Telesto Technologies: ελληνικό case study

0

Στη συνεχή προσπάθειά μας να αναδείξουμε εταιρείες του χώρους των Τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής με καινοτόμες λύσεις, σε αυτό το τεύχος έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στο case study της εταιρείας ΤΕΛΕΣΤΩ. Πρόκειται για μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρία πληροφορικής και επικοινωνιών, που ιδρύθηκε το 2004, και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις που αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στον τομέα ICT παράγουν προστιθέμενη αξία.

Κλειδί για την επίτευξη των στόχων της είναι το ανθρώπινο δυναμικό που «διαβάζει» και ανταποκρίνεται από σαφείς ανάγκες της αγοράς, μέσα από την εξειδικευμένη αλλά και σφαιρική, αντίληψη του τεχνολογικού αντικειμένου. Τα ιδρυτικά στελέχη της είναι νέοι επιστήμονες-μηχανικοί αναγνωρίσιμοι στο χώρο, με σημαντική ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, ενώ αντίστοιχο είναι το προφίλ συνεργατών – στελεχών της εταιρίας.

 Συνεργασίες – Πιστοποιήσεις

Η εταιρία ΤΕΛΕΣΤΩ είναι εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Authorized Value Added Reseller – AVAR) στον τομέα των ασύρματων ευρυζωνικών λύσεων (Wireless Broadband Solutions) του κορυφαίου κατασκευαστικού οίκου MOTOROLA. Πρόσφατα η εταιρία μας ολοκλήρωσε το επενδυτικό της σχέδιο που αφορούσε μεταξύ άλλων την απόκτηση εξειδικευμένου και καταξιωμένου εξοπλισμού και σουίτες εφαρμογών όπως τα AirMagnet Analyzer Pro, AirMagnet VoFi Analyzer Pro, ClearSight Analyzer, Cellular Expert που επιτρέπουν την ανάλυση και την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσίας και της ασφάλειας τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών. Έτσι στη δεδομένη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η εταιρία μας καταφέρνει να αναπτύσσεται και να εντάσσει στο οπλοστάσιό της κρίσιμα assets για τη διαφοροποίησή της στην Ελληνική και τη Διεθνή αγορά.

Η ΤΕΛΕΣΤΩ έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει από 1/1/2011, σύστημα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008.

 Δραστηριότητα – Έργα

Ο χώρος δραστηριότητας της ΤΕΛΕΣΤΩ περιλαμβάνει καινοτόμες λύσεις σε τεχνολογίες αιχμής που καλύπτουν κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες σε τομείς ολοκλήρωσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών, υπολογιστικών μέσων και δικτυακών υποδομών, λύσεων τηλεματικής και τηλεμετρίας, εκπόνησης τηλεπικοινωνιακών μελετών καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εταιρία διακρίνεται για την τεχνογνωσία της σε τομείς όπως αυτός του σχεδιασμού, της αξιολόγησης και της διαχείρισης δικτύων, της ολοκλήρωσης ασύρματων και ενσύρματων δικτύων δεδομένων. Επιπρόσθετα σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις Μ2Μ (machine-to-machine) όπως ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, συστήματα επιτήρησης/ απομακρυσμένης παρακολούθησης ενεργειακών/ υδάτινων πόρων.

Στο χώρο των ασύρματων τηλεπικοινωνιών η πορεία που έχει διαγράψει η εταιρία είναι σημαντική, έχοντας ολοκληρώσει πλήθος έργων Rural Broadband βάσει των προτύπων ΙΕΕΕ 802.11a/b/g/n καθώς και proprietary πρωτοκόλλων γνωστών κατασκευαστικών οίκων (Motorola). Η εταιρία έχει υλοποιήσει ακόμα με μεγάλη επιτυχία έργα Ασύρματων Μητροπολιτικών Δικτύων (Wireless MANs) και έχει εγκαταστήσει άνω των τριακοσίων είκοσι ασύρματων κόμβων και τερματικών σημείων (σε αντίστοιχα κτίρια φορέων του δημοσίου) για Δήμους, ΤΕΔΚ και Περιφέρειες. Αντίστοιχα στο χώρο των ασύρματων δικτύων τοπικής πρόσβασης (WLAN), η ΤΕΛΕΣΤΩ προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις ασύρματης μετάδοσης, διαχείρισης και ελέγχου πρόσβασης, έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 150 σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλη την Ελλάδα (Public HotSpots).

Παράλληλα, η εταιρία έχει αναπτύξει και λειτουργεί πλατφόρμα τηλεματικής παρακολούθησης και προσδιορισμού θέσης «Telesto OnTheSpot», που έχει εφαρμογή στην διαχείριση στόλου οχημάτων εταιριών και δημόσιων φορέων (Γραφεία Κίνησης) που διεκπεραιώνουν κάθε είδους μεταφορικό έργο (οι υπάρχοντες πελάτες προέρχονται από το χώρο των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ανακύκλωσης και των ΟΤΑ). Ιδιαίτερα επωφελής είναι η χρήση της πλατφόρμας στον εντοπισμό της θέσης / κατάστασης προσώπων που χρήζουν παρακολούθησης για λόγους ασφάλειας (προσωπικό ασφαλείας – φύλακες) και για λόγους υγείας (άτομα με χρόνιες παθήσεις, με ασθενή όραση και αντίληψη, ηλικιωμένοι, κ.λ.π.). Επιπλέον αξιοποιεί τη διασύνδεση των λύσεων αυτών με κεντρικές υποδομές, για την παροχή λύσεων Ηλεκτρονικής Υγείας που θα αξιοποιούνται από Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας.

 Έρευνα και Ανάπτυξη : H επανάσταση του «Internet-of-Things»

Αξιοποιώντας την εμπειρία της από έργα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες, η εταιρία έχει προσανατολίσει την έρευνά της στο χώρο των δικτύων αισθητήρων και της επερχόμενης επανάστασης που αναμένεται να αποτελέσει το διαδίκτυο των πραγμάτων “Internet-of-Things”. Το τελευταίο θα αποτελέσει τη μετεξέλιξη του διαδικτύου με βάση το πρωτόκολλο IPv6 και τα πρωτόκολλα δικτύων ασύρματων αισθητήρων (Wireless Sensor Networks) και αναμένεται να διασυνδέει με ενιαίο τρόπο διατάξεις συλλογής δεδομένων (sensors), εξυπηρετητές (servers) και διατάξεις ενεργοποίησης (actuators). Στόχος είναι η άνθιση των ευφυών υπηρεσιών που βασίζονται στην παρατήρηση του περιβάλλοντος, όπως υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ζωής στην πόλη (Digital City Services) π.χ. έλεγχος διαθεσιμότητας υπαίθριων θέσεων στάθμευσης από φτηνούς και συμπαγείς ασύρματα διασυνδεδεμένους αισθητήρες που τοποθετούνται κάτω από την άσφαλτο ή η ενημέρωση για συνθήκες κινδύνου για την υγεία (Proactive Health Services) όπως στην περίπτωση ανίχνευσης υψηλής συγκέντρωσης σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

Για να υπερβεί τα τεχνολογικά εμπόδια που τίθενται από παράγοντες όπως η έλλειψη διαλειτουργικότητας ετερογενών αισθητήρων, η εταιρία χρησιμοποιεί εργαλεία συγχρηματοδότησης της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (E&TA).

Έτσι συμμετέχει στο πρόσφατα εγκεκριμένο έργο της ΕΕ (για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο) «SMART» (Search Engine for Environment-Generated Multimedia Content). Στην κοινοπραξία του έργου η εταιρία μας συμμετέχει με εταιρίες (Atos Origin, IBM) και πανεπιστήμια (Imperial College, University of Glasgow, AIT) που πρωταγωνιστούν στην Ε&ΤΑ στο Internet-of-Things σε διεθνές επίπεδο. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μηχανών αναζήτησης για περιεχόμενο που παράγεται από δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα καταγραφής εικόνας και ήχου.

Ακόμα η ΤΕΛΕΣΤΩ συντονίζει το έργο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας «ΠΛΑΤΩΝΑΣ» το οποίο διακρίθηκε μεταξύ αντίστοιχων προτάσεων έργων καινοτομίας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχει ως στόχο την ανάπτυξη πλατφόρμας έξυπνου διαλογισμικού (middleware) για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών αισθητήρων.

 


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply