Με «προίκα» και από άλλα υπουργεία το Ψηφιακής Διακυβέρνησης

0

Καταργήθηκε χθες με Προεδρικό Διάταγμα για τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ). Οι αρμοδιότητες – υπηρεσίες του μεταφέρονται στο νέο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με υπουργό τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Στο νέο υπουργείο όμως μεταφέρονται και επιπλέον αρμοδιότητες – υπηρεσίες από άλλα υπουργεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

– Από το υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

– Από το καταργούμενο ΥΨΗΠΤΕ (α) η Γενική Γραμματεία του υπουργείου (β) η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (γ) η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, (δ) η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, το Γραφείο Τύπου του υπουργού και η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου.

– Από το συγχωνευόμενο με τις διατάξεις του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (α) η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, (β) τα Τμήματα Διαδικασιών και ΚΕΠ της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, (γ) το Τμήμα Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας – «Ραπτάρχης» της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

– Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Ακόμη, στην εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι παρακάτω φορείς και νομικά πρόσωπα:

– Από το ΥΨΗΠΤΕ (α) η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., (β) τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών εταιρειών του ομίλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, (γ) ο Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος Α.Ε και (δ) το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.).

– Από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.

– Από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: (α) η εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ Α.Ε.», (β) το «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης».

Share.

Comments are closed.