Πρόσκληση ΕΕΤΤ στους παρόχους για την καθολική υπηρεσία

0

Να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας που πλέον περιλαμβάνει και τη σύνδεση στο internet καλεί τους παρόχους η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Οι φάκελοι υποβολής ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτοί από την ΕΕΤΤ κατά το χρονικό διάστημα από 7/9/2022 έως 7/10/2022.

Πάροχος καθολικής υπηρεσίας για παροχή σύνδεσης σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβασης σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις είναι σήμερα η Nova.

Σημειώνεται ότι με την έκδοση του ν.4727/2020 και την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (L 321), το περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας τροποποιήθηκε.

Ειδικότερα στην καθολική υπηρεσία προστέθηκε η υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ δεν συνιστούν πλέον περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας α) οι υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και β) τα κοινόχρηστα τηλέφωνα.

Σε συνέχεια της έκδοσης του ν.4727/2020, σύμφωνα με τον οποίο δεν συνιστούν περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας α) οι υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και β) τα κοινόχρηστα τηλέφωνα, με την απόφασή της ΕΕΤΤ ΑΠ 971/2/7-12-2020, έληξε η σύμβαση του ΟΤΕ ως παρόχου καθολικής υπηρεσίας για τις εν λόγω υπηρεσίες από 1/1/2021.

Οι υπηρεσίες καθολικής υπηρεσίας για τις οποίες καλούνται από την ΕΕΤΤ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι πάροχοι στο πλαίσιο της πρόσκλησης που απευθύνει είναι οι εξής:

  • Υπηρεσίες φωνητικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης σύνδεσης σε σταθερή θέση
  • Υπηρεσίες επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο

Ο πάροχος καθολικής υπηρεσίας οφείλει να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους και τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στην υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ. 7435 ΕΞ 2022/28-2-2022, σύμφωνα με την οποία:

Ο πάροχος ΚΥ παρέχει υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο με ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα καθόδου (download) 10 Mbps και ανόδου (upload) 1 Mbps και με πραγματική ταχύτητα καθόδου (download) όχι μικρότερη από 4 Mbps και τουλάχιστον 30 GBytes διαθέσιμα το μήνα σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν προσφέρεται με σταθερή πάγια χρέωση (flat rate) ανεξαρτήτως κατανάλωσης δεδομένων.

Ο πάροχος ΚΥ παρέχει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις σε αστικά και υπεραστικά ή χρόνο ομιλίας 1500 λεπτών το μήνα προς σταθερά ή σταθερά και κινητά δίκτυα, σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν παρέχεται μέσω σταθερού δικτύου.

Η χρέωση στον τελικό χρήστη δεν δύναται να υπερβαίνει τα 27 ευρώ το μήνα συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τελών.

Share.

Comments are closed.