφαση στο μεταξύ δεν είναι εμφανές το πότε θα είναι δυνατόν ο καταναλωτής να έχει την υπηρεσία.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση της ΕΕΤΤ ορίζεται πως γίνονται αποδεκτά τα τιμολόγια λιανικής του ΟΤΕ (έχουν ήδη ανακοινωθεί) για την εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL και για την παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ)», υπό τους παρακάτω όρους που πρέπει να πληρούνται από τον ΟΤΕ:

α) Η εμπορική διάθεση των προτεινόμενων λιανικών υπηρεσιών θα αρχίσει από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία το προϊόν χονδρικής, με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ)» θα είναι διαθέσιμο και πλήρως λειτουργικό προς τους εναλλακτικούς παρόχους.  Ο ανωτέρω όρος πληρούται εφόσον έχουν δοθεί από τον ΟΤΕ στους εναλλακτικούς παρόχους αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση εκ μέρους τους των τεχνικών ελέγχων. Το προϊόν «ΕΜΑ» πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμο και λειτουργικό, όχι μόνο για υφιστάμενους συνδρομητές, όπως αναφέρεται στην πρόταση του ΟΤΕ, αλλά και για νέους συνδρομητές μέχρι τις 26-11-2012, σύμφωνα με την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης.  Τα νέα χονδρικά προϊόντα ΕΜΑ πρέπει να εξασφαλίζουν, μέσω των συνδέσεων VDSL επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας, που να ικανοποιεί το εύλογο αίτημα των εναλλακτικών παρόχων να προσφέρουν στους συνδρομητές τους πρόσβαση ιδίως σε υπηρεσίες VoIP και περιεχομένου, τύπου IPTV. Δεδομένου ότι ο ΟΤΕ φέρει το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών του περί τήρησης της αρχής της κοστοστρέφειας, θα πρέπει να κληθεί να αποδείξει, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ότι οι προτεινόμενες τιμές χονδρικής είναι κοστοστρεφείς.

β) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ, εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, i) τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης καθώς και ii) της Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, προκειμένου να ενταχθεί σε αυτές η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας χονδρικής.

γ) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ, εντός διμήνου από την δημοσίευση της απόφασης τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι: i) οι προτεινόμενες τιμές χονδρικής επιτρέπουν στους εναλλακτικούς παρόχους να επαναλάβουν τις προσφορές λιανικής VDSL του ΟΤΕ και ii) οι εν λόγω τιμές είναι  προσανατολισμένες στο κόστος.

δ) Ο ΟΤΕ θα υποβάλλει στην ΕΕΤΤ σε διμηνιαία βάση στοιχεία για την εξέλιξη του αριθμού πελατών VDSL χονδρικής και λιανικής και τον αριθμό πελατών ανά καμπίνα, καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία. Τα οποία είναι αναγκαία για την εξέταση των οικονομικών προγραμμάτων.

ε) Ο ΟΤΕ επίσης θα υποβάλει εκ νέου στην ΕΕΤΤ, εφόσον επιθυμεί την κυκλοφορία τους, τα οικονομικά προγράμματα: «OTE DOUBLE PLAY 30 GR», «OTE DOUBLE PLAY 50 GR», «OTE DOUBLE PLAY 30 PLUS» και «OTE DOUBLE PLAY 50 PLUS» λαμβάνοντας υπόψη παρατήρηση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το τέλος παρακράτησης.

στ) Μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου έξι μηνών από την εκκίνηση παροχής λιανικών υπηρεσιών VDSL και σε κάθε περίπτωση μέχρι η ΕΕΤΤ να εκτιμήσει τις επιπτώσεις στην αγορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αιτιολογικό της παρούσας, ο ΟΤΕ δεν θα υποβάλλει, στην ΕΕΤΤ προς έγκριση και δεν θα διαθέσει στην αγορά νέα πακέτα VDSL ή τροποποιήσεις των ιδίων.

Καταλήγοντας η απόφαση της ΕΕΤΤ αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την πάροδο ενός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης παροχής λιανικών υπηρεσιών VDSL, η Επιτροπή, έχοντας συλλέξει όλα τα αναγκαία στοιχεία πραγματικής λειτουργίας της υπηρεσίας (υποστηρικτικά και απολογιστικά), θα εξετάσει την ύπαρξη ή μη πρακτικών συμπίεσης περιθωρίου, επιφυλασσομένη να ασκήσει και τις σχετικές αρμοδιότητές της για τον ex post έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Share.

Leave A Reply