Οριστικοποιήθηκε η Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης

0

Της Τέτης Ηγουμενίδη

 

Χρειάσθηκε να περάσουν 5 ολόκληρα χρόνια, αλλά και να υπάρξουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης για τη χώρα, όπως σήμερα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, για να καθοριστεί η Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια μια απίστευτη ταλαιπωρία στην προσπάθειά τους να κατασκευάσουν τα δίκτυά τους και η ψήφιση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αποτελούσε πάγιο αίτημά τους.

Η εν λόγω ρύθμιση αποτελούσε υποχρέωση της Πολιτείας με βάση τον τηλεπικοινωνιακό νόμο 3431/2006. Στα πέντε χρόνια που καθυστέρησε έκανε …πολλές διαδρομές ανάμεσα στα 8 συναρμόδια υπουργεία και πάντα κάπου κολλούσε ή την προλάβαιναν οι εκλογές ή ένας ανασχηματισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υπουργική Απόφαση με τον τίτλο «Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», έλαβε τις αναγκαίες υπογραφές αφού ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μ. Βορίδης την έφερε ο ίδιος σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ζητώντας από τους 7 συναρμόδιους υπουργούς να την υπογράψουν την ίδια στιγμή, όπως και έγινε, με αποτέλεσμα πριν λίγες μέρες, να τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με ενδιαφέρον αναμένουμε τις πρώτες αντιδράσεις των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών που θα κληθούν να επεκτείνουν τα δίκτυά τους με βάση τη νέα διαδικασία. Με μια πρώτη ματιά παρατηρούμε ότι προοιωνίζεται αρκετή γραφειοκρατική δουλειά για τους παρόχους και το ερώτημα που παραμένει είναι αν η πλευρά της δημόσιας διοίκησης θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

 

Τα βασικά σημεία της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης έχουν ως εξής:
–         Οι Πάροχοι έχουν δικαίωμα διέλευσης επί, υπέρ ή υπό δημόσιων, ΟΤΑ, και Κοινοχρήστων Ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3431/2006, όπως ισχύει.

 

–         Η χορήγηση δικαιώματος διέλευσης επί, υπό ή υπέρ δημοσίων, ΟΤΑ και Κοινοχρήστων Ακινήτων, προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση μεταξύ άλλων των παρακάτω υπηρεσιών («εφεξής Υπηρεσίες») στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Σε προστατευόμενες περιοχές απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. β. Σε παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. γ. Επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΓΕΕΘΑ. δ. Επί, υπέρ ή υπό χώρων όπου είναι απαραίτητη η κοπή δένδρων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την κατά νόμο αρμόδια αρχή. ε. Σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνησης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

–         Αρμόδιοι για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης είναι:1. Οι Δημόσιες Αρχές, οι οποίες έχουν το δικαίωμα διαχείρισης του συγκεκριμένου Δημόσιου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

–         Οι Δημόσιες Αρχές κατά την παραχώρηση ενοχικών ή περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε Δημόσια ή Κοινόχρηστα Ακίνητα μεριμνούν ώστε να μην περιορίζεται η δυνατότητα των παρόχων δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να ζητούν Δικαιώματα Διέλευσης, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές βιώσιμες δυνατότητες για τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

–         Σε περίπτωση που Δημόσια Αρχή παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε Δημόσιο ή Κοινόχρηστο Ακίνητο σε πάροχο δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών  επικοινωνιών υποχρεούται να μεριμνά ώστε να μην επέρχεται περιορισμός του ανταγωνισμού από αυτή την αιτία.

 

–         Η ΕΕΤΤ παρέχει στους Παρόχους κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετική με τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές. Η ΕΕΤΤ, ειδικότερα, υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα της πίνακα με τις Δημόσιες Αρχές που είναι αρμόδιες. Ο πίνακας πληροφορεί σχετικά με τη Δημόσια Αρχή, τη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας με αυτή. Η ΕΕΤΤ ενημερώνει τον πίνακα αυτόν τακτικά. Ο πίνακας εξυπηρετεί αποκλειστικά την ανάγκη διευκόλυνσης της ενημέρωσης των Παρόχων, χωρίς να υποκαθιστά ή τροποποιεί την κατά νόμο αρμοδιότητα των Αρχών.

 

–         Ο ενδιαφερόμενος Πάροχος υποβάλλει φάκελο αίτησης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και σειρά από άλλα έγραφα όπως σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση και οι τυπικές διατομές τομών.

 

–         Η Υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε ο φάκελος αίτησης  σε περίπτωση αναρμοδιότητάς της, επιστρέφει στον αιτούντα Πάροχο τον σχετικό φάκελο, γνωστοποιώντας του παράλληλα την αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή της αιτούμενης έγκρισης, ή εάν είναι αρμόδια: ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα ότι ο φάκελος αίτησης είναι πλήρης ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα έγγραφα τα οποία λείπουν, τάσσοντας εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωση του φακέλου. Αν ο αιτών είναι πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο φάκελος αίτησης είναι πλήρης, η αρμόδια Υπηρεσία αποφασίζει αιτιολογημένα για την παροχή έγκρισης, εντός προθεσμίας τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, η έγκριση τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιδίδει στην αρμόδια Υπηρεσία εξωδίκως υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πάροδο άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας. Η εξώδικη δήλωση του Παρόχου, συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης, στην οποία εμφαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, επέχει θέση έγκρισης και θεωρείται ακολούθως από τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

–         Το ύψος των απαιτούμενων Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό 528/075/23.06.2009 της ΕΕΤΤ (Β’/1375/10-07-2009) όπως ισχύει, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού, στον οποίο θα πρέπει να κατατίθενται τα τέλη αυτά.

Share.

Leave A Reply