Σημαντική αύξηση των οικονομικών του μεγεθών εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του έτους ο Όμιλος Quest

0

Η πορεία του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνει προηγούμενη εκτίμηση της Διοίκησης, ότι ο Όμιλος Quest στο σύνολό του κατά το 2019 θα παρουσιάσει ανάπτυξη των βασικών οικονομικών του μεγεθών.

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις του ανήλθαν στα 258,178 εκατ. ευρώ έναντι 229,983 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση 12,3%.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε 26,8%, στα 25,645 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 15,289 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα 29,1%. Τα κέρδη ανά μετοχή σημείωσαν άνοδο 41,1%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι -25,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2018. Η μεταβολή από τις 31/12/2018, οφείλεται κυρίως σε αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο α’ εξάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 0,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω εξαγοράς Φ/Β πάρκου, ισχύος 0,5 MW στο α’ τρίμηνο του έτους. Σημειώνεται ότι η επίδραση του ΔΠΧΑ 16 (μισθώσεις) από την πρώτη εφαρμογή τους στο α’ εξάμηνο του 2019 ήταν θετική για το EBITDA κατά περίπου 2,1 εκατ. ευρώ ενώ η αντίστοιχη επίδραση στο EBT ήταν ελαφρώς αρνητική κατά 0,36 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, σχετικά με την πορεία του πρώτου εξαμήνου και τις προοπτικές για το υπόλοιπο διάστημα του 2019, αναφέρονται τα ακόλουθα ανά δραστηριότητα:

Προϊόντα Πληροφορικής (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line (you.gr), iStorm): Κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και ειδικότερα η εικόνα του B’ τριμήνου είναι βελτιωμένη σε σχέση με το A’. Τα κέρδη προ φόρων εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα καθώς επηρεάστηκαν θετικά κατά 1,4 εκατ., λόγω αντιστροφής παλαιότερων αρνητικών έκτακτων προβλέψεων που είχαν γίνει στο εξάμηνο 2018, για αναδρομική καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξαιρουμένων αυτών, τα συνολικά οργανικά κέρδη ΕΒΤ του κλάδου στο Α’ εξάμηνο του 2019 κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με το 2018. Για το σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα υπάρχει αύξηση σε πωλήσεις και κέρδη προ φόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο αλλά με ηπιότερο ρυθμό.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems): Κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 επετεύχθη διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+27,2%) και πολύ υψηλότερη αύξηση (x 6) στην προ φόρων κερδοφορία. Η αύξηση των εσόδων προέρχεται τόσο από το εξωτερικό όσο και από την εγχώρια αγορά. Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται στην ολοκλήρωση δύο μεγάλων ζημιογόνων έργων με αποτέλεσμα η εταιρεία να επανέλθει στα συνήθη επίπεδα. Για το υπόλοιπο του 2019 αναμένεται να συνεχιστεί η καλή πορεία του πρώτου εξαμήνου, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδών προ φόρων.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier): Κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 υπήρξε μικρή αύξηση στις πωλήσεις (+5,8%), ενώ η προ φόρων κερδοφορία κινήθηκε διψήφια θετικά (+24,9%), λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας και συγκράτησης του κόστους. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάπτυξη των πωλήσεων και των κερδών προ φόρων.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink): Κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 σημειώθηκε μείωση των πωλήσεων (-22,6%) και της προ φόρων κερδοφορίας (-46,5%). Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά το Α’ Εξάμηνο υποχώρησαν επηρεαζόμενες από εκπτώσεις τζίρου κατά 3 εκατ., (στο 2018 αντίστοιχες εκπτώσεις τζίρου πραγματοποιήθηκαν στο Q4) τον περιορισμό των πωλήσεων εξοπλισμού και την ωρίμανση της αγοράς όπου είχαμε σταθεροποίηση της βάσης των ενεργών POS της εταιρείας. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας μειώθηκαν κατά 2,4 εκατ., επηρεαζόμενα κυρίως από αυξημένα λειτουργικά έξοδα (opex) για την ανάπτυξη νέων προιόντων και αυξημένα έξοδα συντήρησης των στόλου των POS. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα σταθεροποιηθούν στα επίπεδα του 2018 και η προ φόρων κέρδοφορία θα διαμορφωθεί σε 15% επί των πωλήσεων.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy): Κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 επιτεύχθηκε υπερδιπλασιασμός των μεγεθών της εταιρείας, λόγω της απόκτησης νέων φωτοβολταϊκών πάρκων στο τέλος του 2018. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στις 30/6/2019 ήταν 13,3ΜW. Στο σύνολο του 2019 εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν σημαντικά τόσο τα έσοδα όσο και τα κέρδη του κλάδου, δεδομένης της νέας επένδυσης που πραγματοποιήθηκε κατά το Γ’ τρίμηνο (Ιούλιος 2019) με την εξαγορά του σε λειτουργία Φ/Β σταθμού ισχύος 11,9 MW (ΚΥΝΗΓΟΣ Α.Ε.) αυξάνοντας την εγκατεστημένη βάση σε 25ΜW. H επένδυση για την εξαγορά ανήλθε σε 24,6 εκατ. (3,3 εκατ. κεφάλαιο και 21,3 εκατ. καθαρός δανεισμός).

Share.

Comments are closed.