Αποτελέσματα για τον όμιλο του Πλαισίου

0

Θετικά αποτιμάται η οικονομική πορεία του ομίλου «Πλαίσιο», όπως αυτή αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα.

O Όμιλος συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο αγοράς του, αφού οι πωλήσεις του μειώθηκαν μόλις 12,8%.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι, πέραν από τη βελτίωση της κερδοφορίας, ο Όμιλος Πλαίσιο πέτυχε και σημαντική βελτίωση της ρευστότητας του, μετά από σημαντική μείωση των απαιτήσεων και περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων. Με ταμειακά διαθέσιμα 35.146 χιλ. €, χαμηλό δανεισμό (21.898 χιλ. €) και θωρακισμένες

απαιτήσεις, λόγω και των αυξημένων προβλέψεων, ο Όμιλος Πλαίσιο έχει υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, η οποία του εξασφαλίζει ευελιξία στο παρόν δυσχερές οικονομικό περιβάλλον.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση μέρισμα για διανομή στους μετόχους της τάξης των 0,08 € ανά μετοχή από τα κέρδη του 2011 (μικτό ποσό).

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα μεγέθη του 2011:

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 12Μ 2011 Δ%
Πωλήσεις 312.296 -12,8%
EBITDA 13.253 21,9%
EBT 8.899 74,7%
EAT 6.423 148 5%

 

Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία ήταν:

–        Η ενίσχυση των brands Turbo–X, Q Connect, Sentio και @work που χαρακτηρίζονται από: άριστη σχέση τιμής και ποιότητας, προχωρημένο design, και υποδειγματική τεχνική υποστήριξη

Με τα παραπάνω brands επιτυγχάνεται η εξάλειψη των ενδιαμέσων και άρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με κερδοφορία που επιτρέπει την ανάπτυξη.

–       Το γεγονός ότι η Πλαίσιο Computers αποτελεί στρατηγική επιλογή των προμηθευτών:

Λόγω της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά, λόγω της υγιούς χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης και λόγω της δυνατότητάς της να κάνει πληρωμές μετρητοίς.

Share.

Leave A Reply