Φραγή εκ των προτέρων στα μηνύματα PSMS/PMMS προωθεί η ΕΕΤΤ

0

Σε μια προσπάθεια να δοθεί τέλος στις χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή χρεώσεις για Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτείνει την εκ των προτέρων φραγή σε όλες τις υπηρεσίες που χρεώνονται με τη λήψη μηνυμάτων (PSMS/PMMS) σε όλους τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας.

Στην εκ των προτέρων φραγή θα προχωρήσουν υποχρεωτικά όλες οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες για όλους τους χρήστες, όταν ληφθεί η τελική απόφαση. Αφορά ειδικότερα υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας (PSMS- Premium Short Messages Services-SMS) και πολυμεσικών μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας (PMMS – Premium Multimedia Messages Services).

Εφόσον ο καταναλωτής – τελικός χρήστης επιθυμεί τη λήψη των εν λόγω υπηρεσιών θα πρέπει να προβεί σε άρση της φραγής με αίτησή του. Η άρση της φραγής μπορεί να γίνεται είτε συνολικά για όλους τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται για τη λήψη χρεώσιμων PSMS/PMMS, είτε για ομάδες αυτών, είτε για μεμονωμένους αριθμούς.

Τα παραπάνω προτείνονται από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και έχουν συμπεριληφθεί στη δημόσια διαβούλευση που έχει ξεκινήσει για την τροποποίηση του άρθρου 3 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:. 587/29/28.09.2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης». Η διαβούλευση της ΕΕΤΤ θα διαρκέσει έως 14 Μαΐου 2021.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που προτείνεται ο πάροχος Δικτύου ενημερώνει τον συνδρομητή κατά τη σύναψη της σύμβασης ότι ισχύει η εκ των προτέρων φραγή για τις εν λόγω υπηρεσίες, για τη δυνατότητα άρσης της φραγής με αίτημά του και για τους τρόπους υποβολής του αιτήματος αυτού. Ομοίως, παρέχει τις πληροφορίες αυτές από τα σημεία εξυπηρέτησης των πελατών του, εφόσον οι συνδρομητές του ζητήσουν οποτεδήποτε σχετική ενημέρωση.

Για την επικείμενη άρση της φραγής σε υλοποίηση σχετικού αιτήματός του, ο τελικός χρήστης ενημερώνεται σχετικά ατελώς με SMS από τον τηλεπικοινωναικό πάροχο πριν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αυτές, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση φραγής. Παράλειψη αποστολής της εν λόγω ενημέρωσης καθιστά άκυρη την άρση της φραγής.

Όταν η απόφαση για την εκ των προτέρων φραγή μηνυμάτων PSMS/PMMS δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος εντός οκτώ ημερών ενημερώνει όλους τους υφιστάμενους συνδρομητές του που δεν έχουν ενεργοποιημένη τη φραγή σε ΥΠΠ που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS, για τη θέση σε εκ των προτέρων φραγή όλων των ΥΠΠ που χρεώνονται με τη λήψη PSMS/PMMS.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει και την πληροφόρηση για την παροχή δυνατότητας άρσης της φραγής με αίτημα του συνδρομητή και τους τρόπους υποβολής του αιτήματος. Η ενημέρωση πραγματοποιείται με αποστολή σύντομου μηνύματος SMS. Επιπλέον δύναται να γίνει τηλεφωνικά ή μέσω ειδικής εφαρμογής ή άλλου τρόπου, κατ’ επιλογή του παρόχου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΥΠΠ είναι υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης, μέσω συγκεκριμένων αριθμοσειρών (ιδίως των σειρών 901, 909, 806, 812, 825, 850, 875, 14, 190-195 και 54) και αφορούν σε ψηφοφορίες, διαγωνισμούς, αγορές (π.χ. κατέβασμα παιχνιδιών, ringtone, video), παιχνίδια από την τηλεόραση με συμμετοχή μέσω τηλεφώνου, υπηρεσίες πληροφόρησης (π.χ. καιρός), αστρολογία/χαρτομαντεία, υπηρεσίες ενηλίκων κ.ά.

Share.

Comments are closed.