Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των Wind & Nova

0

H ενοποίηση των Nova – Wind προχωρά με την δημοσιοποίηση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση. Όπως εκτιμάται στις αρχές του έτους θα ξεκινήσει και τυπικά τη λειτουργία της η νέα ενοποιημένη εταιρεία υπό την ονομασία Nova.

Η νέα Nova θα παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, internet και συνδρομητική τηλεόραση, ενώ με βάση τα όσα έχει ανακοινώσει η διοίκησή της σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 2 δις. ευρώ προκειμένου να αναπτύξει δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και το 5G.

Βάσει του Σχεδίου Σύμβασης στη συγχώνευση συμμετέχουν η Wind (απορροφούσα εταιρεία) η Nova, η Nova Broadcasting και η Netmed. Όπως σημειώνεται οι δύο τελευταίες προς απορρόφηση εταιρείες έχουν καθαρή αρνητική θέση (η Nova Broadcasting 204,5 εκατ. και η Netmed 911 χιλ. ευρώ).

Ως αποτέλεσμα η νέα εταιρεία αναμένεται να εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση. Ως δέσμευση της Crystal Almond υπό την ιδιότητά της ως μοναδικού μετόχου της Wind αναφέρεται ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες για την αποκατάσταση της αρνητικής καθαρής θέσης. Οι ενέργειες αυτές δύνανται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρέους, βελτιστοποίηση κόστους και κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο για την αποκατάσταση.

Nova – Wind: οικονομικά αποτελέσματα 2021

Οι δύο εταιρείες δημοσιοποίησαν στο μεταξύ και τις οικονομικές τους εκθέσεις για τη χρήση του 2021. Ειδικότερα, κατά την προηγούμενη χρήση η Wind είχε συνολικά έσοδα 570,4 εκατ. έναντι 537,4 (αύξηση 6,1%). Οι ζημιές προ φόρων ήταν 41,3 εκατ. έναντι επίσης ζημιών 32 εκατ. και το τελικό αποτέλεσμα ήταν επίσης ζημιές 48,2 εκατ. έναντι ζημιών 42,5 εκατ. ευρώ. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της ήταν 494,3 εκατ. έναντι 404,6 εκατ. ευρώ.

Η Nova το 2021 είχε έσοδα 247,5 εκατ. μειωμένα σε σχέση με ένα χρόνο πριν κατά 10,4%. Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) ήταν ζημιές 91 εκατ., επηρεασμένα κυρίως από την απομείωση υπεραξίας του Ομίλου ποσού 82,6 εκατ., οι ζημιές προ φόρων ήταν 163,4 εκατ. έναντι ζημιών 9,2 εκατ. και οι ζημιές μετά φόρων 153,8 εκατ. έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ.

Οι μοναδικοί πελάτες της Nova ήταν 655.669 (αύξηση 0,3% σε ετήσια βάση) και το σύνολο των συνδρομητών τηλεόρασης 393.736, καταγράφοντας μείωση 15,1%. Τη μεγαλύτερη μείωση (48,4%) είχαν οι συνδρομητές χονδρικής.

Όσον αφορά τον δανεισμό της Nova σημειώνεται ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 όλος ο δανεισμός αφορά υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη και συγκεκριμένα την μέτοχο εταιρεία NewCO United Group Hellas. Παράλληλα ο δανεισμός της Εταιρείας και του Ομίλου παρουσιάζεται αυξημένος κατά 10,2 εκατ. ευρώ και 79,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα λόγω των τροποποιήσεων των ομολογιακών δανείων με τη μέτοχο εταιρεία που έλαβαν χώρα στην τρέχουσα χρήση.

Share.

Comments are closed.