ΕΕΤΤ: Σύστημα Εποπτείας Φάσματος προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ

0

Σε δημόσια διαβούλευση για 45 μέρες έχει θέσει η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) το Σχέδιο Διακήρυξης για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ (με τα δικαιώματα προαίρεσης).

Η ΕΕΤΤ με τη σύμβαση θα αναθέσει στον ανάδοχο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία του συνόλου του απαραίτητου εξειδικευμένου hardware και software, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων υποστηρικτικών έργων και υπηρεσιών και την εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών , ως ενιαίο έργο «με το κλειδί στο χέρι» («turnkey solution»).

Στο αντικείμενο του Διαγωνισμού περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας διάρκειας δύο ετών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της υλοποίησης του ΣΕΦΔ και Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Συντήρησης και Υποστήριξης διάρκειας πέντε ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014. Φορέας Χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του ΠΔΕ και η Αναθέτουσα Αρχή με ίδιους πόρους.

Share.

Comments are closed.