Οικονομικά αποτελέσματα δ’τριμήνου και έτους 2011

0

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το δ’τρίμηνο του 2011, καθώς και αυτά που αφορούν το κλείσιμο του προηγούμενου έτους, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται ως εξής: 

– Τα αποτελέσματα του τριμήνου επιδεικνύουν αντοχή παρά το αντίξοο περιβάλλον λειτουργίας
– Ο περιορισμός κόστους λειτουργίας συνεχίζεται, με ρυθμό αντίστοιχο της μείωσης εσόδων 
– Απομείωση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της RomTelecom
– Ενίσχυση των λειτουργικών χρηματοροών
– Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €418 εκατ. στο έτος
– Ολοκλήρωση πώλησης συμμετοχής στην Telekom Serbia κατά το Α’ τρίμηνο 2012, με έσοδα σχεδόν €400 εκατ.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και έτους, του Ομίλου ΟΤΕ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Το 2011 έκλεισε με ένα τρίμηνο που επέδειξε αντοχή στην κρίση. Ο ρυθμός μείωσης των εσόδων είτε επιβραδύνθηκε ή παρέμεινε σταθερός σε όλες τις βασικές μονάδες του Ομίλου, οι λειτουργικές χρηματοροές ήταν ισχυρές, ενώ ανακοινώσαμε την πώληση της συμμετοχής μας στη Telekom Serbia. Για πρώτη φορά, από το 2009, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε, συγκρινόμενη σε ετήσια βάση, κατά το Δ’ τρίμηνο.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια του 2011, υπό αντίξοες συνθήκες, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους στρατηγικούς στόχους που είχαμε ορίσει. Η νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράψαμε προσφέρει ασφάλεια στους εργαζομένους, επιτρέποντας ταυτόχρονα στην εταιρεία να μειώσει το λειτουργικό κόστος. Ο μετασχηματισμός μας σε έναν πιο αποδοτικό και πελατοκεντρικό οργανισμό έχει ήδη ξεκινήσει με ταχείς ρυθμούς και εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας. Έχουμε προχωρήσει στον εξορθολογισμό των δικτύων διανομής και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών μας, στο μέτρο που μας επιτρέπεται. Έχουμε επιτυχώς προασπίσει ή ενισχύσει τη θέση μας σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Μειώσαμε σημαντικά τον δανεισμό μας και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις μελλοντικές μας υποχρεώσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να εντείνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες κατά το 2012.»

Τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν κατά 6,3% στο Δ’ τρίμηνο του 2011, συμβάλλοντας σε έναν ετήσιο ρυθμό μείωσης εσόδων ύψους 8,1% κατά το 2011. Η επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης εσόδων συνεχίστηκε στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας, ενώ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, σαν αποτέλεσμα της σταδιακής σταθεροποίησης των συνθηκών της αγοράς. Η μείωση κατά 9,6% στα Λοιπά Έσοδα, οφείλεται στη χαμηλότερη δραστηριότητα διεθνούς διασύνδεσης κατά το Δ’ τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, τα Λοιπά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,5%.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, της απομείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων, και των χρεώσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ανήλθαν σε €826,6 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 6,7% σε σχέση με €886,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2010. Η μείωση αυτή οφείλεται στο χαμηλότερο κόστος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, στις χαμηλότερες χρεώσεις από τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, στα χαμηλότερα έξοδα μισθοδοσίας, καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες συγκράτησης του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του έτους, αποχώρησαν 356 εργαζόμενοι από τη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδος, 1.728 από τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και 515 από τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 1,5%, κυρίως λόγω των υψηλότερων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, καθώς και των αυξημένων εξόδων μάρκετινγκ και διαφήμισης στο τέλος του έτους.

Μετά από 7 τρίμηνα, μείωσης του περιθωρίου προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA, σε σχέση με τα συγκρίσιμα τους τρίμηνα της περασμένης χρονιάς, το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA του Ομίλου, αυξήθηκε το Δ’ τρίμηνο του 2011 σε 34,0%, σε σχέση με 33,5% το Δ’ τρίμηνο του 2010, ως αποτέλεσμα της μείωσης στα λειτουργικά έξοδα που ξεπέρασε τη μείωση των εσόδων.

Ο Όμιλος σημείωσε καθαρές ζημίες €77,1 εκατ. το τρίμηνο, σε σχέση με καθαρές ζημίες €91,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2010. Και τα δύο τρίμηνα, τα καθαρά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από απομειώσεις της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της RomTelecom (απομείωση το Δ’ τρίμηνο του 2011: €253,2 εκατ., το Δ’ τρίμηνο του 2010: €244,5 εκατ.). Επιπλέον, τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, το Δ’ τρίμηνο του 2010, επιβαρύνθηκαν από μια χρέωση €135,3 εκατ. σχετικά με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού (Δ’ τρίμηνο 2011: €15,2 εκατ.), ενώ επωφελήθηκαν από έναν αντιλογισμό €30,1 εκατ. της έκτακτης εισφοράς. Εξαιρουμένων αυτών των επιβαρύνσεων και των φορολογικών απαλλαγών που σχετίζονται με αυτές, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου θα είχαν διαμορφωθεί σε €58,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2010 και σε €71,9 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2011.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ’ τρίμηνο του 2011, ανήλθαν στα €242,6 εκατ. σε σχέση με €183,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2010. Η αύξηση των επενδύσεων οφείλεται στην πληρωμή €83,2 εκατ. για την απόκτηση αδειών φάσματος στη κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, το Δ’ τρίμηνο του 2011. Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένων των πληρωμών για τις άδειες φάσματος, ως ποσοστό των εσόδων του Ομίλου, το Δ’ τρίμηνο του 2011, ήταν 12,8%, σε σχέση με 13,8% το Δ’ τρίμηνο του 2010. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €54,5 εκατ., €16,5 εκατ. και €161,9 εκατ., αντίστοιχα.

Στο τρίμηνο, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν στα €399,2 εκατ., σε σχέση με €432,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Στο έτος, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 8,8% σε €1.208,2 εκατ., παρά τη μείωση της κερδοφορίας EBITDA.

Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά σχεδόν 10% κατά τη διάρκεια του έτους και ανήλθε σε λιγότερα από €3,9 δισ. Το Δ’ τρίμηνο του 2011 ο ΟΤΕ αύξησε κατά σχεδόν €300 εκατ. τη θέση του σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία. Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από τη πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στη Telekom Serbia το Α’ τρίμηνο του 2012 επενδύθηκαν σε αντίστοιχα χρεόγραφα.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply