Θέμα νομιμότητας του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές συχνότητες θέτει ο Υπουργός

0

Με 13 ερωτήσεις που απευθύνει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ο υπουργός αναπληρωτής Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης ξεδιπλώνει την επιχειρηματολογία, βάσει της οποίας αμφισβητείται από τη νέα κυβέρνηση ο διαγωνισμός για την παραχώρηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων στη Digea.

Σπίρτζης

Το infocom.gr εξασφάλισε και παρουσιάζει το έγγραφο που απέστειλε ο υπουργός αναπληρωτής στην ΕΕΤΤ στις 16 Απριλίου 2015. Με αυτό ζητείται από την Επιτροπή, με τη διατύπωση 13 ερωτημάτων, η παροχή στοιχείων – χορήγηση εγγράφων αναφορικά με την ΑΠ 701/01/23-12-2013 Προκήρυξη Δημοπρασίας για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Η προθεσμία που τίθεται στην ΕΕΤΤ για να απαντήσει είναι πέντε εργάσιμες μέρες που σημαίνει ότι η Επιτροπή οφείλει να ανταποκριθεί έως την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Από τις ερωτήσεις συμπεραίνουμε ότι ο κ. Σπίρτζης θέτει συνολικά θέμα νομιμότητας του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές συχνότητες, ενώ ερμηνεύοντας τη νομοθεσία επικαλείται την αρχή ότι ο πάροχος δικτύου δεν πρέπει να είναι και πάροχος περιεχομένου. Επίσης, θέτει θέμα αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ για μια σειρά πράξεις της κατά τη διαδικασία απόδοσης των συχνοτήτων και «ενοχοποιεί» το γεγονός ότι ο διαγωνισμός συνεχίστηκε με έναν μόνον συμμετέχοντα.

Οι βασικότερες ερωτήσεις που απευθύνονται στους δύο αντιπροέδρους της ΕΕΤΤ, Νίκο Παπαουλάκη και Κωνσταντίνο Δεληκωστόπουλο καθώς και σε υπηρεσιακούς παράγοντες, είναι οι εξής:

–     Ερώτηση με αριθμό 1: Για ποιο λόγο, βάσει ποια απόφασης και με ποιο αιτιολογικό υπήρξε πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας και ολοκλήρωση αυτής με κατακυρωτική απόφαση (ΑΠ 706/4/6-2-2014) παρά το γεγονός της συμμετοχής μιας και μόνο διαγωνιζόμενης εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

–     Ερώτηση με αριθμό 2: Για ποιους λόγους δεν έγινε χρήση του άρθρου 6.2.3 της Προκήρυξης (προεπιλογή) για αποκλεισμό συμμετοχής της συγκεκριμένης διαγωνιζόμενης με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εθνική ασφάλεια με δεδομένο ότι το άρθρο 80 παρ. 1 εδαφ. στ του ν.4070/2012 «απαγορεύει» ο πάροχος δικτύου να είναι και πάροχος περιεχομένου.

–     Ερώτηση με αριθμό 5: Με ποια διάταξη νόμου, κανονιστικής ή άλλης πράξεως κ.λ.π. προβλεπόταν η αρμοδιότητά σας, μετά την κατακύρωση και υπογραφή της από 7-2-2014 σύμβασης να εκδώσετε κατά σειρά τις με αρ. 716-007/17-6-2014 (ΦΕΚ Β΄1587/2014) αρ.716-003/25-6-2014 (ΦΕΚΒ/1693/2014) και 707/2/24-6-2014 (ΦΕΚ Β ΄1676/2014) αποφάσεις σας, με τις οποίες δεν καθορίζατε μόνο τα ΑΟΤ (ανώτατα όρια τιμών) σύμφωνα με το άρθρο 9 της Προκήρυξης αλλά αναθεωρήσατε το τεχνοοικονομικό μοντέλο του παραρτήματος Ε4 αυτής;

–     Ερώτηση με αριθμό 7: Κατά πόσον οι χρόνοι υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας αποτελούσαν εύλογους χρόνους για τη διασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού και διαφάνειας της διαδικασίας, κατά θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου για την ισοδύναμη πρόσβαση όλων των διαγωνιζόμενων στις διαγωνιστικές διαδικασίες, αποφυγή όρων αποτρεπτικών συμμετοχής και άνισης/διακριτικής μεταχείρισης μη λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας;

–     Ερώτηση με αριθμό 9: Τους λόγους για τους οποίους προχωρήσατε στη διαγωνιστική διαδικασία βάσει της ΚΥΑ με αρ. 42008/5-10-2012 «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος» ΦΕΚ 2704/Β/5-10-2012, για καθολική κάλυψη 95% του πληθυσμού, όταν εκ των όρων του διαγωνισμού ζητείτο κάλυψη 98% δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο «λευκές» περιοχές που έπρεπε να καλυφθούν επιβαρύνοντας υποχρεωτικά τους ΟΤΑ;

–     Ερώτηση με αριθμό 10: Βάσει ποιου χάρτη συχνοτήτων προκηρύχθηκε η συγκεκριμένη δημοπρασία; Σε ποια μελέτη στηρίχθηκε ο χάρτης συχνοτήτων, πότε ανατέθηκε και εκπονήθηκε η συγκεκριμένη μελέτη, από ποιόν μελετητή και με ποια διαδικασία ανατέθηκε η μελέτη αυτή;

Share.

Leave A Reply