Όμιλος Quest: Μείωση πωλήσεων και κερδών για το α’ τρίμηνο 2012

0

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Α τριμήνου 2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

  • Οικ. Αποτελέσματα Ομίλου:

Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 67,6 εκατ. έναντι € 72,2 εκατ. πέρυσι, μειωμένες κατά 6%. Η μείωση των πωλήσεων προέρχεται κυρίως από τον κλάδο των προϊόντων και λύσεων πληροφορικής.

Τα ενοποιημ
ένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.045 χιλ. έναντι € 2.148 χιλ. του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 160 χιλ. έναντι € 430 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν κέρδη € 83 χιλ. έναντι € 1.041 χιλ. πέρυσι.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του Ομίλου ανέρχονται σε € 5,5 εκατ. έναντι € -0,7 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

 

  • Οικ. Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (QuestHoldings):

Τα έσοδα ανήλθαν σε  € 1.014 χιλ. έναντι € 994 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  κέρδη € 159 χιλ. έναντι  € 184 χιλ. του 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 18 χιλ. έναντι € 14 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 5 χιλ. έναντι κερδών € 33 χιλ. τη περυσινή περίοδο.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) της Εταιρείας στο τέλος της περιόδου ανέρχονται σε € 0,7 εκατ. έναντι € 0,8 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Share.

Leave A Reply