Παρασκευή, 31 Μαρτίου

Αθανάσιος Στάβερης: Οι εθνικές στρατηγικές πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά

0

Δύο από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που ανέλαβε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών, τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη χρήση του IoT και την ανάπτυξη της τεχνολογίας των drone, εξηγεί και αναλύει στο infocom ο γενικός γραμματέας, Αθανάσιος Στάβερης. Αμφότερες σχετίζονται με την ανάπτυξη αγορών που ήδη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και η προσδοκία είναι η Ελλάδα να τοποθετηθεί εγκαίρως με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Στην αποκλειστική του συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Στάβερης αναφέρεται επίσης στο Ελληνικό Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα, γνωστό και ως GREEk CONNECtivity microsatellites, επισημαίνοντας ότι η φιλοδοξία είναι να αποτελέσει ένα έργο «game changer» με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ισχυρού διαστημικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα.

Η συνέντευξη αποτελεί αναδημοσίευση από το περιοδικό Infocom, τεύχος Μαρτίου.

I.C.: Πρόσφατα η ΓΓΤΤ έθεσε σε διαβούλευση κείμενο για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη χρήση της τεχνολογίας Internet of Things (IoT). Ποιος είναι ο στόχος σας;

Α.Σ.: Στόχος του Αιτήματος Πληροφοριών (RFI) όσον αφορά την ελληνική εθνική στρατηγική για το Internet of Things (IoT) είναι η συλλογή πληροφοριών από πιθανούς προμηθευτές σχετικά με τις δυνατότητες, τις προσφορές και τις λύσεις τους που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του RFI αναμένεται ότι θα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες προς την ελληνική κυβέρνηση, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής εθνικής στρατηγικής IoT, στη βάση μιας ολοκληρωμένης κατανόησης της αγοράς, των πιθανών λύσεων του κόστους και του οφέλους, που συνδέεται με αυτές τις λύσεις. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν επίσης την κυβέρνηση να εντοπίσει πιθανούς εταίρους για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής IoT.

Το RFI ειδικότερα αναμένεται να παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

  • Τις δυνατότητες και τις προσφορές διαφορετικών προμηθευτών, στη βάση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους, στην ανάπτυξη λύσεων IoT.
  • Το κόστος και τα οφέλη των διαφόρων λύσεων IoT, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών, και τα πιθανά οφέλη αναφορικά με τη βελτίωση της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας, και την εξοικονόμηση κόστους.
  • Τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υποδομής και δικτύου, των ζητημάτων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, και των απαιτήσεων διαχείρισης δεδομένων.
  • Τις πιθανές εφαρμογές του IoT σε διάφορους τομείς, όπως η γεωργία, η ενέργεια, η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και η μεταποίηση, καθώς και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτές τις εφαρμογές.
  • Την ανάλυση αγοράς του IoT στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος επιπέδου επενδύσεων, του ποσοστού υιοθέτησης τεχνολογιών IoT, και των προκλήσεων που πρέπει να ξεπεραστούν.

I.C.: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κρίσιμα ζητήματα που χρήζουν συζήτησης όσον αφορά την τεχνολογία IoT;

Α.Σ.: Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) έχει τη δυνατότητα να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όσο και στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εφαρμογή του IoT σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εξέταση ορισμένων σημαντικών ζητημάτων.

Πρώτον, υπάρχει το ζήτημα του απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι συσκευές IoT συλλέγουν και μεταδίδουν τεράστιο όγκο δεδομένων, και η προστασία αυτών των δεδομένων είναι υψίστης σημασίας. Η ΕΕ έχει ήδη λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος μέσω του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), αλλά είναι σημαντικό οι εθνικές στρατηγικές να τον ενσωματώσουν κατάλληλα, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για την ορθή εφαρμογή του.

Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης. Για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό το IoT, οι συσκευές και τα συστήματα πρέπει να συνεργάζονται απρόσκοπτα μεταξύ τους. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη και την υιοθέτηση κοινών προτύπων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πρόκληση σε ένα πολύπλοκο και ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο. Είναι σημαντικό οι εθνικές στρατηγικές να απαντούν σε αυτή την πρόκληση, και να διασφαλίζουν ότι οι προσπάθειες τυποποίησης είναι καλά συντονισμένες και ευθυγραμμισμένες με τις προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ.

Τρίτον, υπάρχει το ζήτημα της ανάπτυξης των υποδομών. Το IoT απαιτεί αξιόπιστη και γρήγορη συνδεσιμότητα, η οποία μπορεί να αποτελέσει πρόκληση σε ορισμένα μέρη της ΕΕ και της Ελλάδας. Οι εθνικές στρατηγικές πρέπει να συντονίζονται με τις στρατηγικές για τη συνδεσιμότητα, ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τις παραδοσιακές τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, όπως το 5G, αλλά και άλλες τεχνολογίες, όπως τα δίκτυα ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος (LPWAN).

Τέταρτον, υπάρχει το ζήτημα της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη του IoT απαιτεί ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, από τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στην ανάπτυξη λογισμικού και υλικού, έως επιχειρηματικές δεξιότητες στην ανάλυση δεδομένων, και το marketing. Οι εθνικές στρατηγικές πρέπει να είναι συντονισμένες με τις στρατηγικές reskilling / upskilling ώστε να διασφαλίσουν ότι το εργατικό δυναμικό διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες σε ικανοποιητικό βαθμό. Τα παραπάνω ενδεχομένως απαιτούν επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Τέλος, είναι σημαντικό να εξεταστούν τα ζητήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής. Οι εθνικές στρατηγικές πρέπει να επανεξετάζονται και να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένουν συναφείς και αποτελεσματικές σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο. Απαιτείται η ανάπτυξη ισχυρών μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης, οι οποίοι μπορούν να παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής, και τον εντοπισμό ζητημάτων που επιδέχονται βελτίωσης.

I.C.: Ποια είναι τα οφέλη για τη χώρα μας από τους μικροδορυφόρους, το μοναδικό, μέχρι στιγμής, έργο συνδεσιμότητας με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, που βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης;

Α.Σ.: Η διαστημική βιομηχανία είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας υψηλής προστιθέμενης αξίας, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως την κατασκευή δορυφόρων, τις υπηρεσίες που βασίζονται σε δορυφόρους, και τον επίγειο εξοπλισμό.

Το Ελληνικό Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα, γνωστό και ως GREEk CONNECtivity microsatellites, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα έργο «game changer», με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ισχυρού διαστημικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Το έργο δίνει προτεραιότητα στο τοπικό περιεχόμενο και τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, αξιοποιώντας τους εθνικούς πόρους της Ελλάδας για τη δημιουργία νέων ευκαιριών στην ανάπτυξη της διαστημικής και όχι μόνο βιομηχανίας, και της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας.

Ένα από τα άμεσα οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη του έργου για το εθνικό οικοσύστημα, είναι η έμφαση στη μεγιστοποίηση του εθνικού περιεχομένου, με ελάχιστο ποσοστό 35% στον διαστημικό τομέα και 60% στον επίγειο τομέα του έργου. Επίσης, με τον στρατηγικό σχεδιασμό που ακολουθούμε, ενθαρρύνουμε ενεργά την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα, σε παραγωγικές μονάδες. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδρυμάτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το διάστημα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εργασία υψηλού επιπέδου, και οδηγώντας στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

Το έργο προβλέπει επίσης το 20% εκ των σχετικών κονδυλίων για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, ενισχύοντας την καινοτομία στον διαστημικό τομέα της χώρας. Το πρώτο απτό παράδειγμα είναι ο διαγωνισμός για τα Cubesats που ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη 9 προτάσεων ελληνικών συνεργατικών σχημάτων βιομηχανίας και πανεπιστημίων, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαδικασίες συμβασιοποίησης των αντίστοιχων έργων. Οι προτάσεις αυτές θα οδηγήσουν στην κατασκευή 13 δορυφόρων πολλαπλών χρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της γεωεπισκόπησης και άλλων τεχνολογιών αιχμής. Άλλα τέτοια παραδείγματα αποτελούν επίσης η επιλογή του Χελμού από την ESA στο πλαίσιο του έργου Skylight, που έκανε την Ελλάδα την πρώτη χώρα στην Ευρώπη, ενώ επίσης καταφέραμε να συμμετέχουμε στο SSA/SST και στο EuroQci, διασφαλίζοντας ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη πολύ κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών.

Η αξιοποίηση εθνικών πόρων, όπως οι Οπτικοί Επίγειοι Σταθμοί του Χελμού, Σκίνακα και Χολομώντα, όχι μόνο βελτιώνει την αυτάρκεια της Ελλάδας σε κρίσιμες διαστημικές υποδομές, αλλά καταδεικνύει και τη δέσμευσή της για την προώθηση των διαστημικών της δυνατοτήτων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας υπηρεσίες και σε τρίτες χώρες.

Το έργο των μικρών δορυφόρων ευθυγραμμίζεται με την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, και συμβάλλει στη βελτίωση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας, στην ανάπτυξη σχετικών διαστημικών εφαρμογών, και στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον διαστημικό τομέα.

Η επένδυση στον διαστημικό τομέα μπορεί να αποφέρει μια σειρά από άμεσα και έμμεσα οφέλη σε μια χώρα, όπως οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση του επιπέδου της εθνικής ασφάλειας, διπλωματική επιρροή, τεχνολογική πρόοδο, πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, περιβαλλοντική παρακολούθηση, και δυνατότητες αντιμετώπισης καταστροφών. Τα γεγονότα στην Ουκρανία είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα για την κρίσιμη σημασία των δορυφορικών υποδομών για την εθνική ασφάλεια, και όχι μόνο.

Αυτά τα οφέλη, αφ’ ενός υποστηρίζουν την ανάπτυξη της διαστημικής βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας της Ελλάδας, και αφ’ ετέρου αναβαθμίζουν τη χώρα σε σημαντικό παράγοντα στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια διαστημική κοινότητα, βελτιώνοντας παράλληλα τη διπλωματική της θέση.

I.C.: Ποια είναι τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα μέχρι την ολοκλήρωσή του;

Α.Σ.: Το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραμμα Μικρών Δορυφόρων είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο έργο, που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ισχυρού και βιώσιμου διαστημικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αποτελείται από πολλά έργα, μερικά από τα οποία βρίσκονται στη φάση σύνταξης προδιαγραφών, άλλα στη φάση υπογραφής συμβάσεων, και άλλα στη φάση καθορισμού των ειδικών σκοπών τους με βάση τα αποτελέσματα του RFI, του διαθέσιμου budget, και των συνεργειών τους με άλλα προγράμματα της ESA.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, η ολοκλήρωση του έργου, το οποίο έχει τεθεί και εγκριθεί από την ΕΕ, προβλέπεται για το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Επίσης αυτή τη στιγμή έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία σύναψης συμβάσεων για τα 13 CubeSats που θα κατασκευάσει αποκλειστικά το ελληνικό οικοσύστημα, και θα δώσουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, γεωεπισκόπησης και άλλες.

Αναφορικά με τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα, στο πλαίσιο του εφαρμοστικού σχεδίου για το έργο, προβλέπεται η σύνταξη ενός οδικού χάρτη για κάθε έργο, που αναμένεται να παραδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτός ο οδικός χάρτης θα αποτελεί μέρος του αναθεωρημένου baseline implementation plan, διασφαλίζοντας ότι όλα τα έργα ευθυγραμμίζονται και επιτυγχάνουν τη μεγιστοποίηση των συνεργειών για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Προγράμματος Μικρών Δορυφόρων.

I.C.: Γιατί επελέγη η διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής των δορυφόρων να υλοποιηθεί από την ESA;

Α.Σ.: Η απόφαση να ανατεθεί η κατασκευή του έργου μικρών δορυφόρων στην ESA, βασίστηκε σε μια συνολική αξιολόγηση των ικανοτήτων του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας του, της ικανότητας διαχείρισης πολύπλοκων έργων, και της ανάγκης συντονισμού με τα υφιστάμενα εθνικά προγράμματα. Το ειδικό καθεστώς του οργανισμού, το οποίο επιτρέπει τη χρήση τεχνικής βοήθειας τρίτων, και ο ρόλος του στην υλοποίηση των έργων εθνικής διαστημικής στρατηγικής, ενίσχυσαν περαιτέρω την απόφαση ανάθεσης του έργου στην ESA. Όλες αυτές οι παράμετροι καθιστούν τον οργανισμό την πιο αξιόπιστη και ασφαλή επιλογή για την επιτυχή εκτέλεση του εθνικού προγράμματος μικρών δορυφόρων.

Συγκεκριμένα, το έργο των μικρών δορυφόρων είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο και πολυεπίπεδο, το οποίο αποσκοπεί, όπως προανέφερα, αφ’ ενός στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών για τη συμμετοχή της χώρας στους διάφορους πυλώνες της διαστημικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αφ’ ετέρου στην αύξηση των δυνατοτήτων του εθνικού διαστημικού οικοσυστήματος. Σε καμία περίπτωση όμως δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το κυρίως έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της χώρας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι θέλουμε διαστημικές υποδομές, οι οποίες να είναι λειτουργικές στην υπηρεσία των εθνικών και ευρωπαϊκών αναγκών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, σε συνδυασμό με την ικανότητα διαχείρισης πολύπλοκων έργων και παροχής εξειδικευμένης διοικητικής και νομικής υποστήριξης. Τα διάφορα επιμέρους έργα, όπως η αναβάθμιση τηλεσκοπίων και λοιπού εξοπλισμού εδάφους, πρέπει να πληρούν πολύ υψηλά τεχνολογικά πρότυπα, και το κυρίως έργο πρέπει να εκτελεστεί υπό το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που ορίζει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επιπλέον, ο στόχος συμμετοχής της χώρας στα υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία η ESA έχει αναλάβει να υλοποιήσει για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαιτεί απρόσκοπτο συντονισμό μεταξύ των μερών. Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνική βοήθεια της ESA και η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, ESA και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι υψίστης σημασίας, καθώς θα διασφαλίσει την τεχνική διαλειτουργικότητα με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές, ενισχύοντας τη συμμετοχή μας στον ευρωπαϊκό διαστημικό σχεδιασμό, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο κεφάλαια για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του εθνικού σχεδιασμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Τέλος, άλλος ένας εξ ίσου σημαντικός λόγος προκύπτει από τη φύση του ειδικού καθεστώτος της ESA ως διεθνούς οργανισμού. Στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, η χώρα απαλλάσσεται από την καταβολή ΦΠΑ, με αποτέλεσμα την αύξηση του πραγματικού έργου κατά 24% σε οικονομικούς όρους, όφελος που αντίστοιχα μετακυλίεται σύμφωνα με τα ποσοστά του εθνικού περιεχομένου στο εθνικό οικοσύστημα.

I.C.: Παράλληλα «τρέχετε» μία διαδικασία διαβούλευσης για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ). Ποιος είναι ο στόχος;

Α.Σ.: Ο στόχος του RFI είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών υπηρεσιών, βιομηχανικών οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, και άλλων εμπειρογνωμόνων, για να βοηθήσει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη ρύθμιση της τεχνολογίας drone στην Ελλάδα. Ο απώτερος στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέση να επωφεληθεί και να αξιοποιήσει πλήρως τις σημαντικές δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας, με ασφαλή, οικονομικά επωφελή τρόπο, διαφυλάσσοντας παράλληλα την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Ένα από τα βασικά οφέλη της τεχνολογίας drone είναι η δυνατότητά της να οδηγήσει την οικονομική ανάπτυξη. Τα drones έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, από τη γεωργία έως την παράδοση προϊόντων, μειώνοντας το κόστος, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, βελτιώνοντας παράλληλα την ταχύτητα και την ακρίβεια πολλών εργασιών. Για παράδειγμα, στον γεωργικό τομέα τα drones χρησιμοποιούνται ήδη για την έρευνα καλλιεργειών, τον εντοπισμό περιοχών που χρειάζονται προσοχή, ακόμη και για ψεκασμό φυτοφαρμάκων. Στον τομέα της παράδοσης προϊόντων, τα drones χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεμάτων, βελτιστοποιώντας τον χρόνο παράδοσης, καθιστώντας ευκολότερο και πιο βολικό για τους καταναλωτές να παραλάβουν το προϊόν που χρειάζονται.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της τεχνολογίας των drones στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να είναι σημαντικός. Σύμφωνα με δηλώσεις της Adina Valean, Commissioner for Transport, «με το κατάλληλο πλαίσιο η αγορά υπηρεσιών drone στην Ευρώπη θα μπορούσε να αξίζει 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ και να δημιουργήσει 145.000 θέσεις εργασίας έως το 2030».

Στην Ελλάδα ο κλάδος των drones βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αλλά οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι σημαντικές. Αξιοποιώντας αυτή την τεχνολογία και αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τα drones, η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να επιταχύνει και να συντονίσει αποτελεσματικά την ανάπτυξη και την εξάπλωση των υπηρεσιών με τη χρήση drones, παρέχοντας στην πράξη τα αντίστοιχα οφέλη στην αγορά εργασίας και στην οικονομία.

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας drone είναι η ικανότητά της να βελτιώνει την ασφάλεια και την πολιτική προστασία. Τα drones χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, έως επιτήρηση και ασφάλεια. Εξοπλίζοντας τα drones με προηγμένους αισθητήρες και κάμερες, είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ασφάλειας ατόμων και κοινοτήτων.

Φυσικά, η ανάπτυξη και η εφαρμογή της τεχνολογίας drone πρέπει να γίνει με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, μέσω της ανάπτυξης ενός κανονιστικού πλαισίου που θα εξισορροπεί την ανάγκη για βελτιωμένη ασφάλεια, πολιτική προστασία και ιδιωτικότητα, με την ανάγκη προώθησης της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να δημοσιεύσει ένα RFI σχετικά με μια εθνική στρατηγική για τα drones, είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, και θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα αξιοποίησης αυτής της τεχνολογίας, διασφαλίζοντας την τήρηση της νομοθεσίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

I.C.: Ποιο είναι το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς drone και ο ρυθμός ανάπτυξής της;

Α.Σ.: Την τελευταία τετραετία έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες μελέτες σε μια προσπάθεια πρόβλεψης της αγοράς των drones σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέτοιου τύπου προβλέψεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να δώσουν ακριβή νούμερα, κυρίως λόγω των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων που προκλήθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι πιο συντηρητικές από τις προβλέψεις, δείχνουν ότι η παγκόσμια εμπορική αγορά drone αναμένεται να φτάσει τα 47,38 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 (Strategic Market Research).

Τα drones έχουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της παράδοσης, της επιθεώρησης, και της επιτήρησης. Η αυξανόμενη χρήση drones γι’ αυτούς τους σκοπούς έχει οδηγήσει την ανάπτυξη της αγοράς drone, καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα οφέλη που μπορούν να φέρουν τα drones.

Για παράδειγμα, τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γεωργία ακριβείας για τη βελτίωση αποδόσεων των καλλιεργειών, και τη μείωση των αποβλήτων, ενώ τα drones παράδοσης μπορούν να βελτιώσουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των παραδόσεων, μειώνοντας το κόστος μεταφοράς, και βοηθώντας τις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέους πελάτες. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία drone έχουν επίσης διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση ανάπτυξης της αγοράς drone. Η ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων drone και οι βελτιώσεις στην τεχνολογία μπαταριών, επέτρεψαν στα drones να πετούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις, να μεταφέρουν βαρύτερα ωφέλιμα φορτία, και να λειτουργούν σε πιο δύσκολα περιβάλλοντα. Αυτές οι εξελίξεις έχουν κάνει τα drones πιο προσβάσιμα και προσιτά για ένα ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών, οδηγώντας την ανάπτυξη της αγοράς τους.Η αυξανόμενη ζήτηση για drones στις αναδυόμενες αγορές, και η αυξανόμενη διαθεσιμότητα σχετικών υπηρεσιών και λύσεων, συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη της αγοράς drones. Σε πολλές χώρες, η αγορά αυτή βρίσκεται ακόμα στα αρχικά της στάδια, με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις υιοθετούν την τεχνολογία drone.

I.C.: Πως θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας να αναπτυχθεί η εν λόγω αγορά στη χώρα μας;

Α.Σ.: Η αγορά των drones στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η κυβέρνηση της χώρας και οι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα, αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα οφέλη που μπορούν να αποφέρουν. Υπάρχουν αρκετοί βασικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της αγοράς drones στην Ελλάδα, όπως:

  • Βαθμός υιοθέτησης drones για εμπορικούς σκοπούς: η χρήση drones για εμπορικούς σκοπούς, όπως η γεωργία, η παράδοση, η επιθεώρηση και η επιτήρηση, αναμένεται να αυξηθεί στην Ελλάδα, καθώς περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα οφέλη που μπορούν να αποφέρουν. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη της αγοράς στην Ελλάδα, και να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για παρόχους υπηρεσιών και κατασκευαστές drone.
  • Επενδύσεις στην τεχνολογία drones: η ελληνική κυβέρνηση και οι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να επενδύσουν στην τεχνολογία drones για να ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη της αγοράς αυτής στην Ελλάδα, και να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις εταιρείες τεχνολογίας drone.
  • Αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες drones: η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες drone, όπως αεροφωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, αναμένεται να οδηγήσει την ανάπτυξη της αγοράς αυτής στην Ελλάδα. Αυτό θα είχε ως συνέπεια τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τους παρόχους υπηρεσιών drone, και την αύξηση της ζήτησής τους.
  • Κανονιστικό πλαίσιο: ένα υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο που παρέχει σαφές και προβλέψιμο περιβάλλον για τις λειτουργίες των drones, είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη της αγοράς αυτής στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση προτίθεται να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα drones, και γι’ αυτό δημοσίευσε το RFI για ένα εθνικό πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε να παρέχει την απαραίτητη καθοδήγηση για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των drones στην Ελλάδα.
Share.

Comments are closed.