Συνεργασία της Nokia Hellas με το Ταμείο Φαιστός

0

Το πρώτο κύκλο της διαδικασίας για τη δημιουργία οικοσυστήματος για το 5G ολοκλήρωσε το ταμείο Φαιστός (Συμμετοχές 5G ΑΕ) με τη συνεργασία που ανακοίνωσε με την Nokia Hellas.

Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο εξετάζονται από το Φαιστός οι δυνατότητες συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών (θεσμικών ή προσώπων) και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει την επενδυτική του δραστηριότητα.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα ιδιώτες επενδυτές δύναται να συνεισφέρουν στο συνολικό κεφάλαιο το 30%, με το 25% των εσόδων από τη δημοπρασία για το 5G να αποτελεί το 70% (περίπου 93 εκατ. ευρώ).

Ως προς τη συμφωνία με τη Nokia Hellas οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη testbeds, για την αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων και επιχειρηματικών μοντέλων των εταιρειών που θα χρηματοδοτηθούν.

Ειδικότερα στο μνημόνιο περιλαμβάνονται:

  • Η παροχή hardware και λογισμικού από την Nokia για την ανάπτυξη testbeds, τα οποία μπορεί να είναι εγκατεστημένα σε χώρους των φορέων του οικοσυστήματος της Συμμετοχές 5G. Ο εξοπλισμός που θα παρέχει η Nokia θα αφορά, μεταξύ άλλων, σε λύσεις 5G και σε εφαρμογές Internet of Things (διαδίκτυο των πραγμάτων).
  • Η δυνατότητα επιχειρήσεων στις οποίες έχει επενδύσει η Συμμετοχές 5G να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει η Nokia στην Αθήνα.
  • Η πρόσβαση στις ίδιες εγκαταστάσεις σε μεταπτυχιακούς ερευνητές των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται η Συμμετοχές 5G, στο πλαίσιο εκπόνησης των διδακτορικών ή μεταπτυχιακών εργασιών τους.
  • Η από κοινού οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Σημειώνεται ότι Nokia έχει περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους βασικούς παρόχους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην αγορά και λειτουργεί hub Έρευνας & Ανάπτυξης για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα με περισσότερους από 900 μηχανικούς.

Η εταιρεία συνεργάζεται με όλα τα σημαντικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Αναπτύσσει και εξάγει λογισμικό στην Ελλάδα, το οποίο τροφοδοτεί την παγκόσμια αγορά του 5G, χρησιμοποιώντας cloud – native αρχιτεκτονική και πρακτικές όπως το DevOps με end-to-end αυτοματοποίηση.

Με το μνημόνιο συνεργασίας με την Nokia η Συμμετοχές 5G ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο της διαδικασίας για τη δημιουργία ουσιαστικού και παραγωγικού οικοσυστήματος, στο οποίο μετέχουν επίσης, από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα, το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, από τον χώρο των υποδομών για τις τηλεπικοινωνίες, η Vantage Towers Greece και από τον χώρο των φορέων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά.

Τα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με τους προαναφερόμενους φορείς προβλέπουν μεταξύ άλλων την παροχή υποστήριξης στις εταιρείες στις οποίες επενδύει η Συμμετοχές 5G, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την από κοινού διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και τη δικτύωση με επενδυτικά ταμεία και ιδιώτες επενδυτές.

Στις 5 Ιουλίου στο μεταξύ τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός Αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων της Συμμετοχές 5G ο οποίος προβλέπει ότι η υποβολή Επενδυτικής Πρότασης μπορεί να γίνει από επιχειρήσεις οι οποίες: Ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και: 1. Εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συνεργαζόμενη τρίτη χώρα, όπως οι τελευταίες ορίζονται από το άρθρο 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και 2. Δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή και ανάπτυξη προϊόντων ή και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα. Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών μπορεί ενδεικτικά να αφορά τους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές – εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αν από την εξέταση των πρώτων στοιχείων η ομάδα των διαχειριστών καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Επενδυτική Πρόταση καταρχάς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Φαιστός, ζητείται από τον φορέα προς χρηματοδότηση να υποβάλει αναλυτικό πενταετές επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό πλάνο (Business and Financial Plan) – απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση της Επενδυτικής Πρότασης – το οποίο εστιάζει στη σχεδιαζόμενη χρήση των αιτούμενων κεφαλαίων και τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Share.

Comments are closed.