Forthnet: Αποτελέσματα α’εξαμήνου 2012

0

Ο Όμιλος Forthnet ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο 2012, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Κύρια σημεία: 

  • Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων: οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε €37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2011). Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων κατά €2,1 εκατ. (+€17,2 εκατ. σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2011)
  • Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας: το προσαρμοσμένο  EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €43,6 εκατ. (+3,2% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2011) παρά την οριακή μείωση του κύκλου εργασιών, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 21,1% (+0,8 π.μ. έναντι πρώτου εξαμήνου του 2011)
  • Συγκράτηση συνδρομητικής βάσης και εσόδων: μείωση ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, στα €206,7 εκατ. – η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων συνεχίζει να αντισταθμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη συμπεριφορά του ελληνικού νοικοκυριού.

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Forthnet, κ. Πάνο Παπαδόπουλο: «Οι συνθήκες της αγοράς επιδεινώθηκαν σημαντικά κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους: η αυξημένη αβεβαιότητα σε σχέση με τις μακροοικονομικές προοπτικές της χώρας επηρέασαν την καταναλωτική ζήτηση ασκώντας πιέσεις στη δραστηριότητα της συνδρομητικής τηλεόρασης αλλά και των τηλεπικοινωνιών. Παρά τις αντιξοότητες, ο Όμιλος Forthnet πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 χάρη στις αδιάλειπτες προσπάθειές μας για μείωση κόστους και διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών μας. Μέσα στις προκλήσεις του περιβάλλοντος που λειτουργούμε παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για το υπόλοιπο του έτους.»

 

Λειτουργικά Αποτελέσματα

Συνδυαστικές Υπηρεσίες

 

Στο τέλος Ιουνίου 2012, ο Όμιλος εξυπηρετούσε με συνδυαστικές υπηρεσίες σχεδόν 140 χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους η συνδρομητική βάση παρέμεινε σταθερή, διατηρώντας παράλληλα τις σημαντικά καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις της σε σχέση με αντίστοιχες μεμονωμένες υπηρεσίες. Το εμπλουτισμένο αθλητικό περιεχόμενο της συνδρομητικής τηλεόρασης (UEFA Champions League, Europa League) και μια νέα γενιά υπηρεσιών (δορυφορικό broadband, DTT) αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στις συνδυαστικές υπηρεσίες του Ομίλου.

Q2 2012

Q1 2012

Q4 2011

Q3 2011

Q2 2011

Νοικοκυριά  με συνδυαστικές υπηρεσίες

139.593

139.932

134.505

126.488

121.582

Ποσοστό νοικοκυριών με Συνδυαστικές Υπηρεσίες

19,7%

18,7%

17,1%

16,7%

16,7%

Νέα νοικοκυριά με Συνδυαστικές Υπηρεσίες

-339

5.427

8.017

4.906

9.969

 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 η Forthnet παρέμεινε ο κορυφαίος εναλλακτικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος παρά την κατά 1,6% μείωση της ΑΠΤΒ συνδρομητικής βάσης σε επίπεδα οριακά κάτω από 500 χιλιάδες συνδρομητές. Ως αποτέλεσμα, το εκτιμώμενο συνολικό μερίδιο αγοράς της Forthnet τον Ιούνιο του 2012 υποχώρησε στο 28,4%.

Συνδρομητές Broadband

Q2 2012

Q1 2012

Q4 2011

Q3 2011

Q2 2011

Συνδρομητές Broadband

517.951

527.289

528.350

510.643

501.705

Νέοι Συνδρομητές Broadband

-10.338

-1.061

17.707

8.938

5.401

Ενεργοί συνδρομητές ΑΠΤΒ

496.600

504.550

500.275

477.566

472.142

Ποσοστό ΑΠΤΒ

96%

96%

95%

94%

94%

Νέοι Συνδρομητές ΑΠΤΒ

-7.950

4.275

22.709

5.424

12.516

Μερίδιο Αγοράς σε Νέους Συνδρομητές ΑΠΤΒ

N/A

9,2%

20,0%

11,7%

18,0%

Συνολικό μερίδιο αγοράς ΑΠΤΒ

28,4%

29,5%

30,0%

30,6%

31,3%

Οι ανωτέρω επιδόσεις θεωρείται πως είναι παροδικού χαρακτήρα και οφείλονται στις εξαιρετικά έντονες ανταγωνιστικές συνθήκες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η Forthnet ήδη έχει αντιδράσει κατάλληλα και αναμένει να ανακάμψει κατά το δεύτερο μισό του 2012 – πάντα με γνώμονα την αύξηση κερδοφορίας και ρευστότητας με παράλληλη ελαχιστοποίηση των επισφαλειών της.

 

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

Το μακροοικονομικό περιβάλλον συνέχισε να ασκεί πιέσεις στη πελατειακή βάση της ψηφιακής συνδρομητικής τηλεόρασης, η οποία διαμορφώθηκε σε 331 χιλιάδες στο τέλος Ιουνίου του 2012. Δεδομένης της διακοπής της αναλογικής επίγειας υπηρεσίας τον Ιανουάριο του 2012 και της έναρξης της επίγειας ψηφιακής υπηρεσίας (DTT) το Μάιο, η συγκεκριμένη συνδρομητική βάση εξακολουθεί να υστερεί. Παράλληλα, ρυθμιστικές καθυστερήσεις και εμπόδια στην πανελλαδική διακοπή του αναλογικού σήματος των ελεύθερων τηλεοπτικών σταθμών, περιορίζουν την ταχεία επέκταση της υπηρεσίας DTT και αναμένεται να συγκρατήσουν τις μελλοντικές εμπορικές της προοπτικές. Παρά ταύτα, οι πρώτες ενδείξεις από την ανάπτυξη του DTT για τον Όμιλο είναι ενθαρρυντικές – κυρίως στο βαθμό που η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί μια οικονομικά ελκυστική πρόταση για πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Συνδρομητές PayTV Ελλάδα

Q2 2012

Q2 2011

Δ

Ψηφιακή πλατφόρμα

330.645

340.705

-10.060

Αναλογική πλατφόρμα

0

9.283

-9.283

Σύνολο

330.645

349.988

-19.343

 

Πρόσφατες Εξελίξεις

Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Forthnet με ημερομηνία 23 Αυγούστου 2012 ενέκρινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 30 εκατ. για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της και, μέσω αυτής, του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.

Παρά τα ρυθμιστικά κωλύματα, ο Όμιλος συνέχισε την ταχεία επέκταση της κάλυψης του DTT δικτύου του κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, επιτυγχάνοντας μια πληθυσμιακή κάλυψη που ξεπέρασε το 60% κατά το τέλος Ιουνίου 2012.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 η Διοίκηση εντατικοποίησε την προσπάθεια προσαρμογής της κοστολογικής βάσης του Ομίλου στα νέα δεδομένα του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών – δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δαπάνες της συνδρομητικής τηλεόρασης. Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ο Όμιλος έχει υπογράψει μια σειρά από συμφωνίες επαναδιαπραγμάτευσης με προμηθευτές τηλεοπτικού περιεχομένου (αθλητικού, στούντιο και θεματικού προγράμματος) – συχνά συνδυάζοντας μια μείωση του τιμοκαταλόγου με βελτίωση του προσφερόμενου προγράμματος προς όφελος των συνδρομητών μας. Η επαναδιαπραγμάτευση με την SuperLeague που ολοκληρώθηκε στα μέσα Αυγούστου αποτελεί ένα πρόσφατο παράδειγμα μια τέτοιας συμφωνίας του Ομίλου.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κερδοφορία

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά το πρώτο  εξάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε € 206,7 εκατ., οριακά μειωμένα έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2011 κυρίως λόγω του κλάδου της συνδρομητικής τηλεόρασης η οποία επηρεάστηκε από τον τερματισμό της αναλογικής υπηρεσίας και τη μειωμένη ζήτηση των ελληνικών νοικοκυριών. Τα έσοδα από υπηρεσίες ΑΠΤΒ συνέχισαν να αυξάνονται (με χαμηλότερους ρυθμούς) κυρίως λόγω αύξησης της συνδρομητικής βάσης.

 

Οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες του Ομίλου στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων του (κυρίως από διαφημιστική δαπάνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις) συνέχισαν να λειτουργούν ως αντιστάθμισμα στις πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των ελλήνων καταναλωτών, ανοίγοντας παράλληλα νέες εμπορικές  προοπτικές με υψηλή κερδοφορία.

Ανάλυση Εσόδων (σε €’000)

H1 2012

H1 2011

Δ

Υπηρεσίες Οικιακών πελατών ΑΠΤΒ

83.358

82.972

0,5%

Υπηρεσίες Οικιακών πελατών χονδρικής

1.764

2.639

-33,2%

Υπηρεσίες προς Εταιρικούς πελάτες

25.173

21.852

15,2%

Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης

87.471

95.054

-8,0%

Λοιπά έσοδα

8.959

5.941

50,8%

Συνολικά έσοδα (συμπ. και των λοιπών εσόδων)

206.725

208.458

-0,8%

 

Τα οφέλη των στρατηγικών επιλογών του 2011 σε σχέση με τη ενοποίηση των δραστηριοτήτων και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, διαφαίνονται σε πλήρη έκταση το 2012 – ιδίως στο βαθμό που οι νέες πρωτοβουλίες περιστολής δαπανών του πρώτου τριμήνου έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Το θετικό αποτέλεσμα των ανωτέρω στην κοστολογική βάση υπερκάλυψε τις όποιες απώλειες σε επίπεδο κύκλου εργασιών με αποτέλεσμα την αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA του Ομίλου κατά €1,3 εκατ., ήτοι κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Παράλληλα, το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε 21,1%, σημειώνοντας αύξηση 0,8 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του  πρώτου εξαμήνου του 2011.

 (σε € ‘000)

H1 2012

H1 2011

Δ

Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων)

206.725

208.458

-0,8%

Δημοσιευμένο EBITDA

30.075

392

75,8x

Προσαρμοσμένο EBITDA[2]

43.578

42.225

3,2%

Περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA

21,1%

20,3%

0,8π.μ.

 

Ρευστότητα

Οι ταμειακές ροές του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 ως αποτέλεσμα της αυξημένης κερδοφορίας, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, και των χαμηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών. Συγκεκριμένα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε €37,9 εκατ. (+ 43,2% έναντι του α’ εξαμήνου του 2011) με τις ελεύθερες ταμειακές ροές να διαμορφώνονται στα €2,1 εκατ. (+ €17,2 εκατ. έναντι του α’ εξαμήνου του 2011).  

(σε € ‘000)

H1 2012

H1 2011

Δ

Λειτουργικά Κέρδη

46.155

40.457

+14,1%

Λειτουργικές Ταμειακές Ροές

37.909

26.468

+43,2%

Καθαρή μεταβολή  χρηματικών διαθέσιμων

2.103

-15.094

+113,9%

Παρά την περιορισμένη ρευστότητα της αγοράς, ο Όμιλος διατήρησε με επιτυχία την αυστηρή πιστωτική πολιτική του κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών, ενώ παράλληλα μείωσε τα υπόλοιπα των προμηθευτών του.

(σε € ‘000)

30/6/2012

31/12/2011

Δ

Εμπορικές Απαιτήσεις

63.411

75.209

-15,7%
Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές

94.905

102.943

-7,8%

 

 

 

 

Δείτε εδώ τη σελίδα των αναλυτικών αποτελεσμάτων


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply